www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLControles bij Europees handelsverkeer Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.06.2021

De intracommunautaire zendingen van dieren en van bepaalde dierlijke producten (zoals sperma en embryo's) worden onderworpen aan een officiële certificering, uitgevoerd via specifieke modellen voor elke diersoort of product. Dit handelsverkeer wordt ook gemeld via TRACES (TRAde Control and Expert System), een informaticasysteem gedeeld door alle lidstaten van de Europese Unie en waarin het vervoer van dieren en van bepaalde producten van dierlijke oorsprong wordt geregistreerd. De bevoegde autoriteiten van het land van bestemming worden via TRACES vanuit de plaats van herkomst in kennis gesteld van het vervoer van dieren. Hierdoor kunnen de bevoegde autoriteiten controles uitvoeren tijdens het vervoer of op de plaats van bestemming met betrekking tot dierengezondheid en dierenwelzijn en met betrekking tot de volksgezondheid.


Levende dieren en levende producten

  Aantal uitgaande zendingen Aantal inkomende zendingen
Soorten Certificaten Hoeveelheid Certificaten Hoeveelheid
Runderen 7.888 277.217 6.330 237.265
Varkens 4.854 985.330 7.161 1.512.387
Schapen 255 4.846 647 52.932
Geiten 11 1.390 66 4.117
Pluimvee 12.555 125.200.566 13.617 122.489.047
Andere vogels 74 12.839 66 98.463
Vissen en andere aquacultuurdieren 136 719.428 1.091 2.761.618
Paarden 4.597 8.638 5.921 11.388
Honden, katten, fretten 119 830 5.537 28.523
Lagomorfen en knaagdieren 120 8.785 226 47.700
Andere zoogdieren 15 20 17 53
Amfibieën en reptielen 5 20 27 1.092
Ongewervelde landdieren 2.870 2.632.222 208 2.430.541
Sperma en embryo's 8.580 3.210.354 8.561 1.438.114
Broedeieren en SPF-eieren 1.372 215.102.094 2.497 241.989.018
Totaal 43.451 348.164.579 51.972 373.102.258

In 2020 werden 490 dossiers behandeld met betrekking tot onregelmatigheden die werden vastgesteld bij de handel in landbouwdieren en gelijkgestelde producten (sperma, embryo's). België heeft 277 vaststellingen naar andere lidstaten gestuurd en heeft er 213 vanuit andere lidstaten ontvangen. De meest voorkomende onregelmatigheden hebben betrekking op gebrekkige identificatie veroorzaakt door het omwisselen van paspoorten of runderen bij het inladen, fouten bij het opstellen van certificaten (verkeerd aantal dieren, foutieve gezondheidsverklaringen). Slechts één bericht werd verstuurd naar de andere lidstaten om de contacten met 1 tuberculosehaard in België te melden.

De meeste onregelmatigheden bij handel van honden en katten worden doorgegeven aan het FAVV overeenkomstig de Omzendbrief “Informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van honden, katten of fretten”. Onderstaande statistieken hebben betrekking op de onregelmatigheden vastgesteld op het Belgisch grondgebied, d.w.z. zowel honden en katten afkomstig uit de Europese Unie als diegene afkomstig uit derde landen. Er werden 184 dossiers behandeld met betrekking tot 223 honden en 35 katten. 148 dossiers (206 honden en katten) werden opgesteld voor dieren afkomstig uit de Europese Unie en hebben voornamelijk inbreuken aan het licht gebracht gepleegd door particulieren en met betrekking tot het niet-naleven van de regels voor identificatie (microchip en Europees paspoort) en vaccinatie tegen hondsdolheid bij de aankoop van honden en katten in Europese landen die niet vrij zijn van rabiës. Bij 15 dossiers betreffende 43 dieren werd een terugzending naar het land van oorsprong bevolen en de andere dieren (143 dossiers – 163 dieren) werden geregulariseerd onder voorwaarden.

32 dossiers (49 honden en katten) werden geopend in het kader de illegale invoer vanuit derde landen. In 21 dossiers (33 dieren) werd gewezen op het ontbreken van rabiësvaccinatie en in 24 dossiers (28 dieren) op het ontbreken van titrering van rabiësantilichamen waaruit de doeltreffendheid van rabiësvaccinatie moet blijken. Bij 27 dossiers (42 dieren) kon regularisatie onder strikte afzonderingsvoorwaarden worden toegestaan. Voor 4 dossiers (6 dieren) werd terugzending opgelegd. Bij 1 dossier (1 hond) was de euthanasie van de dieren vereist gezien het te grote risico voor de volksgezondheid en de dierengezondheid.Dierlijke bijproducten

Voor wat betreft de dierlijke bijproducten, niet bestemd voor menselijke consumptie, en overeenkomstig de bepalingen van verordening (EG) nr. 1069/2009, staat het FAVV in voor:
  • bij inkomend handelsverkeer: het afleveren van toelatingen voor ontvangst van niet-verwerkte dierlijke mest, het afleveren van toelatingen voor ontvangst van categorie 2 vleesbeendermeel en dierlijke vetten bestemd voor organische meststoffen en bodemverbeteraars en het terugmelden via TRACES van aankomst van zendingen verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding en organische meststoffen en bodemverbeteraars uit andere lidstaten;
  • bij uitgaand handelsverkeer: het uitreiken van gezondheidscertificaten voor niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en het melden via TRACES van de zending aan de lidstaat van bestemming voor niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen, voor verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding of organische meststoffen en bodemverbeteraars en voor categorie 2 vleesbeendermeel en dierlijke vetten bestemd voor organische meststoffen en bodemverbeteraars.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van het aantal zendingen van niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding vanuit België naar andere lidstaten die via het TRACES systeem werden gemeld. Het aantal zendingen van niet-verwerkte mest is gestegen ten opzichte van 2019, net zoals het aantal zendingen van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeders.


Aantal zendingen vanuit België naar andere lidstaten (TRACES)

   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren