www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Dierlijke productie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.04.2018<

Houden van dieren
Controle op de vereisten inzake preventie OSE: feedban
Verzamelcentra en pakstations van eieren
Hoevezuivelaars
Sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams
Verzamelcentra dieren
Transport levende dieren
Houden van dieren

Hieronder vallen de houders van landbouwhuisdieren (runderen, varkens, schapen, geiten, pluimvee…).

Aantal beslagen en dieren
2015 2016 2017
Runderen Beslagen 29.315 28.466 27.314
Dieren 2.640.941 2.672.669 2.505.752
Varkens Beslagen 7.754 7.609 7.421
Plaatsen voor zeugen 511.362 503.118 430.710
Plaatsen voor mestvarkens 5.314.450 5.318.631 5.311.912
Schapen Beslagen 26.865 26.676 25.139
Dieren 201.362 194.687 161.157
Geiten Beslagen 10.211 10.117 9.358
Dieren 61.654 57.553 66.167
Hertachtigen Beslagen 2.428 2.357 2.236
Dieren 10.130 8.289 11.647
Pluimvee Beslagen 1.527 1.547 1.543
Plaatsen voor legkippen 9.480.856 8.719.228 8.878.993
Plaatsen voor braadkippen 32.395.330 32.815.269 34.354.899
Plaatsen voor fokpluimvee 3.021.085 3.207.764 2.862.853
Paarden  Dieren 288.222 303.349 315.011

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 7.052 98,3
Traceerbaarheid 5.520 81,3
Gewasbeschermingsmiddelen 1.522 90,8
Dierengezondheid 3.945 94,7
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 5.159 94,7
Dierenwelzijn 4.996 Niet van toepassing
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 3 100
Totaal (inspecties "dierenwelzijn" niet inbegrepen) 23.201 92,3

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1.347
PV's 168
Inbeslagnemingen 157
Tijdelijke sluitingen 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 67
Andere 30
Totaal 1.770

In 2017 zijn de traceerbaarheidsinspecties minder gunstig gebleken in rundveebedrijven, varkensbedrijven en in schapen- en geitenhouderijen. Wat runderen betreft, hadden de non-conformiteiten die het vaakst werden vastgesteld betrekking op runderen die een oormerk verloren hadden en waarvoor de veehouder niet meteen de nodige maatregelen had getroffen om de dieren opnieuw van oormerken te voorzien. Er werd ook vastgesteld dat paspoorten van dode runderen soms te laat werden teruggezonden. De non conformiteiten die het vaakst werden vastgesteld bij varkens hadden betrekking op het bezoekersregister en het verplaatsingsdocument, maar ook op een discrepantie tussen de categorieën en het aantal varkens geregistreerd in Sanitel en de werkelijke situatie. Voor schapen en geiten hadden de problemen vooral te maken met het register en het verplaatsingsdocument, alsook met de identificatie van dieren ouder dan 6 maanden.

De resultaten van de controles met betrekking tot geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding waren ook minder gunstig in 2017. Het gaat dan vooral om de verplichtingen met betrekking tot bedrijfsbegeleiding en de tweemaandelijkse ondertekening van het bedrijfsregister door de bedrijfsdierenarts en het opstellen van viermaandelijkse verslagen. We hebben ook lacunes vastgesteld met betrekking tot de gegevens die moeten worden vermeld op de verpakking van geneesmiddelen, alsook de rechtvaardiging van de toediening van geneesmiddelen door de veehouder tijdens de risicoperiode.
Controle op de vereisten inzake preventie OSE: feedban

Bij veehouders controleert het Agentschap ter preventie van OSE (o.a. de gekkekoeienziekte) of zij enkel veevoeders in bezit hebben die aan alle dieren aanwezig op de boerderij mogen gegeven worden (met uitzondering van de aanwezige voeders voor gezelschapsdieren). Dit voorkomt dat vergissingen, fraude of kruiscontaminatie niet-doeldieren voeders met bepaalde dierlijke eiwitten zouden krijgen.
Tijdens 3.121 inspecties in 2017 werd slechts één keer voeder aangetroffen met dierlijke ingrediënten die niet aan alle op het erf aanwezige dieren gegeven mochten worden. De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van de voorbije vier jaar.
Verzamelcentra en pakstations van eieren

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 220 97,3
Traceerbaarheid 168 98,2
Etikettering 221 97,7
Totaal 609 97,7

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 12
PV's 2
Inbeslagnemingen 2
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 3
Andere 1
Totaal 20

De inspectieresultaten van 2017 zijn vergelijkbaar met deze van 2016.
Hoevezuivelaars

Hieronder vallen de hoevezuivelaars die voornamelijk rechtstreeks aan de consument verkopen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 224 85,7
Autocontrolesysteem 146 92,5
Traceerbaarheid 145 80,7
Etikettering 188 91,5
Totaal 703 87,6

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 65
PV's 4
Inbeslagnemingen 3
Andere 2
Totaal 74

Er wordt een daling van de gunstige inspectieresultaten voor traceerbaarheid vastgesteld ten opzichte van 2016. Dit is een gevolg van de aanpassing van de checklist waarbij de vragen omtrent register IN en UIT werden gebundeld en de wegingen werden verhoogd.
Sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams

Hieronder vallen de inrichtingen die sperma van runderen, varkens, paarden, schapen en geiten winnen, behandelen, bewaren en opslaan alsook de inrichtingen die embryo’s van runderen, paarden, schapen en geiten verzamelen en/of in vitro produceren, behandelen en opslaan.

Voor paarden en kleine herkauwers vallen alleen de centra en de teams met een erkenning voor de intracommunautaire handel onder de bevoegdheid van het FAVV. Bij runderen en varkens vallen zowel de centra met een erkenning voor de nationale handel als die voor het intracommunautair handelsverkeer onder de bevoegdheid van het FAVV. Sedert 1 januari 2017 vallen ook de paardencentra met een erkenning voor de nationale handel onder de bevoegdheid van het FAVV. Dat verklaart het groter aantal inspecties (+50%) in vergelijking met de voorgaande jaren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 361 93,1
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 3 100
Traceerbaarheid 356 94,7
Totaal 720 93,9

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 30
PV's 3
Totaal 33

Het aantal non-conformiteiten en de daaraan gekoppelde maatregelen zijn hoger dan in 2016. De inspecties inzake traceerbaarheid waren in 2017 minder gunstig t.o.v. 2016. Nagenoeg alle non-conformiteiten werden vastgesteld in de paardensector. Het stijgend aantal non-conformiteiten kan worden verklaard doordat de nationale centra in de paardensector in 2017 voor het eerst onder de bevoegdheid van het Agentschap vielen en deze centra aan bijkomende veterinaire eisen werden onderworpen.

Bij de inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne werden non-conformiteiten vastgesteld m.b.t. het niet of onvolledig uitvoeren van voorgeschreven jaarlijkse of periodieke testen bij donorhengsten, onvoldoende voorzieningen voor sperma-afname en reiniging en ontsmetting, en onvoldoende voorzorgen om contact met andere dieren te vermijden (dit vormt een risico op insleep van besmettelijke ziekten).

Bij de inspecties traceerbaarheid werden hoofdzakelijk non-conformiteiten vastgesteld betreffende de registraties van de donordieren, de spermaproductie, opslag en bestemming van het sperma.
Verzamelcentra dieren

Hieronder vallen de handelaars in dieren, publieke plaatsen waar dieren worden verzameld, verzamelcentra, veemarkten, controleposten en veilingen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 305 84,9
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 4 25,0
Traceerbaarheid 354 86,7
Dierenwelzijn 208 Niet van toepassing
Totaal (inspecties "dierenwelzijn" niet inbegrepen) 663 85,5

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 55
PV's 17
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 2
Andere 4
Totaal 78

In 2017 zijn de resultaten van controles op "Infrastructuur, installatie en hygiëne" die werden uitgevoerd in stallen van handelaars minder gunstig gebleken. De meest voorkomende non-conformiteiten hebben te maken met het bezoekersregister en de quarantainestal.
Transport levende dieren

Hieronder valt het transport van levende dieren, met inbegrip van de halteplaatsen en ter hoogte van de slachthuizen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 7 100
Traceerbaarheid 150 83,3
Dierenwelzijn 1.879 Niet van toepassing
Vervoer levende dieren 534 89,0
Totaal (Inspecties "dierenwelzijn" niet inbegrepen) 691 87,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 39
PV's 20
Inbeslagnemingen 5
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 2
Andere 10
Totaal 76

In 2017 werden de checklists "Traceerbaarheid" en "Infrastructuur, inrichting en hygiëne" die gebruikt werden bij de controle van transportvoertuigen samengevoegd in één enkele checklist "Transport". De transportcontroles waren minder gunstig in 2017. De non-conformiteiten die het vaakst werden vastgesteld, hadden te maken met het ontbreken van de identificatiedocumenten en/of de gezondheidscertificaten die de dieren moeten vergezellen tijdens het transport.

Sinds 1 januari 2018 levert het FAVV toelatingen af voor het vervoer van landbouwdieren (lange duur of korte duur). De Gewesten zullen toelatingen voor transporteurs en erkenningen voor voertuigen afleveren in toepassing van de Europese reglementering betreffende dierenwelzijn tijdens het transport.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren