www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Kwaliteit, veiligheid, milieu en interne controle Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2018

Kwaliteit, veiligheid, milieu

In 2017 werden de inspanningen voor de ontwikkeling van het geïntegreerde systeem voor het beheer van de kwaliteit, de veiligheid, het milieu en de interne controle in het bijzonder toegespitst op de methodologie voor de implementatie van de procesbenadering en het risicobeheer.

De herziening van de cartografie van de processen werd eind 2017 afgerond en gevalideerd door de leden van het Directiecomité. De doelstelling was om na te gaan of alle processen wel degelijk overeenstemden met de visie van de gebruikers, de interpretatie van de inhoud geen aanleiding kon geven tot misverstanden en of de detailniveaus van de in kaart gebrachte processen coherent waren. Deze fase was belangrijk, aangezien de tool vanaf 2018 veel breder zal worden ingezet als basisreferentiekader voor de activiteiten van het Agentschap m.b.t. tal van toepassingen, met name de opvolging van de doelstellingen en de analytische boekhouding.

De uitwerking van de methodologie voor risicobeheer op basis van de richtlijnen van INTOSAI/ COSO en de ISO 31000-norm “Risicomanagement – Principes en richtlijnen” werd voortgezet in 2017.

De herziene lijst van de processen, alsook de registratie van de gegevens met betrekking tot risicobeheer werden geïntegreerd in de centrale databank “STROPS” die de strategische en operationele doelstellingen van het FAVV bevat. Dit laat toe om aan de doelstellingen, processen en projecten alle gegevens te koppelen die nuttig zijn voor het beheer ervan en zet aan tot systematische reflectie over de risico’s en opportuniteiten voor het Agentschap.

Om de implementatie van deze methodes te ondersteunen, werden in 2017 pilootprojecten en acties voor interne opleiding en het documenteren van de methodes uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen worden voortgezet in het kader van het nieuwe Businessplan 2018-2020.

Naar aanleiding van de publicatie in 2017 van de nieuwe versie van de ISO 17025-norm, is DG Laboratoria van start gegaan met een analyse van de wijzigingen die moeten worden aangebracht in het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze nieuwe versie van de ISO 17025-norm legt ook de nadruk op risicobeheer naar aanleiding van de evolutie van de andere normen met betrekking tot de managementsystemen zoals de ISO 9001-norm.

Het milieubeheer van het FAVV werd behouden in 2017 na het stopzetten van de EMAS-registratie in 2015. Dit laat ook toe om het gebruik van de middelen te optimaliseren.

Net zoals in 2016, bleef er in 2017 veel aandacht voor de problematiek van de budgettaire beperkingen en de beperkingen inzake personeel in alle administraties. Hierbij werd systematisch gestreefd naar meer efficiëntie. Er werden opnieuw terugkerende toezichts- en planningsmaatregelen getroffen om te proberen de eventuele impact van deze beperkingen op de werking van de core business zo veel mogelijk te beheersen en zo het niveau van de voedselveiligheid op peil te houden.

In 2017 werden tal van projecten voor de optimalisatie of het gebruik van middelen uitgevoerd of opgestart:

 • Herstructurering van de PCE’s:
  Sinds 1 januari 2018 zijn de buitendiensten van het FAVV niet langer georganiseerd als Provinciale Controle-eenheden (11 PCE’s), maar wel als Lokale Controle-eenheden (9 LCE’s). Op die manier hebben alle buitendiensten een vergelijkbare omvang. Dit laat toe om de verdeling van de technische competenties binnen iedere LCE te optimaliseren.

 • Nieuwe structuur voor gespecialiseerde controles:
  Na de herstructurering van de controle-eenheden werd een nieuwe structuur ingesteld voor bepaalde controles die meer gespecialiseerde kennis vereisen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van e-commerce in de voedselketen, etikettering van allergenen, enz. Er werden acties ondernomen om binnen het hoofdbestuur gespecialiseerde pools te creëren.

 • Vermindering van de uitgaven:
  De DG Laboratoria kon aanzienlijke besparingen realiseren dankzij efficiëntiewinsten en de rationalisering van de contracten met de externe partners wat betreft secundaire of ondersteunende activiteiten. De activiteiten die gelinkt zijn aan de ‘core business’ blijven prioritair en kunnen niet worden beïnvloed door deze projecten.

 • Rationalisering van de middelen en administratieve vereenvoudiging:
  • Een project voor de dematerialisatie van de dierenpaspoorten.
  • De implementatie van informaticatoepassingen op het terrein met de ingebruikname van nieuwe geïntegreerde checklists (Dynamoproject) die gelinkt zijn aan de gegevensfiches van de operatoren.
  • De bijdrage aan het G-cloudproject als overheidsdienst die het mogelijk maakt om te besparen op licentie-en ontwikkelingskosten.
  • Het gebruik van nieuwe informaticatoepassingen bij het personeelsbeheer van afwezigheidsaanvragen.

Interne audit

Vanuit een methodische benadering evalueert de interne audit de werking van het FAVV op onafhankelijke wijze en biedt het management een garantie met betrekking tot de efficiënte beheersing van haar activiteiten. Een andere belangrijke doelstelling bestaat erin, zowel op organisatorisch als op technisch vlak, verbetermogelijkheden aan te reiken.

De uitvoering van interne audits is een eis van zowel de Europese Unie (verordening (EG) nr. 882/2004) als de nationale overheid (koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht). Dit is ook een strikt noodzakelijke stap voor de validatie (certificering of accreditatie) van de bij het FAVV ingestelde kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025 en ISO 17043).

Het jaarlijks programma voor de interne audit binnen het FAVV wordt opgesteld vanuit een meerjarenplanning waarin de verschillende te auditeren domeinen worden opgelijst. In deze planning wordt onder meer rekening gehouden met:
 • de 5-jaren cyclus (2017-2021) van het audituniversum zoals bepaald in de Europese regelgeving (DG Sante);
 • de uitvoering van twee centrale opvolgingsaudits;
 • second party audits bij organisaties waaraan taken en bevoegdheden die vallen onder de bevoegdheid van het FAVV werden toegewezen.

Daarnaast worden interne audits ook geprogrammeerd volgens een risicoanalyse die berust op 2 pijlers:
 • een audituniversum van de processen actief in het FAVV (80 items);
 • een sectorieel audituniversum op basis van de verordening 882/2004 en het businessplan van het FAVV (30 items).

De onderwerpen voor de definitieve jaarplanning worden vervolgens gedistilleerd uit een vooruitschrijdende, risicogebaseerde drie arenplanning om ervoor te zorgen dat alle domeinen tijdig en met de juiste prioriteit worden geauditeerd.

In 2017 werden in totaal 18 van de geplande 20 interne audits uitgevoerd door de cel interne audit en werden alle 59 voorziene scopelijnen door de auditoren van DG Labo geauditeerd. De resultaten van de audits zijn beschikbaar in het jaarverslag op onze website.
Auditcomité

Het Auditcomité van het FAVV heeft als opdracht toe te zien op de werking van de interne auditactiviteiten. Het Auditcomité bestaat uit 5 leden waarvan 4 externe (2 vertegenwoordigers van het Raadgevend Comité, 1 vertegenwoordiger van de voogdijminister en 1 consultant gespecialiseerd in audit en kwaliteitssystemen die dit comité voorzit, en een vertegenwoordiger van het Directiecomité van het FAVV).

Het jaarprogramma en de jaarverslagen van de audits worden zowel aan het Auditcomité als aan het management voorgelegd.

Sinds 2010 houdt een gemeenschappelijk Federaal Auditcomité (ACFO) voor alle federale diensten ook toezicht op de activiteiten van de interne audit. Het gaat om een onafhankelijk raadgevend orgaan in dienst van de federale regering dat bijdraagt tot het goed beheer van de federale overheidsdiensten en erop toeziet dat de federale overheidsdiensten het geld van de bijdrageplichtigen goed besteden.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren