www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLFysico-chemisch contaminanten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.06.2020

Dioxines en PCB's
Mycotoxines
Zware metalen
PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
Mariene biotoxines en histamine
Migratie uit contactmaterialen
Radioactiviteit
Andere contaminanten
Dioxines en PCB's

Dioxines en PCB’s zijn stoffen die een kankerverwekkend effect kunnen hebben. Dioxines behoren tot de familie van de organochloorverbindingen en hebben dus dezelfde fysico-chemische eigenschappen. De groep dioxines omvat polychloordibenzodioxines of PCDD's, maar omvat eveneens de furanen (polychloordibenzofuranen of PCDF's) en de dioxineachtige PCB's. Deze verbindingen zijn allemaal lipofiel (in vet oplosbaar), chemisch en fysisch zeer stabiel en bijna niet biologisch afbreekbaar. Hierdoor hopen ze zich op in het vet van dieren en bij de mens. Eventuele non-conformiteiten worden bijgevolg meestal vastgesteld in producten van dierlijke oorsprong.

Dioxines hebben geen technisch of ander doel. Ze zijn een ongewild en vaak onvermijdbaar bijproduct van een aantal thermische en industriële processen. Belangrijke bronnen door menselijke activiteit zijn o.a. metaalproductie en -verwerking, afvalverbranding en huishoudelijke haarden.


Ook polychloorbifenylen (PCB's) vinden hun oorsprong terug in menselijke activiteiten. Ze werden gedurende decennia gebruikt in verschillende industriële toepassingen, o.a. als koelvloeistof in elektrische transformatoren, in pigmenten, verven... Ze werden gebruikt onder de vorm van complexe mengsels. Op dit ogenblik is het gebruik van PCB's in de EU verboden.

Preventie en reductie van humane blootstelling gebeurt o.m. door de bronnen aan te pakken, bijvoorbeeld door industriële processen onder controle te houden of door maatregelen te nemen die de emissie beperken of elimineren. Hoewel het gebruik van PCB's verboden is, kunnen ze nog teruggevonden worden in bijvoorbeeld oude elektrische installaties. Een gepaste afvalverwerking is in dat opzicht dus zeer belangrijk.

Het FAVV besteedt in het bijzonder aandacht aan het risico voor contaminatie van de voedselketen door dioxines en PCB's en neemt jaarlijks monsters in de levensmiddelensector en de diervoedersector. In België is het verplicht in de diervoedersector om analyses uit te voeren op dioxines en dioxineachtige PCB's voordat kritische grondstoffen op de markt worden gebracht en dit op kosten van het bedrijf. Na herhaalde incidenten werd de Europese Commissie geïnspireerd door deze aanpak en verplicht ze sinds 2012 een monitoring van de kritische grondstoffen (oliën, vetten en hun afgeleide producten) en de samengestelde voeders die deze bevatten.


Aantal missies Aantal operatoren
2.358 1.196


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dierenvoeders 1.309 99,8 -
Zuiveringsslib 24 100 -
Organische matrices van dierlijke oorsprong 432 99,3 -
Verwerkte dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie 20 100 -
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 45 100 -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 248 99,2 -
Eieren, eiproducten en bereidingen op basis van eieren 190 98,9 -
Bereide producten 49 100 -
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 144 99,3 1
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 427 100 -
Bijenteeltproducten 4 100 -
Totaal 2.892 99,6 1


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dioxines 2.788 99,9 -
PCB's 1.082 99,4 -
Dioxineachtige PCB’s 2.787 99,9 1
Som dioxines et dioxineachtige PCB’s 2.788 99,8 -
Totaal 2.892 99,6 1


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV's 1
Totaal 1


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Vlees 1 Dioxineachtige PCB’s
Mycotoxines

Mycotoxines worden geproduceerd door schimmels en kunnen zich ontwikkelen in plantaardige producten vóór de oogst entijdens het vervoer en de opslag. Bepaalde mycotoxines aanwezig in diervoeders kunnen ook worden aangetroffen in geproduceerde levensmiddelen van dierlijke oorsprong (bijvoorbeeld aflatoxines in melk).

Het FAVV besteedt bijzondere aandacht aan het risico op besmetting door mycotoxines die een niet-verwaarloosbaar effect hebben op de gezondheid van mens en dier, zoals aflatoxines, Fusarium-toxines (fumonisines, zearalenon, trichothecenen), ochratoxine A, patuline, alsook moederkoren-sclerotiën (Claviceps purpurea) en-alcaloïden.


Aantal missies Aantal operatoren
1.904 1.256


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dierenvoeders 877 99,8 2
Organische matrices van dierlijke oorsprong 59 100 -
Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters 128 100 -
Voedingssupplementen 5 100 -
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan 433 98,2 7
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 106 98,1 2
Noten 218 100 -
Diverse fruit 82 98,8 1
Dranken 48 100 -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 116 100 -
Specerijen 75 97,3 2
Bereide producten 154 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 2 100 -
Thee, koffie, infusies en cacao 21 100 -
Totaal 2.324 99,4 14


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV's 4
Inbeslagnemingen 3
Andere 7
Totaal 14


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Dierenvoeders : Grondnoot 2 Aflatoxine B1
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan : Graanmeel 2 Alkaloïden som
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan : Rogge 2 Alkaloïden som
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan : Spelt 2 Alkaloïden som
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën : Aardnoten 2 Aflatoxine B1
Fruit : Druiven 1 Ochratoxine A
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan : Basmati 1 Aflatoxine B1
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan : Tarwe 1 Alkaloïden som
Specerijen : Paprikapoeder 1 Aflatoxine B1
Specerijen : Spaanse peper 1 Aflatoxine B1
Zware metalen

Zware metalen zijn toxische stoffen die van nature aanwezig zijn in het leefmilieu of afkomstig zijn uit industriële activiteiten. Wanneer ze worden geabsorbeerd via de voeding, kunnen ze leiden tot gezondheidsproblemen of zich opstapelen in het organisme. Het FAVV controleert het gehalte aan cadmium, lood, kwik en arseen in een reeks levensmiddelen.

De levensmiddelen waarbij het vaakst hoge cadmiumgehaltes worden gedetecteerd, zijn producten op basis van cacao, slachtafval, champignons, oliehoudende planten, schaaldieren, mariene weekdieren en algen. Indien cadmium gedurende een lange periode in grote hoeveelheden wordt geabsorbeerd, kan het leiden tot nierproblemen.

De levensmiddelen waarbij het vaakst hoge gehaltes aan lood worden gedetecteerd, zijn granen en producten afgeleid van granen (brood en gebakjes), water, groenten (aardappelen), bier en zuivelproducten. Bij vrij wild geschoten tijdens de jacht kunnen ook zeer hoge loodgehaltes worden aangetroffen door het traject en de fragmentatie van de kogel in het vlees van het dier. Een chronische blootstelling aan hoge loodgehaltes kan de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel bij jonge kinderen en bij foetussen aantasten.

Hoge concentraties aan kwik kunnen worden vastgesteld in vissen, hoofdzakelijk de roofsoorten zoals tonijn, zwaardvis, kabeljauw en snoek. Een blootstelling aan te hoge kwikgehaltes kan leiden tot schade aan de nieren.

De levensmiddelen waarbij het vaakst te hoge arsenicumgehaltes worden gedetecteerd, zijn granen, alsook afgeleide producten zoals tarwebrood, rijst en levensmiddelen op basis van rijst, zoals rijstkoeken. De chronische inname van grote hoeveelheden anorganisch arseen is gelinkt aan een reeks nefaste gevolgen voor de gezondheid, zoals huidletsels, cardiovasculaire ziektes en bepaalde vormen van kanker.


Aantal missies Aantal operatoren
1.676 1.110


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dierenvoeders 512 100 -
Organische matrices van dierlijke oorsprong 282 100 -
Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten 220 98,6 2
Water (dranken) 92 100 -
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan 111 100 -
Groenten 114 99,1 -
Water (niet gebruikt als drank) 82 100 -
Voedingsadditieven 66 100 -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 45 100 -
Dranken 35 100 -
Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters 39 100 -
Bereide producten (bakkerij, gebakjes, chocolade, koeken) 35 100 -
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 22 100 -
Fruit 23 100 -
Voedingssupplementen 41 95,1 1
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 20 100 -
Verwerkte dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie 2 100 -
Bijenteeltproducten 5 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 218 97,2 4
Totaal 1.964 99,4 7


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 3
Waarschuwingen 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 1
Andere 2
Totaal 7


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Vissen 5 Kwik (Hg)
Organische teeltsubstraten 2 Nikkel (Ni)
Vissen 2 Methylkwik
gemengde bodemverbeterende middelen 1 Cobalt (Co)
gemengde bodemverbeterende middelen 1 Nikkel (Ni)
Pastinaak 1 Lood (Pb)
Schaaldieren 1 Cadmium (Cd)
Voedingssupplementen 1 Arseen (As)
Voedingssupplementen 1 Chroom (Cr)

PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen)

Bij onvolledige verbranding van organische producten worden polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) gevormd waarvan sommige wellicht genotoxisch en kankerverwekkend zijn voor de mens. PAK's worden in levensmiddelen gevormd bij het opwarmen en drogen wanneer verbrandingsproducten rechtstreeks met het levensmiddel in contact komen. Dat is het geval voor koffie tijdens het roosterproces, het roken van vis en vlees, grillades en roosteren, meer in het bijzonder op houtvuur.

Grote hoeveelheden PAK's kunnen ook in geraffineerde olie worden aangetroffen. In dat geval kunnen de PAK's via een behandeling met actieve kool eruit worden gehaald.

Een andere mogelijke bron van blootstelling aan PAK's via levensmiddelen is de afzetting op vis en zeevruchten besmet door verontreiniging van de zee. Voor bepaalde levensmiddelen is een maximale limiet voor de PAK benzo(a)pyreen vastgesteld. Sinds 1 juli 2012 is ook een norm voor de som van 4 PAK's (benzopyreen, benzantraceen, benzofluorantheen en chryseen) van toepassing in bepaalde levensmiddelen en bepaalde diervoeders. Voor natuurlijk mineraalwater en andere types water van drinkwaterkwaliteit zijn er aangepaste normen voor PAK’s. In 2019 werd, afhankelijk van het type water, een selectie uit volgende PAK’s geanalyseerd: benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen) en fluoranteen.


Aantal missies Aantal operatoren
591 507


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Diervoeders 219 100 -
Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters 15 100 -
Voedingssupplementen 14 100 -
Water (dranken) 91 100 -
Water (niet gebruikt als drank) 80 100 -
Fruit 10 100 -
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 18 100 -
Groenten 25 100 -
Bijenteeltproducten 5 100 -
Chocoladeproducten 30 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 65 100 -
Thee, koffie, infusies en cacao 5 100 -
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 55 100 -
Totaal 632 100 -
Mariene biotoxines en histamine

Tweekleppige schaaldieren zoals mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen voeden zich met microalgen (fytoplankton) door deze uit het water te filteren. Bepaalde soorten fytoplankton produceren toxines die accumuleren in de schaaldieren: mariene biotoxines. De consumptie van dergelijke schaaldieren kan bij mensen aanleiding geven tot braken en diarree (DSP: Diarrhetic Shellfish Poisoning, veroorzaakt door lipofiele toxines), desoriëntatie en geheugenverlies (ASP: Amnesic Shellfish Poisoning), zenuwsymptomen en verlammingsverschijnselen (PSP: Paralytic Shellfish Poisoning).

De aanwezigheid van tetrodotoxine (TTX) in tweekleppige weekdieren (bij voorbeeld oesters en mosselen) wordt als een opkomend risico beschouwd. Het is een toxine dat door sommige bacteriën wordt geproduceerd (o.a. Pseudomonas species en Vibrio species). TTX is een krachtig neurotoxine dat tot progressieve verlamming leidt en snel dodelijk kan zijn.

Histaminevorming in vis kan plaatsvinden wanneer het van nature aanwezige histidine door bacteriën wordt omgezet tot histamine. Bepaalde vissoorten zoals tonijn, makreel, sardines, haring, ansjovis, … bevatten veel histidine en houden bijgevolg meer risico in op vorming van hoge gehaltes aan histamine. Dit is vooral het geval bij het hanteren of stockeren in verkeerde omstandigheden (bv. bewaren bij te hoge temperatuur). Het consumeren van vis die hoge gehaltes aan histamine bevat, kan vergiftigingsverschijnselen veroorzaken (misselijkheid, huiduitslag, hoofdpijn, maag-darmklachten, …). Histamine wordt niet vernietigd bij het koken of bakken van vis. Gekoeld bewaren van verse vis (0-4°C) is dus een zeer belangrijke maatregel om histaminevorming te beperken.


Aantal missies Aantal operatoren
209 130


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Voedingsmiddelen - Histamine 11 81,8 -
Tweekleppige weekdieren - ASP 88 100 -
Tweekleppige weekdieren - PSP 88 100 -
Tweekleppige weekdieren - Lipofiele toxines 88 100 -
Tweekleppige weekdieren - TTX 88 100 -
Vissen - Histamine 58 96,6 1
Totaal 245 98,4 1


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
Andere 1
Totaal 1


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Vissen 1 Histamine
Zeevissen 1 Histamine
Warme kant-en-klare maaltijden 2 Histamine
Migratie uit contactmaterialen

Levensmiddelen kunnen gecontamineerd worden door de materialen of voorwerpen waarmee ze in contact komen. Controle gebeurt aan de hand van migratietesten, waarbij de materialen gedurende een zekere tijd met een levensmiddel of een vloeistof die dat levensmiddel kan vervangen, in contact gebracht worden. Daarnaast wordt ook nagegaan of de levensmiddelen zelf geen stoffen bevatten die afkomstig zijn van de materialen of voorwerpen waarmee ze in aanraking komen.


Aantal missies Aantal operatoren
824 677


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Globale migratie-analyse van diverse plastic materialen en silicone 90 100 -
Migratie van primaire aromatische amines 165 100 -
Migratie van foto-initiatoren 41 100 -
Migratie van bisfenol A uit voorwerpen uit andere polymeren 88 100 -
Migratie van bisfenol A uit voorwerpen uit polycarbonaat 22 100 -
Migratie van bisfenol S uit voorwerpen uit andere polymeren 71 100 -
Migratie van bisfenol S uit voorwerpen uit polycarbonaat 37 100 -
Migratie van formaldehyde uit voorwerpen in melamine 73 94,5 2
Migratie van melamine 117 89,7 5
Migratie van metalen uit aluminiumschaaltjes en -folie 111 100 -
Migratie van zware metalen uit metalen keukengerei 108 97,2 2
Migratie van zware metalen uit keramisch materiaal 64 100 -
Migratie van ftalaten in babyflessen 118 100 -
Migratie van ftalaten in levensmiddelen verpakt in bokalen met een metalen deksel 116 100 -
Migratie van SEM in levensmiddelen verpakt in bokalen met een metalen deksel 58 100 -
Migratie van ethylbenzeen van diverse materialen uit silicone 118 100 -
Migratie van geëpoxideerde sojaboonolie (ESBO) in levensmiddelen verpakt in bokalen met een metalen deksel 57 98,2 -
Migratie van BADGE 35 100 -
Totaal 1.172 98,6 7


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 5
Inbeslagnemingen 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 1
Totaal 7


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Bamboescheut : Verpakt in glazen bokaal met metalen deksel 1 ESBO (epoxidized soya bean oil)
Materiaal in een legering 3 Migratie-analyse van nikkel, Migratie-analyse van chroom, Chroom (som eerste en tweede migratie)
Materiaal in melamine 12 migratie van melamine, Migratie-analyse van formaldehyde
Radioactiviteit

De controle op radioactiviteit  in de voedselketen is een gedeelde bevoegdheid tussen het FAVV en het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) op basis van de Europese regelgeving die na de kernramp van Tsjernobyl tot stand kwam. Er zijn ook controles uitgevoerd in opvolging van het nucleair incident in Japan (Fukushima) van 2011. De monsters worden genomen in grenscontrolepost en op de Belgische markt.


Aantal missies Aantal operatoren
95 45


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Levensmiddelen (Fukushima)
5 100 -
Levensmiddelen (Tchernobyl)
100 100 -
Totaal 105 100 -

Andere contaminanten


Diervoeders

Het FAVV spoort hydroxymethylfurfural (HMF) op in producten op basis van suiker bestemd voor bijenvoeder. HMF kan worden gevormd wanneer het voeder slecht wordt bewaard en aan hitte wordt blootgesteld (zon). Deze stof is schadelijk voor bijen.

Er wordt eveneens toezicht gehouden op verschillende ongewenste zaden (o.a. Crotalaria, Ambrosia, Datura en Ricin). Deze kunnen voor sommige dieren giftig zijn.

Aantal missies Aantal operatoren
198 132


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Cyaniden 42 100 -
Fluor 67 100 -
HMF 22 100 -
Ongewenste zaden 80 97,5 -
Totaal 211 99,1 -


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Getoaste sojabonen 1 Ambrosiazaden
Zonnebloemzaad 1 DaturazadenLevensmiddelen

Nitraten komen van nature voor in groenten en fruit. De concentratie ervan verschilt naargelang de soort, het seizoen en de teeltwijze. Ze komen vooral voor in bladgroenten. Nitraten zijn weinig toxisch maar de metabolieten ervan kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Bij de inspecties op de hygiëne in de horeca en grootkeukens wordt de kwaliteit van de frituurvetten systematisch gecontroleerd met een draagbaar meettoestel waarbij de polaire bestanddelen worden gemeten (een teken dat de olie degradeert). Bij een non-conform resultaat en als de ondernemer niet onmiddellijk de olie of het frituurvet vervangt, wordt het gehalte aan gepolymeriseerde triglyceriden in het laboratorium bepaald. De resultaten van deze laboratoriumanalyses worden weergegeven in onderstaande tabel. Rekening houdende met de resultaten van de controles op het terrein, bedraagt de conformiteitsgraad van het totaal aantal controles m.b.t. het gehalte aan polaire componenten in frituurvetten 98,3% in 2019 (98,7% in 2018, 98,6% in 2017).

Benzeen is een kankerverwekkende stof die vele toepassingen kent in de industrie (chemicaliën, detergenten, verven, plastics) en ook voorkomt in o.a. uitlaatgassen en sigarettenrook. Daardoor is benzeen in het milieu aanwezig en kan het ook in de voedselketen terechtkomen. Benzeen werd in 2019 opgespoord in water dat aan drinkwaterkwaliteit dient te voldoen en door ondernemingen verpakt wordt, en in water dat gebruikt wordt voor de fabricage en/of het in de handel brengen van levensmiddelen. De inname van benzeen via voeding is zeer beperkt. De belangrijkste bron van inname is door blootstelling via lucht.

Gehalogeneerde koolwaterstoffen werden in 2019 opgespoord in water dat aan drinkwaterkwaliteit dient te voldoen en door ondernemingen verpakt wordt, en in water dat gebruikt wordt voor de fabricage en/of het in de handel brengen van levensmiddelen. Deze monsters werden geanalyseerd op de parameters 1,2-dichloorethaan en/of het totaalgehalte aan trihalomethanen. Voor deze laatste parameter wordt de som van de concentraties van de volgende verbindingen geëvalueerd: chloroform, bromoform, dibroomchloormethaan en broomdichloormethaan. Trihalomethanen worden gevormd als nevenproducten bij het chloreren van drinkwater en kunnen ook beschouwd worden als een indicator voor de gevormde desinfectiebijproducten.

Niet-eetbare soorten:
  • Klein kruiskruid (Senecio vulgaris) en alle andere in België voorkomende kruiskruiden bevatten pyrrolizidine alkaloïden die giftig zijn voor de meeste zoogdieren. Het regelmatig eten van planten die pyrrolizidinealkaloïden bevatten, gaat gepaard met leverschade. Aangezien de bladeren van het klein kruiskruid erg lijken op die van rucola werd deze plant soms aangetroffen in rucola die zich in de handel bevond.
  • In 2009 en 2010 rapporteerden de Europese lidstaten – en het FAVV – een toenemend aantal consumentenklachten over een bittere nasmaak na consumptie van niet-eetbare pijnboompitten. De oorzaak hiervan was het frauduleus bijmengen van niet-eetbare soorten met andere partijen ingevoerd vanuit China. In 2011 heeft de Europese Commissie in samenwerking met de Chinese autoriteiten en de Chinese Kamer van Koophandel een lijst opgesteld van geaccrediteerde Chinese exporteurs die enkel eetbare soorten exporteren naar de EU en er werd ook een certificatiesysteem ingesteld.


Aantal missies Aantal operatoren
422 384


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Benzeen 65 100 -
Tin 58 100 -
Frituurolie 37 64,9 5
Gehalogenneerde koolwaterstoffen 65 100 -
MCPD 29 100 -
Nitraten 72 98,6 -
Fytotoxines 130 100 -
Pijnboompitten 30 100 -
Klein kruiskruid 59 100 -
Totaal 480 97,1 5


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 5
Totaal 5


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Frituurvet 13 Gepolymeriseerde triglyceriden
Rucola 1 NitraatWater (niet gebruikt als drank)

Aantal missies Aantal operatoren
78 72


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Benzeen 80 100 -
Gehalogeneerde koolwaterstoffen 81 100 -
Totaal 81 100 -Contaminanten waarvoor geen norm werd vastgelegd

Om de consumenten te beschermen, spoort het Agentschap ook contaminanten op waarvoor geen Belgische of Europese normen bestaan. Het doel is om gegevens te verzamelen en deze door te geven aan de EFSA die ze dan kan gebruiken bij het opstellen van haar adviezen:
  • Acrylamide is een neurotoxische en carcinogene stof. Deze stof wordt gevormd in bepaalde koolhydraatrijke voedingsmiddelen bij bakprocessen aan hoge temperaturen (meer dan 120°C) met lage vochtigheid, zoals frituren, bakken in de oven, grillen, maar ook in de industriële verwerking. De reactie die plaatsvindt geeft een goudgele kleur aan de voedingsmiddelen. De levensmiddelen die het meest bijdragen tot de blootstelling van consumenten aan acrylamide zijn gefrituurde producten op basis van aardappelen, koffie, koeken en gegrilde of verse broodjes. In Verordening (EU) 2017/2158 zijn referentieniveaus vastgesteld. Het gaat om prestatie-indicatoren.
  • Ethylcarbamaat is een contaminant die in verband wordt gebracht met het verwerkingsproces van steenvruchten op alcohol. Deze stof is voornamelijk aanwezig in alcoholhoudende dranken van steenvruchten (kersen, pruimen, mirabellen en abrikozen). Ethylcarbamaat is waarschijnlijk carcinogeen voor de mens. De Europese richtwaarde bedraagt 1 mg/l.
  • Perfluoralkylverbindingen vormen een groep van synthetische chemische stoffen waartoe onder andere perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA) behoren. Deze twee chemische producten die sinds het midden van de 20ste eeuw op grote schaal worden gebruikt in industriële- en courante consumententoepassingen zijn persistent in het milieu. Perfluoralkylverbindingen kunnen aanwezig zijn in levensmiddelen zoals vis, eieren of vlees.

Aantal missies Aantal operatoren
312 298


  Aantal
monsternemingen
Acrylamide 301
Polybroombifenylen 2
Ethylcarbamaat 36
Perfluoralkylverbindingen 45
Totaal 384
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren