www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Administratieve vereenvoudiging Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.06.2018

Het FAVV streeft ernaar om de reglementering en de daarmee samenhangende verplichtingen zo bevattelijk en toegankelijk mogelijk te houden. Daarom worden altijd heel wat inspanningen geleverd niet alleen op het vlak van informatie en sensibilisering van de operatoren, maar ook op wetgevend en procedureel vlak.

In de businessplannen 2009 – 2011, 2012 – 2014 en 2015 – 2017 nam de administratieve vereenvoudiging al een prominente plaats in. In het nieuwe businessplan van 2018-2020 is dit uiteraard niet anders. Eind 2017 werd daarom opnieuw een rondvraag gelanceerd waarbij de sectoren hun voorstellen rond dit onderwerp konden aanbrengen.

Tot nu toe werden onder meer de volgende vereenvoudigingen gerealiseerd.


Versoepelingen in het kader van autocontrole in de sector B2C

Het FAVV hecht veel belang aan de kleine ondernemingen. In dat kader werden en worden heel wat versoepelingen toegekend aan deze kleine ondernemingen. Enkele belangrijke verwezenlijkingen in dit kader zijn:
  • Het FAVV heeft het beheer van de gidsen voor de B2C-sector overgenomen, en staat dus zelf in voor het actualiseren en drukken van de gidsen. Deze gidsen worden gratis ter beschikking gesteld van de operatoren via de website van het FAVV. De generieke autocontrolegids voor de B2C-sector, voor het eerst gepubliceerd in 2016, bestaat uit een generiek praktijkhandboek dat van toepassing is op alle operatoren uit de B2C-sector, aangevuld met specifieke modules die van toepassing zijn naargelang de activiteit(en) van de operator. In 2017 werd een 2de versie gepubliceerd van de module “vlees, vleesbereidingen en vleesproducten”. Deze module werd uitgebreid met informatie over het droogrijpen van rundvlees. Nog in 2017 werd ook gestart met een update van de bestaande module “Softijs en consumptie-ijs” (aanvulling met sorbet) en de module “Productie van zuivelproducten” (aanvulling met (half)gekookte/geperste kaas). Een heel nieuwe module voor de viswinkels werd aangevat. Voor 2018 wordt de ontwikkeling van een nieuwe module met betrekking tot verwerking van groenten en fruit ingepland en zal het praktijkhandboek aangevuld worden met een deel omtrent nieuwe kooktechnieken.
  • Quick-start-fiches werden uitgewerkt als aanvulling op de autocontrolegidsen in de B2C-sector en geven op een eenvoudige, bevattelijke manier de belangrijkste punten weer waarop een operator moet letten om te voldoen aan de wettelijke vereisten. In 2017 werd onder meer de fiche “meldingsplicht” aangepast naar aanleiding van de reorganisatie van de LCE’s.
  • Begin 2017 werd een nieuwe website gelanceerd als informatie- en meldpunt voor de vulgarisatie van de wettelijke vereisten en de begeleiding van kleine ondernemingen en zelfstandigen actief in de voedingssector. Deze nieuwe website van de Voorlichtings- en begeleidingscel geeft een overzicht van de lopende begeleidingsprojecten, de opleidingen en initiatieven van de cel, alsook de resultaten van de studieprojecten. In de toekomst zal de website ook nuttige en praktische informatie bevatten voor kleine ondernemingen die zich in een ontwikkelings- of diversificatiefase bevinden.


Binnen de perken van zijn financiële mogelijkheden financiert het FAVV jaarlijks een beperkt aantal studieprojecten die binnen de beleidsondersteuning en de ondersteuning van kleine bedrijven in de voedselketen kaderen. De resultaten van deze studieprojecten worden onder meer aangewend bij het controleprogramma van het FAVV, voor het toekennen van wetenschappelijk onderbouwde invullingen van in de wetgeving voorziene derogatiemogelijkheden, of nog als basis voor de uitwerking van de op HACCP-gebaseerde procedures in het kader van de autocontrole.
In 2016-2017 werden twee studieprojecten opgestart. Een eerste project had betrekking op de bijensector (HEALTHYBEE) en had tot doel om objectieve cijfers te bekomen over de sterftegraad van bijen en de link te maken tussen bijensterfte en bijenziektes en ook om de impact van chemische residuen hierop te onderzoeken. De resultaten van het project zullen verwerkt worden in het beleid op het vlak van de bijengezondheid.
Een tweede project (CHALLENGE TESTEN LISTERIA KAAS) heeft tot doel om een overzicht te geven van de potentiële groei van Listeria monocytogenes in artisanaal geproduceerde kazen in verschillende regio’s in België. Dit is een project van lange duur (2 jaar) en het doel is om de producenten van artisanale kazen te ondersteunen op het vlak van Listeria monocytogenescontrole. Voor 2018 staan twee nieuwe studieprojecten gepland. Een eerste project (LAREX) streeft een betere benutting na van laboratoriumgegevens over dierengezondheid door de verschillende stakeholders in België. Hiertoe zal een behoefteanalyse worden uitgevoerd en zal nagegaan worden hoe deze gegevens beter kunnen gevaloriseerd worden. Een tweede project (ALGEN) heeft tot doel om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van het niveau van verontreiniging door arseen, cadmium, kwik en lood en van het jodiumgehalte van wieren, halofyten en levensmiddelen (met uitzondering van voedingssupplementen) op basis van wieren en halofyten aanwezig op de Belgische markt.Ontwikkeling van een interactieve portaal voor het publiek en de operatoren

De portaalsite Foodweb laat het publiek toe de registratie van operatoren en de resultaten van de controles in de bedrijven die behoren tot de distributie en de horeca te bekijken.

De operatoren kunnen via een beveiligde toegang hun administratieve gegevens betreffende hun registratie bij het FAVV consulteren, de activiteiten van hun bedrijf (bedrijven) wijzigen, de controlechecklisten, de analyseresultaten, hun autocontrolestatus, te downloaden facturen en hun financiële status consulteren, hun jaarlijkse aangifte voor de heffingen invoeren, ad hoc documentatie raadplegen evenals de historiek van hun jaarlijkse aangifte, ... De operatoren worden uitgenodigd hun e-mailadres door te geven en te valideren (33% van de betrokken operatoren in 2016 en 43 % in 2017) en om ervoor te kiezen hun facturen per e-mail te ontvangen (20% van de operatoren).

Via de applicatie BECERT kunnen de operatoren eveneens hun elektronische certificaten aanvragen. BECERT is operationeel in alle provincies en eind 2017 konden er 102 modellen van elektronische exportcertificaten gebruikt worden. In 2017 werden op die manier reeds 4.692 certificaten afgeleverd. De exportcertificaten voor varkensvlees, melk en zuivelproducten naar China werden eind 2017 uitsluitend nog afgeleverd via BECERT. BECERT zal in 2018 verder worden uitgebreid met bijkomende modellen van elektronische exportcertificaten. Het gebruik van de toepassing zal verder gepromoot worden en geleidelijk aan verplicht worden. Voor operatoren die dat wensen is een API beschikbaar waardoor een XML-uitwisseling tussen bedrijfssystemen en BECERT mogelijk is.

Sinds eind 2017 is het voor de operatoren mogelijk om zelf hun toegang tot Foodweb te beheren. In 2018 zal deze toegang nog beter beveiligd worden via het gebruik van eID.

In de loop van 2018 zal de portaalsite zodanig aangepast worden dat de operatoren, bij de invoering van hun jaarlijkse aangifte, hun activiteiten die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, moeten bevestigen en/of aanpassen voor al hun vestigingseenheden. Op deze manier zal het FAVV over kwaliteitsvolle en actuele gegevens beschikken en zullen de operatoren zich vlot op onder kunnen stellen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen betreffende de aangifte van de activiteiten. We kunnen dus spreken over een win-winsituatie.

In 2017 werd ook nog een project gestart met het oog op een internationale FAVV-website. In 2018 zal dit verder uitgewerkt worden.

Foodweb


Tijdens hun dagelijkse activiteiten waken de medewerkers van het FAVV ook over de administratieve vereenvoudiging.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren