Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Coronavirus (Covid-19): Informatie voor bedrijven in de ...
Coronavirus (Covid-19): Informatie voor bedrijven in de voedselketen en dierenartsen Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Algemene vragen & Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
Call center: 0800/14.689 tussen 8u en 20u.


 
Algemene maatregelen voor bedrijven en winkels
Controles en inspecties door het Agentschap

Dierenartsen -UPDATE 27/03/2020-

Omschrijving voedingswinkels
Aanbevelingen voor de voedselverwerkende bedrijven
Verpakkingen
Versoepeling voor de validatie van autocontrole
Transporteurs van levensmiddelen en dieren

Huisdieren  -NEW 27/03/2020-

FAQ  -UPDATE 25/03/2020-


Controles en inspecties door het Agentschap (Update 23/03/2020)

 

De handelszaken en bedrijven die actief zijn in de voedselketen, de voedingsindustrie, de land- en tuinbouw, de productie van meststoffen en de visserij worden door de federale regering beschouwd als noodzakelijk om de noden van de bevolking te beschermen, net zoals de openbare diensten en de publieke infrastructuur die een rol spelen bij de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën, dus ook voor de handhaving van de voedselveiligheid. Ook de inspectie- en controlediensten worden beschouwd als behorend tot deze cruciale categorie.


Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

De bescherming van de veiligheid van de burgers in het algemeen en van de voedselketen blijven dus essentiële opdrachten. Vanuit dit standpunt blijft het FAVV dan ook controles uitvoeren. Het FAVV houdt hierbij wel degelijk rekening met de moeilijke situatie waarin iedereen zich vandaag bevindt.

Het controleplan van het FAVV werd daarom aangepast.

 • Plaatsen waar zich personen bevinden die tot de risicogroep behoren, rusthuizen, ziekenhuizen, … worden niet meer bezocht behalve wanneer dit noodzakelijk is.
 • Onze controles richten zich in de eerste plaats op het essentiële: de opvolging van non-conformiteiten, het beheer van de Europese RASFF-alerts, het beheer van voedselvergiftigingen, klachten van consumenten en overheden en gerichte bemonsteringen.

Het FAVV schenkt bijzondere aandacht voor producten op de markt die de gezondheid van de consument kunnen schaden. Het gebrek aan informatie over allergenen of de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën in levensmiddelen kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de consument, terwijl ziekenhuizen zich moeten richten op ernstige gevallen die verband houden met COVID-19.
Het FAVV besteedt ook bijzondere aandacht aan mensen die de situatie met betrekking tot COVID-19 zouden proberen aangrijpen om niet-toegestane activiteiten in de voeding uit te voeren.
Solidariteit is een zaak van iedereen.

Tijdens onze bezoeken op het terrein respecteren onze controleurs nauwgezet de nodige hygiënemaatregelen en passen ze ook strikt het principe van de “social distancing” toe. Ze zullen met de nodige empathie voor de ondernemingen handelen.

Bedrijven in de horecasector moeten van het FAVV bovendien geen bijkomende stappen ondernemen om hun activiteit verder te zetten als traiteur en levering aan huis.

Zo blijven we werken aan de bescherming van burgers en hun veiligheid.


Naar boven

Dierenartsen (Update 27/03/2020)

 

ACTIVITEITEN VAN DE DIERENARTSEN
De activiteiten van de dierenartsen, waaronder deze van de inseminators, en inclusief alle verplaatsingen die nodig zijn om deze activiteiten uit te oefenen, behoren tot de toegelaten activiteiten. Dit werd bevestigd door het federale crisiscentrum en vervolgens verduideljkt in een nieuwe versie van de wetgeving (23/03/2020).

                                      --------------------------------------------------------------------------

COVID-19 HUISDIEREN -NEW 27/03/2020-

Mijn cliënt is covid 19 positief en leeft samen met zijn/haar hond of kat, kan ik het dier ontvangen in mijn consultatie?

In dit geval is het aangeraden om het dier niet naar uw consultatieruimte te laten komen omdat de hond of de kat mechanische drager kan zijn van het virus en op die manier het virus ook kan meebrengen naar uw praktijk. Indien het geen dringende zorgen betreft kan u best de consultatie uitstellen tot na het einde van de quarantaineperiode van de eigenaar. Als het dier toch absoluut gezien moet worden, kan het gebracht worden door een kennis van uw klant, die net als u zijn handen nauwgezet moet wassen en desinfecteren na elk contact met het dier.

Mijn cliënt biedt een kat of een hond aan die symptomen vertoont (koorts, ademhalingsproblemen, lopende neus) : moet ik een covid-19 test uitvoeren?
Neen, op dit ogenblik dient absolute voorrang gegeven te worden aan het gebruik van de testen uitsluitend voor mensen.

Moet ik mijn praktijk reinigen en ontsmetten als ik een patiënt heb gezien die verdachte klinische symptomen vertoont?
Indien u een hond of kat in uw praktijk heeft onderzocht die klinische symptomen vertoont van een mogelijke een coronabesmetting, dan is het best om nadien alle plaatsen waar het dier mee in contact is geweest grondig te reinigen en te ontsmetten. Ook uw handen en onderzoeksmateriaal moet u nadien grondig reinigen en ontsmetten. Waar mogelijk wordt het dier steeds best meegebracht in een kooi waarin het zoveel mogelijk blijft.

Hoe dient men de gezelschapsdieren van besmette patiënten thuis te verzorgen?
Er wordt aangeraden om gezelschapsdieren van besmette patiënten ter plaatse en zoveel mogelijk binnen te houden maar toch nauw contact tussen de patiënt en deze dieren te vermijden. Weliswaar dient verder aandacht besteed te worden aan het welzijn van het dier en dient het dier regelmatig te worden uitgelaten met inachtname van de regels van sociale afstand. Bij een ziekenhuisopname van de eigenaar dient het gezelschapsdier best verzorgd te worden ter plaatse in de vertrouwde omgeving door een naast familielid of kennis.
Eveneens wordt aangeraden om het contact met de gezelschapsdieren bij besmette patiënten zoveel mogelijk te beperken en alle hygiënemaatregelen na te leven.

Loop ik risico indien ik gebeten wordt door een kat of een hond die verdacht wordt van covid-19?
Op basis van de gegevens die momenteel beschikbaar zijn, is het weinig waarschijnlijk dat een kat of hond zelf het coronavirus verspreiden. U moet zoals steeds de wonde ontsmetten en eventueel een pleister aanbrengen.

Zie ook algemene richtlijnen onder "Huisdieren".                                      --------------------------------------------------------------------------

OFFICIËLE ACTIVITEITEN VAN DE ERKENDE DIERENARTSEN - Prioriteitentabel -UPDATE 24/03/2020-

Rekening houdende met de situatie in verband met de epidemie van het Coronavirus-Covid 19, met name gezien het feit dat diergeneeskundige activiteiten toegestaan zijn en dat de activiteiten en diensten binnen de voedselketen door de regering als essentieel en cruciaal voor de natie worden beschouwd, moet een evenwicht worden gevonden tussen de uitvoering van de officiële diergeneeskundige activiteiten ter bescherming van de gezondheid van mens en dier en de situatie op het vlak van Covid 19.

Daartoe hebben de bevoegde autoriteiten (FAVV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en FAGG), in overleg met ARSIA en DGZ, een lijst van activiteiten opgesteld, waarbij aan elk ervan een status voor wat betreft de prioriteit en termijnen wordt toegekend.
Aan de dierenartsen wordt gevraagd om tijdens hun activiteiten alle mogelijke maatregelen te nemen die vereist zijn om hun gezondheid, die van de personen met wie ze werken en die van hun cliënten te beschermen. De maatregelen met betrekking tot "social distancing” en een goede hygiëne zijn in dit verband belangrijk.

Onderstaande tabel is van toepassing voor de maanden maart en april. Deze tabel kan worden aangepast in functie van de evolutie van de situatie en de toepassing ervan kan zo nodig worden verlengd.

ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ ‘PRIORITEITEN’

LAAG: Kan uitgesteld of opgeschort worden, cfr individuele commentaren
GEMIDDELD : Mag uitgesteld worden gedurende een beperkte termijn (maximum 1 maand)
HOOG : Kan maar uitgesteld worden gedurende een zo beperkte mogelijke termijn en maximum 2 weken, en voor zover er geen beschikbaarheid is van de bedrijfsdierenarts of zijn vervanger, of de veehouder.
ZEER HOOG : Moet in alle gevallen uitgevoerd worden binnen de voorziene termijnen, desgevallend door de vervanger van de bedrijfsdierenarts, of in geval van niet beschikbaarheid, door een andere erkende dierenarts.

Prioriteitentabel (PDF)Naar boven

Omschrijving voedingswinkels (Update 19/03/2020)

 
Onder voorbehoud van het wijzigen van de instructies door de nationale veiligheidsraad.

Winkels die vallen onder deze definitie, mogen open blijven in toepassing van en zonder afbreuk te doen aan de maatregelen die door de overheid worden genomen (zie https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/)

Verkoop van levensmiddelen aan consumenten

Enkel winkels en horecazaken die in hoofdzaak levensmiddelen verkopen mogen geopend blijven, voor zover
 • er geen verbruik ter plaatse is en de nodige maatregelen genomen zijn om het verbruik ter plaatse te verhinderen
  en
 • men in staat is om social distancing te organiseren.

Andere voorwaarden zijn van toepassing en kunnen geconsulteerd worden op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Hieronder vallen voedingswinkels zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruideniers, drankenhandelaars, hoevewinkels, slagers, bakkers, viswinkels, voedselbanken, liefdadigheidsverenigingen…

Ook restaurants, bedrijfsrestaurants, frituren en traiteurs mogen geopend blijven voor zover ze zich beperken tot afhaalmaaltijden en/of levering aan huis. Ook liefdadigheidsverenigingen mogen verder maaltijden bereiden en leveren aan daklozen.

Markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.

De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan.

Foodtrucks zijn verboden behalve individuele foodtrucks die complete meeneemmaaltijden aanbieden, dus geen verkoop van ijsjes en wafels.

Niet bij het FAVV geregistreerde bedrijven vallen uiteraard niet onder definitie van voedingswinkels en mogen dus geen voeding leveren.

Een beschrijving van de activiteiten (activiteitenfiches) die voeding mogen blijven leveren, behalve tegengestelde regels en indien van toepassing onder voorwaarden, is beschikbaar op de website van het FAVV http://www.favv.be/erkenningen/activiteiten/fiches/, onder de titel DISTRIBUTIE (DIS).

Cafés (ACT022) zijn verplicht te sluiten.


Verkoop van diervoeders

Winkels die in hoofdzaak diervoeders verkopen mogen geopend blijven.


Leveringen van levensmiddelen en diervoeders B2B (business to business)

Het betreft de sectoren die als cruciaal worden beschouwd en de diensten die essentieel zijn volgens de overheid.

Er zijn geen beperkingen van toepassing op voorwaarde dat de maatregelen voorgeschreven door de overheid (https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/) worden gerespecteerd, t.t.z. de hygiënemaatregelen en social distancing.

Aanbevelingen voor de voedselverwerkende bedrijven (Update  19/03/2020)

  In het kader van de maatregelen getroffen door de regering beschouwt zij “de handelszaken en de bedrijven betrokken in de voedselketen, de voedingsindustrie, de land- en tuinbouw en de productie van meststoffen en de visserij” als noodzakelijk voor de bescherming van de vitale behoeften van de natie en van de behoeften van de bevolking. Zij beschrijft ze ook als vitale sectoren en essentiële diensten.

De activiteiten van de voedselverwerkende sector vallen dus niet onder het algemene verbod, maar zijn onder bepaalde voorwaarden wel toegelaten.

Ter ondersteuning van de sector werden deze aanbevelingen op 17/03/2020 opgesteld. De website van de FOD Volksgezondheid en de reglementering vormen steeds de referentie ingeval van twijfel over de aard van het antwoord of van de meest geschikte maatregel op eender welke vraag of risico.

https://www.info-coronavirus.be/fr/         https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.info-coronavirus.be/de/       https://www.info-coronavirus.be/en/Er moet met twee risico’s van overdracht van het Covid-19 virus tussen personen rekening worden gehouden :
 • Het risico door rechtstreeks contact met een besmette persoon;
 • Het risico door onrechtstreeks contact, verspreid in de tijd, met een besmette persoon door contact met door hem of haar uitgehoeste verneveling op inerte oppervlakken (gebruiksvoorwerpen, tafels, gereedschap, computertoetsen, aanraakschermen, aanraaktoetsen van elektronische/elektrische systemen, handgrepen, voedsel, verpakking, enz.).


Rechtstreeks contact

De rechtstreekse contacten zijn het meest risicovol en de belangrijkste maatregelen om momenteel hieraan het hoofd te bieden, zijn :
 • (snel) verwijderen van besmet personeel of personeel met ademhalingssymptomen. De personen die in nauw familieverband in contact zijn geweest met personen van wie de besmetting bevestigd is, zouden eveneens moeten weggehouden worden van een risicovolle werkpost (contact met andere personen, hanteren van vers te consumeren levensmiddelen), of in ieder geval moeten zij hun temperatuur en ademhalingssymptomen regelmatig controleren;
 • social distancing", door de contacten tussen personen maximaal te verminderen en door minimum 1,5 meter afstand te houden tussen mensen waar mogelijk.


In elk geval moet worden aangedrongen op elke maatregel om “social distancing” te kunnen naleven (voor de interacties tussen de personeelsleden maar ook met de verschillende actoren in het bedrijf, zoals de medewerkers van het FAVV en de met opdracht belaste personen), afhankelijk van de situatie, en zonder afbreuk te doen aan de verplichte maatregelen die worden doorgevoerd,

 • door het bevorderen van thuiswerk,
 • door bijzonder waakzaam te zijn op plaatsen waar de werknemers van het bedrijf samenkomen (verdeling van maaltijden, kleedruimten, enz.),
 • door een minimumafstand van 1,5 m tussen de werkposten en de werknemers te handhaven, of door geschikte beschermingsmiddelen aan het personeel ter beschikking te stellen,
 • door het aantal vergaderingen tot een minimum te herleiden en de voorkeur te geven aan "teleconferenties", en het aantal deelnemers tot een minimum te beperken indien "fysieke" vergaderingen absoluut moeten worden gehouden,
 • door het beperken van contacten met bezoekers ongeacht wie,
 • door ervoor te zorgen dat het personeel elke bijeenkomst vermijdt,
 • indien nodig door het invoeren of bevorderen van het werk in twee of meerdere teams gescheiden in de tijd.Onrechtstreeks contact

Het risico op infectie in verband met (onrechtstreeks) contact met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld ten opzichte van rechtstreeks contact. Dit soort risico's wordt meer bepaald beheerd door een strikte toepassing van de bestaande aanbevelingen en verplichtingen op het gebied van persoonlijke hygiëne, van voedselhygiëne en arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie van inerte oppervlakken en voorwerpen. Reiniging met warm water en zeep is reeds zeer effectief tegen Covid-19. Soms is reiniging beter dan een ontsmettingsmiddel verkeerd gebruiken. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden ervan worden nageleefd (zie gebruiksaanwijzingen).Specifieke aanbevelingen voor de persoonlijke hygiëne met betrekking tot Covid-19:

 • blijf thuis als je ziek bent;
 • was je handen regelmatig (warm water en zeep zijn al voldoende);
 • gebruik altijd nieuwe papieren zakdoeken en werp ze onmiddellijk weg in een gesloten vuilnisbak;
 • nies of hoest in de plooi van je elleboog als je geen zakdoek bij de hand hebt.

Algemene aanbevelingen met betrekking tot voedselhygiëne, in volgorde van prioriteit specifiek voor Covid-19:

 • bereid geen voedsel als je ziek bent. Vermijd contact tussen je handen en je gezicht wanneer je voedsel bereidt;
 • was je handen met warm water en zeep tussen elke bereiding gedurende minstens 30 seconden;
 • was grondig de oppervlakken waarop je voedsel, vooral rauw vlees, bereid hebt met warm water en zeep;
 • verhit al het rauwe vlees voldoende aan de oppervlakte (70°C kerntemperatuur gedurende ten minste 2 minuten voor verwerkt vlees);
 • bereid het voedsel apart, vooral wanneer je werkt met rauw vlees.

Aanbevelingen voor tips over netheid en hygiëne op de werkplek (WHO):
De hierna vermelde maatregelen zullen je helpen de verspreiding van infecties in het algemeen (verkoudheid, griep, gastro-enteritis, enz.) en Covid-19 in het bijzonder op je werkplek te voorkomen en je klanten, onderaannemers en werknemers te beschermen.

 • Reinig regelmatig de oppervlakken (bureaus, tafels, enz.) en voorwerpen (telefoons, toetsenborden, enz.) met een ontsmettingsmiddel.
 • Stimuleer je werknemers, onderaannemers en klanten om hun handen regelmatig en zorgvuldig te wassen. Zie erop toe dat het personeel, de onderaannemers en de klanten de mogelijkheid hebben om hun handen met water en zeep te wassen.
 • Stel overal op de werkplek goed zichtbare dispensers met een ontsmettend handspoelmiddel ter beschikking. Zorg ervoor dat deze dispensers regelmatig gevuld worden.
 • Plaats posters waarop de handhygiëne wordt voorgeschreven. Deze posters kunnen gebaseerd zijn op die van de nationale overheid voor volksgezondheid of op die van de website van de WHO
  (www.who.int).
 • Combineer dit met andere communicatieacties, zoals de publicatie van richtlijnen van officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid op het werk (publicatie is een maatregel die de voorkeur geniet in het kader van “social distancing”), de organisatie van briefings (niet te veel mensen tegelijk) en de verspreiding van informatie over handhygiëne op het intranet


Aanmoedigen en bevorderen van een goede ademhalingshygiëne op de werkplek.

 • Hang posters op om de ademhalingshygiëne te bevorderen. Combineer dit met andere communicatieacties, zoals het publiceren van richtlijnen van officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor gezondheid en veiligheid op het werk, het organiseren van briefings en het verspreiden van informatie over handhygiëne op het intranet.
 • Zorg ervoor dat er maskers en/of papieren zakdoeken in geval van een loopneus of hoest op het werk ter beschikking zijn, evenals gesloten vuilnisbakken voor hygiënische verwijdering.Bijzonder risico voor dierlijke producten
Alle instellingen voor volksgezondheid en diergezondheid zijn het erover eens dat vlees of levensmiddelen op basis van vlees momenteel geen enkel initieel risico op Covid-19 vormen. Er moet echter altijd rekening worden gehouden met het risico van hun indirecte besmetting door de mens. Alle levensmiddelen waarop een operator zou kunnen gehoest hebben, moeten uit de voedselketen worden verwijderd.Naar boven

Verpakkingen (Update 24/03/2020)

 

Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?
Net zoals andere oppervlakken is het mogelijk dat het virus hierop kort aanwezig is.
Bij het boodschappen doen is het ook belangrijk dat men enkel aanraakt wat men echt nodig heeft, zeker indien het onverpakte levensmiddelen betreft. Regelmatig en grondig de handen wassen blijft de boodschap. In ieder geval is het zinvol om onmiddellijk na de boodschappen de handen te wassen.

Mag een consument met eigen verpakkingen (vb. potjes) naar de winkel?
Eigen verpakkingen, zoals zakjes voor groenten en fruit, in zelfbediening mogen ook nu gebruikt worden. Een goede hygiëne van de verpakking is zoals steeds belangrijk.
Het gebruik van eigen verpakkingen van de consument bij de slager, bakker, traiteur… wordt momenteel afgeraden om de verspreiding van het virus te tegen te gaan. De verpakkingen zouden een vector voor het virus kunnen zijn en zo de slager, bakker, traiteur… kunnen besmetten.
Regelmatig en grondig de handen wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt is belangrijk.

Mogen er nog levensmiddelen in bulk verkocht worden?
Ja. Extra aandacht voor een goede handhygiëne is noodzakelijk. Het aanraken van onverpakte levensmiddelen moet vermeden worden.
Als een consument een onverpakt levensmiddel aanraakt, dan moet dit product door hem/haar aangekocht worden. Aangeraakte onverpakte levensmiddelen mogen niet meer verkocht worden aan andere consumenten.
Bij het gebruik van scheplepels, dispensers… is een goede hygiëne belangrijk. De scheplepels of hendels van dispensers zouden een vector voor het virus kunnen zijn. Regelmatig en grondig de handen wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt is belangrijk.

Hoe kan de besmetting van verpakkingen vermeden worden?
Het risico op infectie via verpakkingen is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Toch moet men er alles aan doen om besmetting van verpakkingen te vermijden. Dit kan door een strikte toepassing van de bestaande aanbevelingen en verplichtingen op het gebied van persoonlijke hygiëne, van voedselhygiëne en arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie van inerte oppervlakken en voorwerpen.
Zie ook “Aanbevelingen voor de voedselverwerkende bedrijven”.Naar boven

Versoepeling voor de validatie van autocontrole (Update 23/03/2020)

  Rekening houdend met de maatregelen die de federale regering gecommuniceerd heeft op 17/03/2020 om de verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden, geldt de volgende uitzondering voor alle audits van het autocontrolesysteem.

Audits kunnen gedurende de periode van de maatregelen van de regering uitgesteld worden zonder impact op de bonus van de onderneming. De periode start op 13 maart 2020 en de einddatum zal uiteraard afhangen van de duur van de bijzondere maatregelen, rekening houdend met een overgangsfase.

Zodra de maatregelen worden opgeheven en er weer audits mogelijk zijn, moeten de OCI en de operator binnen enkele dagen weer rechtstreeks contact opnemen om zo snel mogelijk een hernieuwingsaudit te plannen. Deze communicatie moet gedocumenteerd worden.

De praktische modaliteiten in het kader van de financiering zullen later nog medegedeeld worden maar het FAVV zal naar een zo eenvoudig mogelijke oplossing streven.

We houden U verder op de hoogte van de andere maatregelen die genomen zullen worden. U mag hierover binnenkort een nieuw bericht verwachten.


Naar boven

Transporteurs van levensmiddelen en dieren (Update 18/03/2020)

  Het FAVV heeft vernomen dat door grenscontroles die sommige EU-lidstaten in het kader van het Coronavirus COVID-19 hebben ingesteld, er soms verkeersproblemen ontstaan met lange wachttijden aan de grensovergangen tot gevolg. We nodigen de transporteurs, in het bijzonder zij die levende dieren vervoeren, uit om zich hierover te informeren in functie van hun geplande reisroute.


Naar boven

Huisdieren (NEW 27/03/2020)

 

Kunnen huisdieren de mens besmetten als ze met besmette personen in contact zijn geweest?
Het is gekend dat de omgeving van Covid-19 patiënten zeer sterk gecontamineerd kan zijn. Huisdieren die samen leven met besmette personen worden in hoge mate blootgesteld aan het virus. Tot dusver zijn er slechts 3 gevallen bekend (2 honden in Hong Kong en 1 kat in België) waar het huisdier besmet is geraakt door de mens. De honden vertoonden geen ziektesymptomen en de kat had voorbijgaande ademhalings- en spijsverteringsstoornissen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat het virus van huisdier naar de mens of andere huisdieren wordt overgedragen. Hoewel het vermoeden bestaat dat het virus dat Covid-19 veroorzaakt bij de mens oorspronkelijk van bij wilde dieren kwam heeft het zich sindsdien aangepast aan de mens ("gehumaniseerd" virus). Het risico op overdracht van het virus van huisdieren naar de mens is verwaarloosbaar in vergelijking met het risico op overdracht door direct contact tussen mensen.
Desondanks wordt het sterk aangeraden om de klassieke hygiëneregels te blijven toepassen (vermijd nauw contact met uw dier, vooral als u ziek bent, was uw handen na het aanraken van een dier, laat het dier niet likken aan uw gelaat) aanbevolen. Dit enerzijds om te voorkomen dat u het virus zou overdragen op uw huisdier en om te voorkomen dat uw huisdier zelf drager en uitscheider van het virus zou worden als gevolg van een omgevingsbesmetting.

Kan mijn huisdier ziek worden van Covid-19?
Er zijn slechts enkele gezelschapsdieren positief getest op Covid-19. Deze leefden geïsoleerd bij personen die besmet waren met Covid-19. Het wijst er dus op dat deze besmet werden door de mensen waarmee ze de woonst deelden. Aan dierenartsen wordt gevraagd een grotere waakzaamheid aan de dag te leggen om eventuele bijkomende gevallen te registreren en te onderzoeken.

Kan mijn gezelschapsdier besmet worden door de mens?
Het Wetenschappelijk Comité van het FAVV heeft in zijn advies aangegeven dat dit risico gering is. Des al niet te min wordt aan COVID-19 patiënten aangeraden om de nodige hygiënische maatregelen te treffen voor wat betreft contact met hun huisdier (geen nauw contact, handen wassen na aanrakingen, niet laten likken aan het gelaat) om te voorkomen dat het huisdier gedurende korte tijd drager en uitscheider van het virus zou worden.

Hoe dient men de gezelschapsdieren van besmette patiënten te verzorgen?
Er wordt aangeraden om gezelschapsdieren van besmette patiënten ter plaatse en zoveel mogelijk binnen te houden maar toch nauw contact tussen de patiënt en deze dieren te vermijden. Weliswaar dient verder aandacht besteed te worden aan het welzijn van het dier en dient het dier regelmatig te worden uitgelaten met inachtname van de regels van sociale afstand. Bij een ziekenhuisopname van de eigenaar dient het gezelschapsdier best verzorgd te worden ter plaatse in de vertrouwde omgeving door een naast familielid of kennis.
Eveneens wordt aangeraden om het contact met de gezelschapsdieren bij besmette patiënten zoveel mogelijk te beperken en alle hygiënemaatregelen na te leven.

Dient een hond of kat met Covid-19 geëuthanaseerd te worden?
Nee, absoluut niet. Het gezelschapsdier dat besmet is geraakt heeft deze besmetting opgelopen door nauw contact met een besmette mens. Samen dienen zij in quarantaine gehouden te worden. Tot dusver hebben we slechts kennis van één kat die ziektesymptomen heeft ontwikkeld die een corinavirusinfectie doen vermoeden. Deze kat is intussen aan de beterhand. De twee honden waarbij het virus werd vastgesteld hebben nooit ziektesymptomen vertoond.

Mag ik met de hond die samenleeft met een besmette patiënt nog gaan wandelen?
Ja, het is belangrijk om het welzijn van het dier op peil te houden. Weliswaar wordt aangeraden om dieren, net zoals mensen, op een sociale afstand van andere dieren en mensen te houden. Een dier kan het virus meedragen net als voorwerpen dit zouden kunnen. Vermijd tevens het vrij rondlopen van de hond alsook het laten aaien door andere mensen. Uitwerpselen dienen hygiënisch te worden verwijderd uit de omgeving.

Kan ik mijn hond of kat laten testen op Covid-19?
Op dit ogenblik dient absolute voorrang gegeven te worden aan het gebruik van de testen voor mensen.

Mijn hond of kat is ziek, kan ik nog bij de dierenarts terecht?
Ja, de gezondheid van je huisdier verliezen we niet uit het oog. Bel eerst naar jouw dierenartsenpraktijk om af te spreken hoe ze jou kunnen ontvangen en jouw gezelschapsdier behandelen.

Zijn dierenasielen open?
Dierenasielen zijn gesloten, maar de opvang en verzorging van dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

Zijn dierenkapsalons open?
Nee, dierenkapsalons zijn gesloten.

Mogen diereneigenaars hun dieren in de wei of op stal blijven verzorgen?
Ja, zolang je de social-distancing regels opvolgt.

Meer info over het advies van het onafhankelijk Wetenschappelijk Comité van het FAVVNaar boven

FAQ (Update 25/03/2020)

 
Coronavirus en voedsel
Horeca
Marginaal, lokaal, en beperkt voor de B2B verkoop zonder erkenning (30%, 80 km)
Invoer en uitvoer
Controles
CORONAVIRUS EN VOEDSEL


Kan je via voedsel besmetten/besmet worden?-UPDATE 25/03/2020-
Het risico op infectie als gevolg van (onrechtstreeks) contact met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld ten opzichte van rechtstreeks contact (zie bij voorbeeld https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route). Dit soort risico's wordt meer bepaald beheerd door een strikte toepassing van de bestaande aanbevelingen en verplichtingen op het gebied van persoonlijke hygiëne, van voedselhygiëne en arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie van oppervlakken en voorwerpen. Reiniging met warm water en zeep is reeds zeer effectief tegen Covid-19. Reiniging is altijd beter dan een ontsmettingsmiddel verkeerd gebruiken. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden ervan worden nageleefd (zie gebruiksaanwijzingen).

Moeten winkelmanagers (vooral in bulkverkoop) speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Het risico op infectie als gevolg van (onrechtstreeks) contact met levensmiddelen blijft momenteel door verschillende internationale gezondheidsorganisaties als verwaarloosbaar beoordeeld.

Het FAVV herinnert, zoals steeds, aan het belang van de naleving van een goede basishygiëne. Een reflex die het mogelijk maakt om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, van welke aard ook. Deze algemene aanbevelingen hebben in het bijzonder betrekking op persoonlijke hygiëne (thuisblijven als je ziek bent, handen wassen, ...), voedselhygiëne (al het rauwe vlees voldoende koken, ...), en aanbevelingen voor netheid en hygiëne op de werkplek (regelmatige en voldoende reiniging van oppervlakken, ...).
In de huidige omstandigheden van Covid-19 heeft het agentschap de sectoren in een nota verzocht de bestaande aanbevelingen en verplichtingen inzake levensmiddelen en persoonlijke hygiëne strikt toe te passen, alsook door regelmatige reiniging en ontsmetting van oppervlakken en voorwerpen die in contact/nabijheid kunnen komen met mensen. Reiniging met zeep en warm water is inderdaad zeer effectief interpersoonlijke overdracht van covid-19 tegen te gaan. Reiniging met zeep is een essentiële stap voor de desinfectie. Reiniging is vaak beter dan desinfecteren. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn actief tegen Covid-19 wanneer de gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd (zie gebruiksaanwijzing).

Zijn er specifieke aanbevelingen voor de operatoren over het gebruik van handschoenen of kan worden gezegd dat het regelmatig en correct wassen van de handen (volgens de aanbevelingen op onze website m.b.t. Covid-19) volstaat?
Een goede handhygiëne is, meer nog dan anders, van vitaal belang. De nadruk moet dus worden gelegd op het correct wassen van de handen met warm water en zeep, eventueel gevolgd door een ontsmetting.
Zelfs bij het dragen van handschoenen moet op elk moment een goede handhygiëne worden toegepast. Handschoenen kunnen soms een vals veiligheidsgevoel geven: je voelt je beschermd en je denkt minder aan het regelmatig wassen/ontsmetten van je handen!
Wanneer een verkoper meerdere klanten bedient zonder zijn handschoenen te wisselen, bestaat in deze bijzondere context van Covid-19 bovendien het risico dat de handschoenen een vector van het virus worden, tussen consumenten (via de verpakking) of naar de verkoper indien hij zijn gezicht met de handschoenen aanraakt...
Handschoenen zullen de verspreiding van het virus dus niet stoppen. Gewoon je handen wassen tussen elke klant is een zeer goede oplossing om besmetting te voorkomen.
http://www.favv.be/consumenten/dagelijksleven/bereiding/handschoenen/HORECA EN DITRIBUTIE

Hebben groothandels een aparte registratie nodig voor detailhandelsactiviteiten?-NEW 25/03/2020)-
Elke groothandel beschikt over een toelating of registratie van het FAVV. Deze bedrijven mogen nu rechtstreeks levensmiddelen verkopen aan consumenten. In het bijzonder wordt de bedrijven gevraagd de nodige maatregelen te nemen om wachtrijen te voorkomen (cf. algemene aanbevelingen).
Gedurende de ganse periode van de maatregelen zal het FAVV dit beschouwen als een activiteit die geen aparte registratie vereist. De detailhandelsactiviteiten worden dus gedekt door de bestaande toelating of registratie van het bedrijf. De inrichtingen die niet bij het FAVV geregistreerd zijn, vallen uiteraard niet onder de definitie van levensmiddelenhandel en mogen dus geen levensmiddelen verkopen.


Hebben bedrijven een aparte registratie nodig voor cateringactiviteiten?
Elke bedrijf dat actief is in de horecasector beschikt over een toelating van het FAVV. Deze bedrijven mogen nu traiteurdiensten voorstellen en ze mogen ook maaltijden bij klanten thuis afleveren. In het bijzonder wordt de bedrijven gevraagd de nodige maatregelen te nemen om wachtrijen te voorkomen (cf. algemene aanbevelingen).
Gedurende de ganse periode van de maatregelen zal het FAVV dit beschouwen als een activiteit die geen aparte registratie vereist. De traiteuractiviteiten worden dus gedekt door de bestaande toelating van het bedrijf.
De inrichtingen die niet bij het FAVV geregistreerd zijn, vallen uiteraard niet onder de definitie van levensmiddelenhandel en mogen dus geen levensmiddelen verkopen.

Mogen horecazaken leveren?
Keukens van horecazaken (restaurants, hotels) mogen verder opereren op voorwaarde dat er niet ter plaatste gegeten wordt. Een horecazaak kan overgaan tot het leveren van maaltijden, mits het respecteren van volgende voorwaarden:
De wettelijke bewaartemperatuur van te koelen voedingsmiddelen of diepvriesproducten moet worden gegarandeerd. Dit kan in een koelwagen, of bij gebrek daaraan door het gebruik van frigoboxen, isotherme zakken/bakken met koelelementen,…
Zowel de wagen als de koelinstallaties moeten in goede staat zijn en regelmatig gereinigd worden. De temperatuur tijdens het transport moet controleerbaar zijn met een gemakkelijk af te lezen en goed geplaatste temperatuur.
Warme keten: De minimale veilige temperatuur voor de warme keten situeert zich tussen 55°C en 60°C.
Koude keten: De maximale veilige temperatuur voor de koude keten bedraagt 7°C.
Tijdens de leveringen moeten deze temperatuurdrempels worden gerespecteerd om de ontwikkeling van bacteriën te voorkomen.
Het verpakkingsmateriaal en de andere materialen moeten geschikt zijn om met voedingsmiddelen in contact te komen (schotels, verpakking, emmers,…). Dit symbool geldt als bewijs:


U moet de consument op de hoogte brengen van de aanwezigheid van één of meerdere allergenen in uw producten (bv. Eieren in mayonaise).
De informatie moet schriftelijk (op de menukaart, op het etiket) of mondeling gegeven worden.
Momenteel is de kans dat consumenten via voeding besmet raken met COVID-19 zeer klein en niet bewezen. Hoe dan ook benadrukt dat het handhaven van de goede hygiënepraktijken fundamenteel is en helpt om de meeste besmettingen te voorkomen:
 • bereid verschillende voedingsmiddelen gescheiden, vooral wanneer wordt gewerkt met rauw vlees
 • gebruik warm water en zeep om de oppervlakten waar voedsel bereid wordt mee af te wassen, vooral wanneer wordt gewerkt met rauw vlees
 • was je handen met warm water en zeep tussen elke bereiding door
 • verhit rauw vlees voldoende (70°C kerntemperatuur gedurende minstens 2 minuten)
 • bereid geen voeding indien je ziek bent


Mag er afgehaald worden in horecazaken?
Keukens van horecazaken (restaurants, hotels) mogen verder opereren op voorwaarde dat er niet ter plaatste gegeten wordt. Een horecazaak kan overgaan tot het afhalen van maaltijden, mits het respecteren van bovenstaande voorwaarden.MARGINAAL, LOKAAL, EN BEPERKT VOOR DE B2B VERKOOP ZONDER ERKENNING (VERKOOP VAN MAXIMAAL 30% VAN DE OMZET, BINNEN EEN STRAAL VAN 80 KM)

Is de regel marginaal, lokaal en beperkt (30% 80 km) voor de B2B verkoop zonder erkenning nog geldig?
De regel marginaal en beperkt voor de verkoop aan andere professionele zaken (B2B verkoop) zonder erkenning wordt tijdelijk opgeheven. Dit wil zeggen dat meer dan 30% B2B verkocht mag worden en dat er geen limiet is op het aantal eigen vestigingen waar levensmiddelen aan mogen verdeeld worden.
De 80km (lokaal) blijft wel behouden om bijkomende verre verplaatsingen te vermijden.INVOER EN UITVOER

Wat met controles op geïmporteerde goederen?
De controles van het FAVV op ingevoerde levensmiddelen, gepland op basis van een wetenschappelijke risicoanalyse, worden gehandhaafd.

Moeten invoerders nog altijd de originele documenten in de grenscontroleposten aanleveren?-NEW 25/03/2020)-
Het FAVV heeft vernomen dat importeurs problemen ondervinden bij het aanleveren van originele documenten in de grenscontroleposten (GCP). Op Europees niveau werden er hierover afspraken gemaakt die toelaten dat de documentaire controle kan gebeuren op basis van certificaten aanwezig in TRACES of op basis van een scan die door de overheid van het derde land naar de GCP van binnenkomst (1) verzonden wordt. Operatoren die van deze werkwijze gebruik wensen te maken dienen de GCP een verklaring te bezorgen dat ze zich er toe verbinden om de originele documenten zo snel als mogelijk aan de GCP te bezorgen.

(1) Dieren en dierlijke producten: https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en
Levensmiddelen en diervoeders onder tijdelijke verhoging van officiële controles of noodmaatregelen: https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/non-animal_en
Planten en plantaardige producten onder fytosanitaire controle: https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/plants_en


Wat met certificering van levende dieren bij intracommunautair handelsverkeer?-NEW 25/03/2020)-

Om de gezondheid van de certificerende dierenartsen en de operatoren te beschermen tijdens de certificering van levende dieren en gelijkgestelde producten met behoud van de certificeringsactiviteiten die de intracommunautaire handel in deze goederen mogelijk maken, werd het volgende beslist:

 • Certificerende dierenartsen moeten het huis/kantoor van de operator niet meer betreden om het certificaat ter plaatse af te leveren in TRACES.
 • De certificerende dierenarts kan de certificaten thuis afwerken en valideren in TRACES.


Per uitzonderingsmaatregel zal in deze Coronacrisistijd de extra kost die voorzien was in de Omzendbrief met betrekking tot het gebruik van TRACES door de operatoren bij het intracommunautaire handelsverkeer in levende dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong ( http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/traces/_documents/2011-04-13_OmzendbriefTRACES_newlinks.pdf) tijdelijk niet van toepassing zijn mits de operator deel 1 zelf invult. Het vervallen van de extra kost is dus enkel mogelijk als de reden de social distancing is zoals beschreven onder het eerste punt.

 

CONTROLES (zie ook “Controles en inspecties door het Agentschap”)


Hoe zit het met de veiligheid van de controleurs en van de gecontroleerde?
Het spreekt voor zich dat de controleurs de nodige hygiënemaatregelen en de voorschriften voor social distancing respecteren. Zij hebben duidelijke en gedetailleerde instructies gekregen over de maatregelen die moeten worden genomen om te zorgen voor een inspectie zonder besmetting aan beide zijden.

Wat met klachten van consumenten?
Het agentschap blijft klachten en meldingen van consumenten opvolgen en controleurs gaan ter plaatse indien dit nodig is. Gelet op de situatie rond het Coronavirus COVID-19, kunnen we niet garanderen dat alle vragen en klachten zullen kunnen opgevolgd worden, en dit in functie van het geïdentificeerde mogelijke risico.

Als er geen keurder in een slachthuis aanwezig is, kunnen de normale slacht-werkzaamheden doorgaan?-NEW 25/03/2020)-
BMO’s die niet aanwezig kunnen zijn op een dag dat ze moeten keuren, zorgen conform artikel 3 in de bijlage van de Raamovereenkomst zelf voor hun vervanging. Deze werkwijze geldt ook op dit moment. De Raamovereenkomst is te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierenartsen/#bmo.
Vervanging
Art. 3. […] De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om wanneer hij verhinderd is zelf voor zijn vervanging te zorgen. Bij vervanging blijft de opdrachtnemer ten aanzien van de opdrachtgever aansprakelijk voor het garanderen van de continuïteit van de uitvoering van de opdracht.


Indien er effectief niemand zou komen opdagen in het slachthuis, dan kan het slachthuis contact nemen met de LCE. De LCE’s voorzien via GSM een permanentie 24/7. U vindt de telefoonnummers op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/contact/lce/ onder “verplichte melding”.

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.03.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet