www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Sectorale bemonsteringsplannen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.06.2017

De Europese wetgeving voorziet dat bij de planning en uitvoering van officiële controles rekening wordt gehouden met de controles uitgevoerd door de operatoren indien zij de risico's op besmetting in de voedselketen kunnen verlagen. In deze optiek kan het FAVV zijn analyseprogramma aanpassen, rekening houdende met sectorale bemonsteringsplannen (SBP) die garanties bieden dat de voedselveiligheid op een hoog niveau blijft.

Hiervoor moet het SBP aan het Wetenschappelijk Comité van het FAVV worden voorgelegd, rekening worden gehouden met zijn advies en moet er aan bepaalde bemonsterings- en analysevoorwaarden worden voldaan. De vermindering van het aantal officiële analyses berust op risicocriteria zoals de ernst van de gecontroleerde gevaren en de blootstelling van de consument.

In geval van een non-conformiteit worden corrigerende maatregelen genomen, en indien nodig wordt de meldingsplicht naar het FAVV toegepast.Diervoeders

Het sectoraal bemonsteringsplan van BEMEFA, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten, telde 253 deelnemende vestigingseenheden in 2016. Onder hen alle leden van de vereniging (meng- en kernvoederfabrikanten), maar ook tal van niet-leden mengvoederfabrikanten (uit het binnen- en buitenland), alsook een aantal margarinefabrikanten en diervoederhandelaars. Voor het jaar 2016 werden in totaal 2.097 analyses uitgevoerd. De meest uitgevoerde analyses betroffen mycotoxines (597 analyses), zware metalen (340 analyses), Salmonella (289 analyses), pesticiden (277 analyses), en dioxines en dioxineachtige PCB’s (180 analyses).

De meerderheid van de analyses werd uitgevoerd op stalen die genomen werden bij de aankoop van voedermiddelen, voormengsels, toevoegingsmiddelen en mineraalvoeders. Op dit niveau werd meer dan 75% van de analyses ingepland. Bij de monitoring van de productie van mengvoeders werd gescreend naar Salmonella, mycotoxines en zware metalen (mineraalvoeders). Bij de productie van voormengsels werd gemonitord op zware metalen.

De volgende overschrijdingen werden vastgesteld:
  • in Belgisch lijnzaad werd een overschrijding voor blauwzuur gedetecteerd;
  • een staal Franse rogge bevatte te veel moederkoren;
  • de indicatieve waarde voor de som van T2 en HT2 (mycotoxines) werd 1 keer overschreden in Oekraïense maïs;
  • in spelt werd 2 keer een overschrijding voor pesticiden vastgesteld: een staal van Belgische spelt bevatte te veel dichloorvos, in Franse spelt werd te veel tebuconazole aangetoond;
  • Salmonella werd 3 keer teruggevonden: in raapzaad, in kool- en raapzaadvoer, en in pluimveevoeder;
  • Narasin (een coccidiostaticum en antibioticum) werd 2 keer teruggevonden in een te hoge waarde: in vleeskippenvoeder en in fazantenvoeder.Aardappelsector

Sinds 2005 voeren alle leden van Belgapom (Belgische aardappelhandel en -verwerkende industrie) een sectoraal bemonsteringsplan uit. Dit plan, dat door het FAVV in 2011 officieel gevalideerd werd, bevat twee luiken: een luik contaminanten (gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen en melamine) en een fytosanitair luik.

De basis van dit plan is een risicoanalyse en een brede screening gedurende meerdere jaren. De resultaten van dit SBP worden samen met het FAVV jaarlijks besproken en geëvalueerd.

In 2016 werden 355 loten consumptieaardappelen geanalyseerd op CIPC (chloorprofaam), Cd en Pb. Hiervan werden 20 stalen aan een multiresiduanalyse onderworpen, met bijzondere aandacht voor buitenlandse loten, en 15 stalen op melamine; 33 stalen van nevenstromen voor de voederindustrie (aardappelschillen, voorgebakken aardappelsnippers…) werden eveneens op CIPC, Cd en Pb onderzocht. Alle resultaten waren conform.

Er werden ook 165 stalen aardappelen (87 stalen consumptieaardappelen en 78 stalen pootgoed) op ring- en bruinrot geanalyseerd. In geen enkel monster werd een besmetting vastgesteld.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren