www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Controles op intracommunautaire zendingen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.06.2017

De intracommunautaire zendingen van dieren en van bepaalde dierlijke producten zoals sperma en embryo's worden onderworpen aan een officiële certificering, uitgevoerd via specifieke modellen voor elke soort of product. Dat handelsverkeer wordt ook gemeld via TRACES (TRAde Control and Expert System), een informaticasysteem gedeeld door alle lidstaten van de Europese Unie en waarbij het vervoer van dieren en van bepaalde producten van dierlijke oorsprong wordt geregistreerd. TRACES meldt zo aan de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming het vervoer van de dieren vanuit hun plaats van herkomst en maakt het mogelijk om alle controles in te vullen die door de bevoegde autoriteiten tijdens het vervoer of op de plaats van bestemming worden uitgevoerd met betrekking tot dierengezondheid en dierenwelzijn, alsook met betrekking tot de volksgezondheid.


Levende dieren en levende producten

  Aantal uitgaande zendingen Aantal inkomende zendingen
Soorten Certificaten Hoeveelheid Certificaten Hoeveelheid

Runderen

6.574 222.208 7.633 288.581

Varkens

7.903 1.439.566 6.506 1.418.346

Schapen

216 2.991 777 75.836

Geiten

30 5.707 192 6.847

Pluimvee

6.829 108.539.764 17.057 125.502.772

Andere vogels

2.945 265.593 483 299.832

Vissen en andere aquacultuurdieren

388 765.887 1.430 3.000.498

Paarden

5.807 11.550 6.366 13.112

Honden, katten, fretten

169 1.572 2.388 23.141

Lagomorfen en knaagdieren

151 24.368 101 266.959

Andere zoogdieren

221 1.985 171 3.406

Amfibieën en reptielen

10 79 24 2.732

Ongewervelde landdieren

2.075 402.936 212 22.974
Sperma en embryo's 4.763 2.945.737 5.036 1.166.674
Broedeieren en SPF-eieren 1.979 321.192.825 3.520 285.788.885

Total

40.060 435.822.768 51.896 417.880.595

In 2016 kon een stijging met 9,5% van het aantal intracommunautaire certificaten uitgegeven door het FAVV worden geregistreerd ten aanzien van 2015: die stijging (+3.488 certificaten) bevestigt de tendens die sinds enkele jaren werd vastgesteld. Ten opzichte van 2010 bedraagt die stijging 47,9%. Het aantal binnenkomende zendingen kent ook een stijging, maar in beperktere mate: +6,3% ten aanzien van 2015 en +2,1% in vergelijking met 2010.

De balans van de intracommunautaire handel van runderen blijft positief voor de invoer (+66.373 in 2016 tegenover +60.443 in 2015). Net zoals vorig jaar zijn het vooral mestrunderen (32%) en slachtrunderen (58%) die worden ingevoerd, terwijl de meerderheid van de uitgevoerde runderen bestemd zijn voor de kweek (45%) en voor vetmesting (30%).

In 2016 en in tegenstelling tot het voorgaande jaar is de balans van de intracommunautaire handel van varkens licht positief geworden voor de uitvoer: er zijn 21.220 varkens meer uitgevoerd dan ingevoerd, terwijl dat saldo in 2015 nog 356.570 bedroeg in het voordeel van de invoer. De stijging van de uitvoer van varkens (+26%) is te wijten aan een sterke stijging van de uitvoer van slachtvarkens (1.271.315 in 2016 tegen 948.022 in 2015). We hebben dit jaar ook een stijging gezien van 10% van de invoer van varkens bestemd voor vetmesting (905.738 in 2016 tegen 809.682 in 2015), parallel met een daling van 5% van de varkens ingevoerd voor slachting.

Wat pluimvee betreft, kan worden vastgesteld dat de balans die in 2015 aanzienlijk hoger was voor de invoer (+/- 25,9 miljoen) in 2016 daalt (+/- 16,9 miljoen) door het dubbel effect van een stijging van de uitvoer (+/- 6 miljoen) en een daling van de invoer (+/- 3 miljoen). Die cijfers bevestigen de trend die sinds 2014 werd vastgesteld (+/- 37 miljoen). Slachtkippen vormen nog steeds bijna 80% van de invoer van pluimvee. De uitvoer van pluimvee bestemd voor de productie (vetmesten en eieren) vertegenwoordigt 55% van de uitvoer van pluimvee, terwijl de invoer van dergelijk pluimvee beperkt is (minder dan 1% van de invoer van pluimvee).

Uit de andere statistieken met informatie kan het volgende worden vermeld:
  • 856 van de 13.112 ingevoerde paarden zijn bestemd voor het slachthuis, wat een daling vertegenwoordigt van 46%; er is geen enkel paard meer dat vanuit België wordt uitgevoerd dat nog rechtstreeks naar een intracommunautair slachthuis gaat.
  • De invoer van honden, katten en fretten is opnieuw gestegen na een daling in 2015 en komt opnieuw op het niveau van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Verordening betreffende de voorwaarden voor intracommunautaire handel van gezelschapsdieren. De uitvoer blijft zwak.
  • De uitvoer naar andere landen van de EU van Belgisch genetisch materiaal (sperma en embyo's) blijft het verder goed doen, met een stijging van +/- 250.000 eenheden, dit is 9,4%, na een sterke stijging met 28,5% in 2015.
  • De intracommunautaire handel in broedeieren blijft stijgen, maar aan een trager tempo ten aanzien van 2015 (+70%) en met een licht overgewicht voor de invoer (+15,7%) ten aanzien van de uitvoer (+10,4%).

In 2016 werden 273 dossiers behandeld met betrekking tot onregelmatigheden die werden vastgesteld bij de handel in levende dieren en gelijkgestelde producten. 185 dossiers hebben betrekking op nutsdieren: België heeft 124 vaststellingen naar andere lidstaten gestuurd en heeft er 61 vanuit andere lidstaten gekregen. De meest voorkomende onregelmatigheden hebben betrekking op gebrekkige identificatie veroorzaakt door het omwisselen van paspoorten of runderen bij het laden, fouten bij het opstellen van certificaten (verkeerd aantal dieren, foutieve gezondheidsverklaringen).

De meeste onregelmatigheden bij intracommunautaire handel van honden en katten worden doorgegeven aan het Agentschap overeenkomstig de Omzendbrief Informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van honden, katten of fretten van 11/02/2015. Nadat de onregelmatigheden in 2015 verdubbeld waren ten aanzien van het voorgaande jaar, zijn ze opnieuw op hun niveau van 2014 gekomen (88). Ze hebben hoofdzakelijk betrekking op de inbreuken gepleegd door particulieren met betrekking tot het niet-naleven van de regels voor identificatie (microchip en Europees paspoort) en vaccinatie tegen rabiës bij de aankoop van honden en katten in de Europese landen die niet vrij zijn van rabiës.Dierlijke bijproducten

Voor wat betreft de dierlijke bijproducten, niet bestemd voor menselijke consumptie, en overeenkomstig de bepalingen van verordening (EG) nr. 1069/2009, staat het FAVV in voor:

  • bij inkomend handelsverkeer: het afleveren van toelatingen voor ontvangst van niet-verwerkte dierlijke mest, het afleveren van toelatingen voor ontvangst van categorie 2 vleesbeendermeel en dierlijke vetten bestemd voor organische meststoffen en bodemverbeteraars en het terugmelden via TRACES van aankomst van zendingen verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding en organische meststoffen en bodemverbeteraars uit andere lidstaten;
  • bij uitgaand handelsverkeer: het uitreiken van gezondheidscertificaten voor niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en het melden via TRACES van de zending aan de lidstaat van bestemming voor niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen, voor verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding of organische meststoffen en bodemverbeteraars en voor categorie 2 vleesbeendermeel en dierlijke vetten bestemd voor organische meststoffen en bodemverbeteraars.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van het aantal zendingen van niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding vanuit België naar andere lidstaten die via het TRACES systeem werden gemeld. Voor de niet-verwerkte mest is er in 2016 een daling ten opzichte van de twee vorige jaren, voornamelijk door een vermindering van het aantal zendingen varkens- en pluimveemest. Voor de verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding zet de stijgende trend van het aantal zendingen van de voorgaande jaren zich voort in 2016.


 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren