Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Fipronil en de verwerkte producten op basis van eieren
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Fipronil en de verwerkte producten op basis van eieren: stand van zaken (20/09/2017)

Naar aanleiding van de bespreking van de acties van het FAVV in het kader van het verboden gebruik van producten met fipronil bij leghennenbedrijven tijdens de vergadering van het Raadgevend Comité, die vandaag plaatsvond, wil het FAVV hierbij een stand van zaken geven van de controles uitgevoerd in de distributiesector.
Het FAVV heeft tot op heden 3.085 controles uitgevoerd in de distributiesector om te verifiëren of de bedrijven de uit de handelnames van met fipronil besmette eieren en verwerkte producten op basis van eieren correct uitvoeren. In 99% van de gevallen werd de uit de handelname goed opgevolgd en waren de producten effectief uit de handel genomen. Een inbreuk werd vastgesteld in een 20-tal gevallen, waarbij telkens een proces verbaal opgesteld werd. Het betrof in geen van deze gevallen producten die een gevaar inhielden voor de volksgezondheid.
Daarenboven werden 240 monsters van verwerkte producten op basis van eieren afkomstig uit de distributie geanalyseerd in een laboratorium. Slechts één alcoholische drank op basis van eieren (“advocaat”), een levensmiddel dat occasioneel verbruikt wordt, bleek niet conform te zijn. De Europese referentiewaarde werd hierbij niet overschreden. De producten zijn uit de handel genomen. In verwerkte producten op basis van eieren is er tot op heden geen enkel gevaar voor de volksgezondheid aangetoond.  

De regelgeving voorziet dat niet-conforme levensmiddelen uit de handel moeten genomen worden door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor deze producten. Daarenboven moet er een recall worden georganiseerd wanneer er een gevaar voor de volksgezondheid wordt vastgesteld. Deze procedures voor uit de handelname en recall moeten steeds doelmatig uitgevoerd worden door de betrokken bedrijven. Het FAVV controleert dit dan ook op elk niveau van de voedselketen (fabrikanten, groothandel, enz. tot in de verkooppunten van de kleinhandel).  

Tot op heden toonden de controles van het FAVV aan dat in 99% van de gevallen de betrokken bedrijven de verplichting tot uit de handelname van eieren en verwerkte producten op basis van eieren, waarin fipronil gehaltes boven de maximale residu limiet werden aangetroffen, correct toepassen. Het Voedselagentschap neemt sancties (proces-verbaal) in de gevallen waar dit niet zo is en een opvolging wordt verzekerd om zich ervan te vergewissen dat de situatie rechtgezet werd. Ter herinnering, wat fipronil betreft is er tot op vandaag nog geen enkel verwerkt product dat een gevaar voor de volksgezondheid vormt.   

Er werden eveneens 240 monsters van verwerkte producten op basis van eieren genomen in voedingswinkels verspreid over heel België. Uit de analyses van het Voedselagentschap blijkt dat 99,99% van de producten conform zijn. In één geval werd een concentratie van 0,021mg/kg fipronil aangetroffen. Deze concentratie houdt geen gevaar in voor de volksgezondheid. Het betreft advocaat, een levensmiddel dat occasioneel verbruikt wordt door consumenten in België (alcoholische drank op basis van eieren). De producten werden meteen uit de handel genomen.

Aangezien kippenmest gebruikt kan worden in substraat voor de productie van champignons, heeft het Agentschap uit voorzorg ook analyses uitgevoerd  op gekweekte champignons en het champignonsubstraat waarop ze gekweekt worden . Alle resultaten zijn conform.         Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.09.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet