Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Coronavirus (Covid-19 bij dieren)
Informatie voor dierenartsen en houders van gezelschapsdieren en nutsdieren.
Informatie betreffende de Risk Assessment Group - Covid Animals (RAGCA).


Algemene vragen: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Call center: 0800/14.689 tussen 8u en 20u.
Actieve biociden tegen dit virus

Informatie voor bedrijven in de voedselketen


 
Risk Assessment Group - Covid Animals (RAGCA) en Wetenschappelijk Comité

Besmetting met SARS-Cov-2 bij dieren: aangifteplichtige dierziekte  (29/06/2020)

Dierenartsen
Algemene informatie en aanbevelingen voor hun activiteiten
Covid-19 bij nutsdieren
Aanbevelingen van de RAGCA betreffende de diagnostiek van SARS-CoV-2 bij gezelschapsdieren en de rapportering van de laboresultaten (PDF) - Bijlage 1 (XLS) - Bijlage 2 (XLS) - Guidance document OIE: Considerations for sampling, testing, and reporting of SARS-CoV-2 in animals (PDF)
Officiële activiteiten van de erkende dierenartsen - Prioriteitentabel
Huisdieren
Algemene informatie en aanbevelingen voor huisdieren
Professionele activiteiten in verband met huisdieren
Productiedieren
Imkers
"COVID-19 and farmed and domestic animals” - Questions and Answers of the EU Commission
Risk Assessment Group - Covid Animals (RAGCA) en Wetenschappelijk Comité (11/06/2020)

  Risicoevaluatiegroep voor Covid bij dieren “Risk Assessment Group-Covid Animals” (15/04/2020)

AANBEVELINGEN EN DOCUMENTEN UITGEBRACHT DOOR DE RAGCA

De volgende lijst bevat de aanbevelingen, adviezen, standpunten, mededelingen en opmerkingen van de RAGCA in verband met zijn werkzaamheden op het gebied van de diergezondheid als dit te maken heeft met de besmetting of het risico op besmetting met SARS-CoV-2 bij dieren en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid.


Risico-evaluatie van de overdracht van het SARS-CoV-2 naar de wilde fauna (PDF) (15/07/2020)
Aanbevelingen van de RAGCA betreffende de bewaking van SARS-CoV-2 besmettingen in Belgische nertsenbedrijven en mogelijke controlemaatregelen (PDF) (16/06/2020)
Opmerkingen van de RAGCA aan de RAG betreffende Covid-19-gevallen in de slachterij- en vleesverwerkingssector (PDF) (02/06/2020)
Mededeling van het FAVV en de RAGCA aan de Belgische eigenaars van nertsenbedrijven (PDF) (20/05/2020)
Mededeling van het FAVV en de RAGCA aan de dierenartsen die verantwoordelijk zijn voor de nertsenfbedrijven in België (PDF) (14/05/2020)
Position of the Risk Assessment Group-Covid-19 Animals (RAGCA) regarding the questions received in the context of the Informal videoconference of the members of the Working Party of Chief Veterinary Officers dedicated to Covid19 in animals (PDF) (12/05/2020)
Advies en aanbevelingen van de RAGCA over het gebruik van speurhonden voor het opsporen van met SARS-CoV-2-besmette mensen (PDF) (11/05/2020)
Aanbevelingen van RAGCA betreffende de diagnose van SARS-CoV-2 bij gezelschapsdieren en de rapportering van laboresultaten (PDF) (Update 07/07/2020) - Bijlage 1 (XLS) - Bijlage 2 (XLS) - Guidance document OIE: Considerations for sampling, testing, and reporting of SARS-CoV-2 in animals (PDF)
Aanbevelingen voor maatregelen in verband met de werkhervatting met betrekking tot huisdieren in de B2C-sector (PDF) (05/05/2020)


WETENSCHAPPELIJK COMITÉ INGESTELD BIJ HET FAVV

Zoönotisch risico van het SARS-CoV2 virus (Covid-19) bij gezelschapsdieren: infectie van mens naar dier en van dier naar mens (dossier SciCom 2020/07) - Definitieve spoedraadgeving 04-2020 (datum van update: 14/04/2020, datum van goedkeuring: 24/04/2020)
Sneladvies 19-2020: Zoönotisch potentieel van SARS-CoV-2 (verwekker van Covid-19 bij de mens): risico van besmetting van mens op dier en van dier op mens (Update op datum van 09/07/2020 van de epidemiologische situatie voor wat betreft de dierengezondheid) -NEW-


Naar boven

 
Besmetting met SARS-Cov-2 bij dieren: aangifteplichtige dierziekte (29/06/2020)
 

In het kader van de huidige COVID-19 pandemie en het vaststellen van besmetting met het SARS-CoV-2 bij bepaalde diersoorten werd er besloten om de besmetting met dit virus op te nemen in de officiële lijst van de aangifteplichte dierziekten. Deze aangifteplicht is sinds 29 juni 2020 verplicht voor alle houders van dieren, dierenartsen en laboratoria.


Hoewel de overdracht van het SARS-CoV-2 hoofdzakelijk plaatsvindt tussen mensen onderling en er sinds het begin van de pandemie slechts één kat in België werd gediagnosticeerd met dit virus, is toch enige waakzaamheid geboden, voornamelijk dan bij bepaalde dieren die gevoeliger zijn voor het virus (katten en marterachtigen o.a. fret, nerts).

Bij een ernstige verdenking van de ziekte op basis van de klinische symptomen* of laboresultaten, dient de dierenarts dit te melden aan de lokale LCE via de procedure van meldingsplicht (zie in te vullen formulier). De contactgegevens van de LCE’s (e-mailadressen voor verplichte meldingen) zijn terug te vinden op de webpagina http://www.favv.be/professionelen/contact/lce/.

De dierenarts kan op vrijwillige basis steeds beslissen om een staal te nemen en een analyse te laten uitvoeren zoals in het geval van een uitsluitingsdiagnose*, en waarbij melding vooraf aan de LCE niet nodig is. Staalname en analyse zijn enkel verplicht indien hiervoor instructies worden gegeven door de LCE. In dit laatste geval zijn de kosten voor de staalname en de analyse ten laste van het FAVV. Indien een positief resultaat bekomen wordt bij de analyse, dan wordt, naast de verplichte meldingsplicht, aangeraden om ook hier de richtlijnen van het RAGCA op te volgen. Zo dient het gezelschapsdier in quarantaine gehouden te worden, met eventueel ook de eigenaar indien deze ook gediagnosticeerd zou worden met het SARS-CoV-2, en moeten hierbij de nodige hygiënemaatregelen toegepast worden.

Meer informatie over de besmetting met SARS-CoV-2 bij dieren kan u raadplegen via volgende link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/mededelingen/covid19/dieren.asp

De wijziging van betreffende wetgeving kan u raadplegen via volgende link: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/02/03/2014024064/justel


* De dierenarts kan zich baseren op de richtlijnen van het RAGCA, nl om te bepalen of het ziektebeeld van het dier en de context (zoals een eigenaar die gediagnosticeerd zou zijn met SARS-CoV-2) sterk doen denken aan een besmetting met het virus (Aanbevelingen van RAGCA betreffende de diagnose van SARS-CoV-2 bij gezelschapsdieren en de rapportering van laboresultaten).


Naar boven

Dierenartsen (Update 16/07/2020)

  ACTIVITEITEN VAN DE DIERENARTSEN
De activiteiten van de dierenartsen, waaronder deze van de inseminators, en inclusief alle verplaatsingen die nodig zijn om deze activiteiten uit te oefenen, behoren tot de toegelaten activiteiten. Dit werd bevestigd door het federale crisiscentrum en bevestigd in de wetgeving. (https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen).

Sinds 29 juni is de besmetting met het SARS-CoV-2 opgenomen in de officiële lijst van de aangifteplichtige dierziekten. Voor meer informatie zie luik « Besmetting met het SARS-CoV-2 bij dieren : aangifteplichtige dierziekte”.

                                      --------------------------------------------------------------------------

COVID-19 EN HUISDIEREN

 • Coronavirus en huisdieren: de feiten (Update: 31 maart 2020)
  (Prof. Etienne THIRY, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit van Luik,
  met medewerking van Prof. Hans Nauwynck en Prof. Jeroen Dewulf, Universiteit Gent)


Mijn cliënt is Covid-19-positief en leeft samen met zijn/haar hond, kat, fret of hamster, kan ik het dier ontvangen in mijn consultatieruimte?
In dit geval is het aangeraden om het dier niet naar uw consultatieruimte te laten komen omdat het dier niet alleen passieve drager kan zijn van het virus, maar het virus zich bij de kat, fret en goudhamster kan vermenigvuldigen en deze dieren dus zelf het virus kunnen uitscheiden en op die manier het virus ook kunnen meebrengen naar uw praktijk. Honden zouden minder vatbaar zijn voor het virus dat Covid-19 veroorzaakt. Ook voor honden dienen er echter voorzorgsmaatregelen te worden genomen.
Indien het geen dringende zorgen betreft, kan u best de consultatie uitstellen tot na het einde van de quarantaineperiode van de eigenaar. Als het dier toch absoluut onderzocht moet worden, kan het gebracht worden door een kennis van uw cliënt die aangeraden moet worden bijzonder voorzichtig te zijn en alle beschermingsmaatregelen na te leven; die persoon moet dus, net zoals u, zijn handen nauwgezet wassen en desinfecteren na elk contact met het dier (zie ook maatregelen na het onderzoeken van een verdacht besmet dier hieronder).

Mijn cliënt biedt een hond, kat, fret of een hamster aan die klinische tekenen vertoont van Covid-19 (koorts, ademhalingsproblemen, lopende neus) : moet ik een Covid-19-test uitvoeren?
Indien de testcapaciteit voor Covid-19 in de diergeneeskunde geen impact heeft op de testinspanningen in de humane geneeskunde, dan zal een aanvraag kunnen worden ingediend bij een laboratorium dat een gevalideerde specifieke genetische methode heeft ontwikkeld ter opsporing van het virus dat Covid-19 veroorzaakt (SARS-CoV-2) of dat beschikt over een gevalideerde specifieke serologische test ter opsporing van een besmetting met SARS-CoV-2.
Binnenkort zullen er door de Risk Assessment Group-Covid Animals precieze aanbevelingen worden gegeven en gepubliceerd die kunnen worden geraadpleegd via de volgende link: Aanbevelingen van de RAGCA betreffende de diagnostiek van SARS-CoV-2 bij gezelschapsdieren en de rapportering van de laboresultaten (PDF) - Bijlage 1 (XLS) - Bijlage 2 (XLS) - Guidance document OIE: Considerations for sampling, testing, and reporting of SARS-CoV-2 in animals (PDF)

Welke beschermingsmaatregelen moet ik als dierenarts nemen als ik een hond, kat, fret of hamster moet onderzoeken die verdachte klinische tekenen vertoont of die afkomstig is uit een gezin waar een gezinslid Covid-19 patiënt is?
Indien u een hond, kat, fret of hamster moet onderzoeken die klinische tekenen vertoont die mogelijk veroorzaakt worden door Covid-19 of die uit een gezin komt waar een Covid-19 patiënt aanwezig is, kan u best beschermende kledij dragen bestaande uit een wegwerpschort, wegwerphandschoenen, veiligheidsbril en mondmasker. Deze maatregelen zijn in het bijzonder van belang bij het onderzoeken van katten, fretten of hamsters daar deze mogelijk zelf het virus kunnen uitscheiden. Honden zouden minder vatbaar zijn voor het virus dat Covid-19 veroorzaakt.

Moet ik mijn praktijk schoonmaken en desinfecteren nadat ik een dier heb ontvangen met verdachte klinische symptomen of dat uit een gezin komt waar een van de gezinsleden getroffen is door Covid-19?
Als u een hond, kat, fret of hamster in uw praktijk hebt onderzocht die klinische symptomen heeft die kunnen worden veroorzaakt door covid-19 of die afkomstig is uit een gezin waar een van de gezinsleden getroffen is door Covid-19, is het aan te raden - na afloop van de consultatie - alle plaatsen waarmee het dier in aanraking is gekomen grondig schoon te maken en te desinfecteren. U moet ook uw handen en de gebruikte apparatuur grondig reinigen en desinfecteren. De gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn werkzaam tegen het virus dat Covid-19 veroorzaakt. Het verdient altijd de voorkeur dat een dier in een kooi wordt gebracht en daar zoveel mogelijk blijft. Deze maatregelen zijn vooral belangrijk bij het onderzoeken van katten, fretten of hamsters, omdat ze het virus mogelijk kunnen uitscheiden. Honden zouden minder vatbaar zijn voor het virus dat Covid-19 veroorzaakt.

Hoe dient men de gezelschapsdieren van besmette patiënten thuis te verzorgen?
Er wordt aangeraden om gezelschapsdieren van besmette patiënten ter plaatse en zoveel mogelijk binnen te houden, maar toch nauw contact tussen de patiënt en deze dieren te vermijden. Weliswaar dient verder aandacht besteed te worden aan het welzijn van het dier en dient het dier regelmatig te worden uitgelaten met inachtneming van de regels voor fysieke afstand in de mate van het mogelijke. Bij een ziekenhuisopname van de eigenaar dient het gezelschapsdier best verzorgd te worden ter plaatse in de vertrouwde omgeving door een naast familielid of een kennis.
Eveneens wordt aangeraden om het contact met de gezelschapsdieren bij besmette patiënten zoveel mogelijk te beperken en alle hygiënemaatregelen na te leven.
Zie ook de richtlijnen onder het tabblad betreffende dierenzorg: "Huisdieren".

Wat is het risico indien ik gebeten of gekrabd word door een hond, kat, fret of hamster die mogelijk positief is voorCovid-19?
Op basis van de gegevens die momenteel beschikbaar zijn, is het weinig waarschijnlijk dat een hond zelf het coronavirus verspreidt. Het virus kan zich wel vermenigvuldigen in katten, fretten en goudhamsters: deze dieren kunnen dus mogelijk het virus uitscheiden. . Daarom is bij contact met deze dieren bijzondere voorzichtigheid geboden. Indien u gebeten of gekrabd wordt, is het in ieder geval steeds noodzakelijk de wonde te reinigen en te ontsmetten.
Voor meer info en aanvullende FAQ’s, zie ook de algemene richtlijnen onder het tabblad "Huisdieren".


Covid-19 bij nutsdieren
Er is momenteel geen enkele wetenschappelijke aanwijzing dat nutsdieren (herkauwers, varkens, pluimvee) besmet zouden kunnen worden met Covid19.

Het voorkomen van Covid-19 bij nertsen en andere marterachtigen (fretten).
ER werden in Nederland twee nertsenhouderijen positief bevonden voor Covid-19. Gezien het feit dat nertsen tot dezelfde familie behoren als de fretten (nl. de Mustelidae), waarvan reeds geweten was dat ze vatbaar zijn voor Covid-19, is deze bevinding niet verrassend.
Zie FAQ voor nertsen/frettenhouderijen onder het tabblad “Huisdieren


                                      --------------------------------------------------------------------------


OFFICIËLE ACTIVITEITEN VAN DE ERKENDE DIERENARTSEN - Prioriteitentabel

Sinds juni en de gunstige ontwikkeling van de situatie moeten alle officiële activiteiten worden uitgevoerd zoals gewoonlijk gepland.


Naar boven
Huisdieren (Update 16/07/2020)

 

COVID 19 EN HUISDIEREN

 • Coronavirus en huisdieren: de feiten (Update: 31 maart 2020)
  (Prof. Etienne THIRY, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit van Luik,
  met medewerking van Prof. Hans Nauwynck en Prof. Jeroen Dewulf, Universiteit Gent)

                                      --------------------------------------------------------------------------

GEZELSCHAPSDIEREN

Kan mijn gezelschapsdier besmet worden met Covid-19?
Er zijn slechts enkele gezelschapsdieren die positief hebben getest op Covid-19. Het merendeel van deze dieren leefde geïsoleerd bij personen die besmet waren met Covid-19 of had nauwe contacten met deze personen. Dat wijst er dus op dat deze dieren besmet werden door de mensen waarmee ze de woonst deelden.
Experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat katten, fretten en goudhamsters ook besmet kunnen worden, maar dat honden zeer weinig vatbaar zijn voor het virus.

Kan mijn gezelschapsdier besmet worden door de mens? Hoe kan ik mijn dier beschermen?
In zijn advies heeft het onafhankelijk Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV aangegeven dat dit risico laag is. Desalniettemin, wordt aan Covid-19 patiënten aangeraden om de nodige hygiënemaatregelen te treffen voor wat betreft contact met hun huisdier (handen wassen na aanrakingen, het dier niet laten likken aan het gelaat) om te voorkomen dat het huisdier gedurende korte tijd drager en uitscheider van het virus zou worden.

Kunnen gezelschapsdieren de mens besmetten als ze met besmette personen in contact zijn geweest?
Het is gekend dat de omgeving van Covid-19 patiënten zeer sterk gecontamineerd kan zijn. Huisdieren die samenleven met besmette personen worden in hoge mate blootgesteld aan het virus. Tot nu toe zijn er slechts een beperkt aantal gevallen bekend waarbij een gezelschapsdier werd besmet door de mens. De honden vertoonden geen enkel symptoom en de katten hadden voorbijgaande spijsverterings- en ademhalingsproblemen. Experimentele infecties tonen aan dat fretten en goudhamsters ook vatbaar zijn voor het virus. Er is tot nu toe geen enkel bewijs van besmetting van de mens door zijn gezelschapsdier gerapporteerd. Hoewel het vermoeden bestaat dat het virus dat Covid-19 veroorzaakt bij de mens oorspronkelijk van wilde dieren komt, heeft het zich aangepast aan de mens ("gehumaniseerd" virus). Het risico op overdracht van het virus van gezelschapsdieren op  de mens is zeer laag in vergelijking met het risico op overdracht door rechtstreeks contact tussen mensen.
Desondanks wordt het sterk aangeraden om de klassieke hygiëneregels te blijven toepassen (vermijd nauw contact met je dier, vooral als je ziek bent, was je handen na het aanraken van een dier, laat het dier niet likken aan jouw gelaat). Dit enerzijds om te voorkomen dat je het virus zou overdragen op jouw huisdier en om te voorkomen dat jouw huisdier zelf drager en uitscheider van het virus zou worden als gevolg van een omgevingsbesmetting.

Is het nodig/nuttig mijn hond of kat te wassen? Kan ik mijn hond of kat “ontsmetten” zoals ik doe voor mijn handen. Hoe moet dit in de praktijk gedaan worden?
Opgelet, je mag je gezelschapsdier (zowel volledig, als zijn vacht of zijn poten) zeker niet wassen met ontsmettingsmiddelen of andere producten zoals alcoholgel, Dettol, alcohol of bleekwater, want dit kan brandwonden of vergiftiging bij je huisdier veroorzaken.
Het is zeker niet nodig om jouw huisdier elke keer te wassen nadat het buiten is geweest . Het is wel aangeraden om de nodige hygiënemaatregelen te treffen voor contact met jouw huisdier (handen wassen na aanrakingen, niet laten likken aan het gelaat). Als je jouw dier toch zou willen wassen, kan je een dierenshampoo of zachte zeep gebruiken. De pootkussentjes kunnen gereinigd worden met zachte zeep.

Welke maatregelen moet ik nemen voor mijn dier als ik ziek word en het dier niet meer kan verzorgen?
Duid een andere persoon aan in jouw omgeving die kan zorgen voor je dier, als je ziek bent door Covid-19 en dat zelf niet meer kunt. Zorg ervoor dat alles wat nodig is voor de verzorging van jouw dier beschikbaar is (voeding voor minstens 2 weken, bedding en eventueel medicijnen).
Bij een ziekenhuisopname van de eigenaar dient het gezelschapsdier best verzorgd te worden ter plaatse in de vertrouwde omgeving door een naast familielid of een kennis.
Eveneens wordt aangeraden om het contact met de gezelschapsdieren bij besmette patiënten zoveel mogelijk te beperken en alle hygiënemaatregelen na te leven.

Hoe verzorg ik de gezelschapsdieren van besmette patiënten?
Mag ik gaan wandelen met een hond die samenleeft met een besmette patiënt?

Het wordt aangeraden om gezelschapsdieren van besmette patiënten ter plaatse te houden en ze zoveel mogelijk binnen te houden, maar ook nauwe contacten tussen de patiënt en deze dieren te vermijden. Het is echter belangrijk om het welzijn van het dier op peil te houden door regelmatig met het dier te gaan wandelen. Weliswaar wordt aangeraden om bij dieren, net zoals bij mensen, fysieke afstand te bewaren van andere dieren en mensen (bijvoorbeeld door het gebruik van een hondenlijn). Een dier kan het virus meedragen net als voorwerpen dit zouden kunnen. Vermijd tevens het vrij rondlopen van de hond alsook het laten aaien door andere mensen. Uitwerpselen dienen hygiënisch te worden verwijderd uit de omgeving. Tijdens deze wandelingen is het aanbevolen om plaatsen waar andere dieren zich kunnen verzamelen (parken bijvoorbeeld) te vermijden. Na de wandeling moet je je handen zorgvuldig wassen.

Mag ik mijn kat nog buiten laten?
Je mag je kat nog buiten laten. Indien je echter besmet bent met Covid-19 of mogelijk besmet bent, dan wordt aangeraden om je kat zoveel mogelijk binnen te houden, met inachtneming van het dierenwelzijn. Bepaalde katten passen zich trouwens heel goed aan als ze moeten binnenblijven.

Mijn hond of kat is ziek, kan ik nog bij de dierenarts terecht?
Ja, de gezondheid van je huisdier verliezen we niet uit het oog. Bel eerst naar jouw dierenartsenpraktijk om na te gaan of een bezoek vereist is en hoe dit georganiseerd moet worden om jouw dier op de meest geschikte wijze te kunnen behandelen.
Als je besmet bent met Covid-19 (of een andere besmettelijke ziekte), moet je thuis blijven en de contacten met andere personen zoveel mogelijk beperken totdat je bent hersteld :
 • Als het om een niet dringende afspraak voor jouw dier gaat (jaarlijkse controle, herhalingsvaccinatie, niet dringende chirurgische ingreep, …) is het aanbevolen om het dierenartsenbezoek van jouw dier in overleg met de dierenarts uit te stellen tot je geen risico meer loopt om de ziekte door te geven.
 • Als het om een afspraak voor jouw dier gaat die niet kan worden uitgesteld, neem dat contact op met je dierenarts om de beste manier te bepalen om je dier te behandelen met zo weinig mogelijk risico op het doorgeven van het virus.

Kan ik mijn gezelschapsdier laten vaccineren tegen Covid-19?
Momenteel is er geen enkel vaccin beschikbaar tegen een infectie met Covid-19 bij gezelschapsdieren. Dit virus is immers een menselijk virus en geen dierenvirus.

Kan ik mijn gezelschapsdier laten testen op Covid-19?
Indien de testcapaciteit voor Covid-19 in de diergeneeskunde geen impact heeft op de testinspanningen in de humane geneeskunde, dan is het mogelijk om testen uit te voeren op gezelschapsdieren. Nadat het dier werd onderzocht, moet je dierenarts, indien nodig, aan jou voorstellen om het dier te laten testen.

Dient een gezelschapsdier waarbij Covid-19 wordt vastgesteld geëuthanaseerd te worden?
Nee, absoluut niet! Het gezelschapsdier dat besmet is geraakt heeft deze besmetting opgelopen door nauw contact met een persoon die besmet is met de Covid-19. Samen dienen zij in quarantaine gehouden te worden (hierbij moeten de nodige hygiënemaatregelen, zoals handen wassen na aanrakingen, toegepast worden).

                                      --------------------------------------------------------------------------

BEROEPSACTIVITEITEN IN VERBAND MET GEZELSCHAPSDIEREN

Deze maatregelen worden aanbevolen onverminderd de beslissingen van de Regering om al dan niet toelating te geven voor de openstelling van dergelijke activiteiten en de specifieke toegangsvoorwaarden die daarmee gepaard zouden gaan.

Wat zijn de algemene richtlijnen voor beroepsactiviteiten in verband met gezelschapsdieren?
 • Personen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij beroepsactiviteiten in verband met dieren, zouden hun activiteit niet mogen uitvoeren als ze (vermoedelijk) besmet zijn met Covid-19.
 • Diereneigenaars die (vermoedelijk) besmet zijn met Covid-19 zouden geen beroep mogen doen op dit soort diensten.
 • Een gezelschapsdier dat besmet is of ervan verdacht wordt besmet te zijn met Covid-19 mag pas 14 dagen na het testresultaat worden aangeboden voor dergelijke diensten.
 • Voor alle activiteiten geldt dat de algemene hygiëneregels moeten worden nageleefd (was je handen na contact met een dier en vermijd om je gezicht aan te raken alvorens je je handen hebt gewassen).

Wat zijn de algemene richtlijnen voor beroepsactiviteiten met katten, fretten of hamsters?

 • Laat geen diereneigenaars of personen toe die (vermoedelijk) besmet zijn met Covid-19.
 • Ga in de mate van het mogelijke na wat de gezondheidstoestand is van het dier dat je dient te verzorgen en de andere dieren in het gezin (recent begin van koorts, lethargie, loopneus of -ogen, hoesten, niezen, ademhalingsmoeilijkheden of kortademigheid, braken, diarree).
 • Met uitzondering van dierenartsen/dierenhotels/dierenasielen, in het geval van dieren waar niemand voor kan zorgen, mogen professionelen in de dierenzorg geen gezelschapsdieren toelaten die ziek zijn of mogelijk in contact zijn geweest met personen of dieren die (vermoedelijk) besmet zijn met Covid-19.
 • Respecteer zoveel mogelijk de maatregelen voor fysieke afstand alsook de algemene hygiënemaatregelen.
 • Draag systematisch een mondmasker wanneer je in contact komt met deze dieren; bij nauwe contacten wordt aanbevolen om een gezichtsscherm te dragen.
 • Was systematisch je handen na ieder contact met dieren, van welke diersoort dan ook.

Wat zijn de specifieke richtlijnen voor dierenasielen/dierenhotels?
Zijn dierenasielen en dierenhotels open?

Aanvullend op de algemene richtlijnen voor beroepsactiviteiten met katten, fretten of hamsters (zie hieronder):
Opvang van dieren van diereneigenaars die om andere redenen dan Covid-19 niet meer voor hun dieren kunnen zorgen (hospitalisatie, sterfte, …) kan zonder bijkomende risico’s blijven doorgaan.
Indien een dier afkomstig van een plaats waar een persoon woont met een vermoeden of een bevestiging van een COVID-19 infectie:
Indien er absoluut geen oplossing kan gevonden worden voor thuisopvang wordt aangeraden om de volgende preventieve maatregelen te nemen vanaf het binnenkomen van deze dieren in het dierenasiel/dierenhotel:
 • de honden/katten/hamsters worden individueel gehuisvest in een afgesloten ruimte zodat er geen contact is met andere dieren (ook niet via de lucht);
 • de verzorgers nemen de nodige hygiënemaatregelen bij de verzorging van de dieren (afstand houden tot de dieren, handen wassen na contact met de dieren of materiaal dat in contact was met de dieren). De dierenverzorgers dragen een mondmaster of, bij voorkeur, een gezichtsscherm;
 • bovengenoemde maatregelen worden minimaal 3 dagen volgehouden voor honden en 14 dagen voor katten/fretten/hamsters;
 • na het verblijf van de dieren worden de ruimtes en het gebruikte materiaal grondig gereinigd en gedesinfecteerd.

Wat zijn de specifieke richtlijnen voor dierenkapsalons?

Aanvullend op de algemene richtlijnen voor beroepsactiviteiten met katten, fretten of hamsters (Zie hieronder):
Voor dierenkapsalons moeten de volgende richtlijnen in acht worden genomen:
 • ga als diereneigenaar niet naar een dierenkapsalon als jijzelf of een lid van je gezin waar het dier deel van uitmaakt Covid-19 heeft of vermoedelijk besmet is met het SARS-CoV-2-virus;
 • breng je dier niet naar een dierenkapsalon indien het dier (vermoedelijk) besmet is met Covid-19;
 • bezoek geen woonplaats als de eigenaar van het huisdier of een bewoner van het huis waar het huisdier leeft, besmet is met Covid-19;
 • breng je kat niet naar een dierenkapsalon binnen de 14 dagen nadat een positieve test voor Covid-19 van het huisdier is verkregen;
 • wanneer mogelijk moet het dier gewassen worden met shampoo alvorens andere verzorgingshandelingen worden uitgevoerd;
 • de klassieke hygiënemaatregelen tegen Covid-19 (handen wassen, het gezicht niet aanraken zonder handen te wassen na contact met een dier) en het dragen van een masker of nog beter een vizier wordt aanbevolen voor de persoon die de verzorging uitvoert.


                                      --------------------------------------------------------------------------

PRODUCTIEDIEREN

Momenteel zijn er geen wetenschappelijke aanwijzingen dat andere productiedieren dan marterachtigen (Mustelidae), met name herkauwers, varkens en pluimvee op natuurlijke wijze besmet zouden kunnen worden met Covid-19.

Het voorkomen van besmetting met SARS-CoV-2 in nertsen- of frettenhouderijen.
Er werden in Nederland nertsenhouderijen positief bevonden voor Covid-19. Gezien het feit dat nertsen tot dezelfde familie behoren als de fretten (nl. de Mustelidae), waarvan reeds geweten was dat ze vatbaar zijn voor SARS-CoV-2, is deze bevinding niet verrassend.
Ook werd een stam van het SARS-CoV-2, welke genetisch heel dicht aanleunt bij de stam die circuleerde bij geïnfecteerde nertsen, teruggevonden bij een persoon die nauw contact had met de nertsen in Nederland.
Gezien de mogelijke overdracht van het virus van mens op dier en omgekeerd van dier op mens, wordt aangeraden om:

 •  het contact tussen mensen en nertsen/fretten zoveel mogelijk te beperken;
 • de toegang tot de houderijen te verbieden aan personen die strikt genomen niet noodzakelijk zijn voor het beheer van het bedrijf en de verzorging van de dieren;
 • verzorgers van de dieren wordt aangeraden om, in geval van contact met de dieren, hun handen te wassen en een mondmasker te dragen;
 • in ieder geval is het sterk aangeraden om mensen die besmet zijn met Covid-19 of symptomen hebben die mogelijk kunnen wijzen op Covid-19 niet in contact te laten komen met nertsen/fretten;
 • alle noodzakelijke maatregelen te treffen om contact tussen nertsen/fretten en gezelschapsdieren (honden en katten) en wilde marterachtigen te vermijden.

Sinds 29 juni 2020 zijn de houders van nertsen/fretten verplicht om onmiddellijk hun dierenarts te verwittigen indien zij verdachte klinische tekenen (koorts, lethargie, lopende neus of ogen, hoesten, niezen, ademhalingsproblemen of kortademigheid, braken, diarree) vaststellen bij één of meerdere dieren. Indien de dierenarts vaststelt dat er redenen zijn die een besmetting met het Covid-19 doen vermoeden, moet deze dit onmiddellijk telefonisch melden aan de lokale controle-eenheid (LCE) (zie luik : “Besmetting met het SARS-CoV-2 bij dieren : aangifteplichtige dierziekte”)
Het FAVV heeft reeds contact opgenomen met de dierenartsen die verantwoordelijk zijn voor de nertsenhouderijen in België om hen hiervan op de hoogte te brengen.

Zie ook de aanbevelingen van de RAGCANaar boven

Imkers  (Update 01/04/2020)

  Hoe kan ik bewijzen dat ik als imker ben geregistreerd bij het FAVV?
Bijen houden is een activiteit die moet worden geregistreerd bij het FAVV. Bij zijn registratie krijgt iedere imker een nummer (10 cijfers) toegewezen waarmee hij zijn “FAVV-dossier” kan raadplegen in Foodweb. Hij kan dit nummer uitprinten als bewijs van zijn registratie bij het FAVV.
U kunt uw “FAVV-dossier” op de volgende manier raadplegen op uw computer :
(Klik op de link https://www.foodweb.be/portal/?lang=nl)

1. Klik op “Inloggen” onderaan de pagina:

2. Vermeld uw e-mailadres, btw-nummer, uw nummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of uw Ondernemings- of Vestigingseenheidnummer dat u bij uw registratie aan het FAVV heeft doorgegeven. Voer het wachtwoord in dat u bij uw registratie bij het FAVV heeft ontvangen (u kunt een nieuw wachtwoord aanvragen door te klikken op “wachtwoord vergeten” en vervolgens te klikken op “Toegang”.


3. Klik op “Mijn dossier” onderaan de pagina:


4. Geef uw Operatornummer van het FAVV in (= de 10 cijfers vermeld op alle administratieve briefwisseling die u van het FAVV ontvangt) en klik eerst op Opzoeken (Klik 1) en klik vervolgens op uw nummer wanneer dit onderaan verschijnt (klik 2):5. Druk uw gegevensfiche (signaletiek fiche) af, bijvoorbeeld door gelijktijdig de toetsen “Ctrl” + “P” op uw computerklavier in te drukken of door de toets “PrtScr” in te drukken en vervolgens te klikken op “Print”:


Is de verplaatsing van bijenkasten toegestaan?
De verplaatsing van bijenkasten op het Belgisch grondgebied is enkel toegestaan onder de volgende voorwaarden :

 • De bijenkasten moeten zijn geïdentificeerd aan de hand van de gegevens van de imker (Naam – adres – telefoonnummer).
 • De imker moet geregistreerd zijn bij het FAVV.
 • De bijenkasten mogen niet komen uit een gebied waar verplaatsingen verboden zijn naar aanleiding van de maatregelen die werden getroffen in het kader van de bestrijding van aangifteplichtige bijenziekten (bijvoorbeeld: Vuilbroed).
 • Respecteer de regels voor social distancing


Is de verplaatsing van bijen of bijenkasten naar een andere Lidstaat van de EU toegestaan?
Deze verplaatsingen zijn niet verboden. Een gezondheidscertificaat afgeleverd door het FAVV is altijd noodzakelijk. Er kan echter geen enkele garantie worden gegeven bij het transport van bijenkasten of bijen naar een andere Lidstaat. De situatie met betrekking tot het coronavirus verschilt van de ene Lidstaat tot de andere en het dierentransport kan in bepaalde Lidstaten aan banden zijn gelegd.

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatste wijziging: 31.07.2020   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet