www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Externe audits Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 01.06.2018

Audits door nationale instanties

In 2017 hebben nationale instanties verschillende audits of evaluaties uitgevoerd bij het FAVV.

 • De beoordeling van de interne controle door het ACFO (Het Auditcomité van de federale overheid) op basis van de jaarverslagen over interne controle en de interne audit van het FAVV. Het laatste ACFO-verslag (31 juli 2017) doet geen enkele aanbeveling en vermeldt in zijn conclusies dat het systeem van het FAVV een zeker niveau van maturiteit bereikt heeft volgens het COSO-referentiesysteem.

 • De audit van het Rekenhof had betrekking op de jaarrekeningen van 2015 en 2016. In juli 2017 heeft het Rekenhof ook een audit uitgevoerd van het kwaliteits- en interne controlesysteem van het FAVV. In december 2017 hadden we hiervan nog geen officieel rapport ontvangen.

 • Bedrijfsrevisoren kijken jaarlijks de boekhouding na overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. We hebben hiervan een verslag van de Commissaris ontvangen. De revisor heeft eveneens een ICT-audit uitgevoerd met betrekking tot de jaarrekening van 2016. Deze heeft geen anomalieën vastgesteld.

 • Smals heeft de ICT-organisatie en de ICT-architectuur van het FAVV doorgelicht, met als resultaat een aantal mogelijkheden voor verbetering.

 • Externe audits met het oog op het behouden van de ISO-certificaten en -accreditaties van het FAVV na afloop waarvan alle certifcaten behouden konden worden in 2017:
  • ISO 9001: Eerste toezichtsaudit van het geïntegreerde kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001-norm door Vinçotte in mei 2017 (6,5 mandagen/audit).
  • ISO 17020 : Derde toezichtsaudit van de ISO 17020-accreditatie door BELAC in september 2017 (17 mandagen/audit).
  • ISO 17025 en ISO 17043 : Eerste toezichtsaudit en verlenging van de BELAC-accreditatie in september en oktober 2017 in de laboratoria en bij het hoofdbestuur (16,5 mandagen/audit).Audits van de Europese Commissie

In 2017 heeft de Directie Health and Food Audits and Analysis van DG Gezondheid zes missies uitgevoerd bij de Belgische overheid: vijf informatiemissies en een audit.

De vijf informatiemissies hadden respectievelijk betrekking op:
 • de goede praktijken en de moeilijkheden waarmee de bevoegde overheid zich geconfronteerd zag bij het instellen van een gegronde benadering van de risico’s in overeenstemming met de vereisten van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 882/2004 bij de planning en uitvoering van officiële controles in de diervoedersector.
 • de risicopreventie en de toezichtsmaatregelen inzake aviaire influenza in opfokpluimvee en wilde dieren;
 • de synergieën tussen de officiële controles, de autocontroles van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven en de certificeringsvoorschriften door derden;
 • het beheren van het incident betreffende de contaminatie van consumptie-eieren en van vlees van gevogelte door een niet-toegelaten stof (fipronil) en de hieruit volgende genomen acties;
 • het door de Belgische overheid ingevoerde beleid om een antwoord te geven op de problematiek van de antimicrobiële resistentie. Deze laatste missie werd samen met de Directie Health and Food Audits and Analysis en het ECDC (Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding) uitgevoerd.

De audit zelf had betrekking op de controlesystemen in de biologische productie en op de etikettering van biologische producten.

De vijf informatiemissies werden door het FAVV gecoördineerd (in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, het Geneesmiddelenagentschap en de BAPCOC - Belgische Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid - voor wat de missie betreffende de antimicrobiële resistentie betreft), terwijl de audit betreffende de biologische productie werd gecoördineerd door de ter zake bevoegde regionale overheid.

Tot op heden hebben enkel de missies betreffende de officiële controles in de diervoedersector enerzijds, en anderzijds de synergieën tussen de officiële controles, autocontroles en privécertificeringsystemen tot een definitieve conclusie geleid.

De missie met betrekking tot de risicopreventie en het toezicht inzake aviaire influenza maakt deel uit van een reeks missies uitgevoerd in vijf Lidstaten en zal niet in een specifiek verslag aan bod komen. De Commissie zal immers een globaal verslag opmaken na afloop van alle missie.

Voor de controle op diervoederbedrijven wordt in het verslag benadrukt dat, over het geheel genomen, er een geavanceerd, gestructureerd en gecentraliseerd systeem van maatregelen bestaat, waarbij verzekerd wordt dat de planning en het instellen van officiële controles op risico’s gebaseerd is. Dit systeem is zeer degelijk wat het officiële bemonsteringsprogramma betreft. Een ander sterk punt van het systeem ligt in het vermogen om nieuwe exploitanten van diervoederbedrijven (en in te voeren diervoeders) te identificeren en de verzekering te geven dat de adequate controles worden uitgevoerd in functie van de risico’s met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten (of tot de in te voeren producten). Het verslag vermeldt echter dat de HACCP-plannen van de diervoederbedrijven weinig aangewend worden om de voornaamste risico’s aan te pakken tijdens inspecties en dat sommige gegevens betreffende de bemonsteringsmethode onvolledig geregistreerd worden bij de officiële bemonstering.

Met betrekking tot de missie over de synergieën tussen de officiële controles, de autocontroles en de privécertificatiesystemen heeft de Commissie samen met het FAVV kunnen vaststellen dat de vereisten van de privésystemen en gidsen niet volledig overeenstemden. Daarom heeft het Agentschap beslist de risicobeoordeling voor de planning van de officiële controles en de uitvoering ervan op het vlak van de overeenstemming van de beheerssystemen voor de voedselveiligheid enkel op de nationale gidsen te baseren. Door deze beslissing wordt het synergieniveau tussen de officiële controles en deze uitgevoerd door de privésector in het kader van de certificering van exploitanten van levensmiddelenbedrijven krachtens een door derden vrijwillige certificeringsnorm of normen ingesteld door bedrijven, zoals grote supermarktketens voor levensmiddelen, beperkt tot een bemonstering of tot sectoractiviteiten waarvoor er geen goedgekeurde nationale gids bestaat. Het Agentschap blijft echter verder zoeken naar mogelijkheden om bepaalde privésystemen voor voedselveiligheidsnormen beter te integreren in het nationale controlesysteem gebaseerd op de risico’s voor de exploitanten in de voedingssector.

In de voorlopige conclusies van de missie met betrekking tot de besmetting van eieren en vlees van gevogelte door een niet-toegelaten stof (fipronil) wordt vermeld dat de Belgische bevoegde overheid onverwijld uitgebreide maatregelen getroffen heeft nadat een exploitant van een levensmiddelenbedrijf haar op de hoogte gebracht heeft dat voormelde stof in eieren aanwezig was. De noodmaatregelen die België ingesteld heeft zijn doeltreffend gebleken en hierdoor kon het incident veroorzaakt door de besmetting van eieren en eiproducten door fipronil worden aangepakt. De Commissie heeft echter de aandacht gevestigd op het feit dat de communicatie met Nederland efficiënter had kunnen zijn.

De conclusies van de missies betreffende de aanpak van de antimicrobiële resistentie en de biologische productie worden nog onderzocht door de respectievelijke bevoegde autoriteiten.

De definitieve verslagen van de vermelde missies zijn beschikbaar of worden beschikbaar gesteld op de website van de Europese commissie.Inspecties en audits door derde landen

Het FAVV werd ook geauditeerd door derde landen met het oog op het behoud en de uitbreiding van onze exportmarkten.

In 2017 hebben 12 delegaties uit Cuba, China, Zuid-Korea, Thailand, Mexico, Vietnam, Japan, Rusland en de Verenigde Staten ons land bezocht in het kader van de export van planten, dieren, diervoeders en bepaalde voedingsmiddelen. Negen delegaties hebben een audit uitgevoerd om het controlesysteem van het FAVV in dit verband te evalueren.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren