www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLControles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.06.2021

Elk bedrijf actief in de voedselketen moet bij het FAVV gekend zijn en wordt systematisch en volgens een vooraf bepaalde frequentie (PDF) door het Agentschap gecontroleerd.

Als een controleur zich naar een bedrijf begeeft voor een inspectie, een monstername of een specifieke onderzoeksopdracht dan voert hij een missie uit.

Tijdens een inspectie wordt een controle van de activiteiten van een onderneming uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van een of meerdere checklist(en) om op een objectieve manier alle te controleren punten te evalueren. Aan elk te controleren punt wordt een bepaalde weging gegeven. Deze checklists zijn vrij in te kijken op de website van het Agentschap.

Tijdens een controle kunnen ook monsters genomen worden die voor analyses naar een laboratorium worden gestuurd.

Het gebeurt ook dat een controleur naar een bedrijf gaat met een specifieke onderzoeksopdracht, bijvoorbeeld omwille van een Europese waarschuwing, een collectieve voedseltoxi-infectie, een incident in de voedselketen, een onregelmatigheid bij de import of export van een product of na een klacht van een consument.

Het eindresultaat kan ofwel conform (gunstig, met of zonder opmerkingen) zijn, tot tevredenheid van iedereen, of niet conform (ongunstig). In dit laatste geval moeten er maatregelen getroffen worden. Die kunnen gaan van een waarschuwing tot een PV, een inbeslagname van een product, een tijdelijke sluiting wanneer de situatie dit vereist en de gezondheid van de consumenten in het gedrang komt en bij zeer hardleerse ondernemingen kan zelfs een intrekking van erkenning of toelating overwogen worden. Na elk minder goed resultaat volgt er steeds een betalende hercontrole en dit tot alles in orde is.Globale controleresultaten

Aantal missies Aantal operatoren
104.729 56.892

Tijdens een missie kunnen meerdere types controles gerealiseerd worden: inspecties, monsternemingen en andere.
Het totaal is dus kleiner dan de som van de verschillende lijnen in de tabel.
Maatregelen
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 14.987
PV's 8.242
Inbeslagnemingen 2.231
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 295
Tijdelijke sluitingen 182
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 96
Andere 1.174
Totaal 27.207Resultaten van de inspecties (met checklists)

Resultaten van de checklists: alle sectoren
  Aantal checklists Conformiteit 2020 (%)
Basisscope 6.540 98,1
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 19.880 91,0
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 351 87,7
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 24.770 57,9

Autocontrolesysteem

5.013 89,2

Traceerbaarheid

24.142 87,8

Meldingsplicht

16.282 98,0

Administratieve gegevens operator

36.340 91,3
Fytosanitaire controle 3.694 Niet van toepassing
Gewasbeschermingsmiddelen 3.347 89,0
Dierengezondheid 5.424 85,0
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 5.338 88,5
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 3.305 94,4
Etikettering 9.845 86,1
Nevenproducten van levensmiddelen 1.056 99,1
Rookverbod 2.752 94,5
Vervoer 1.250 85,8
Erkenning uitvoer 98 95,9

Totaal

174.594 86,1

Bij het berekenen van het totaalpercentage wordt er geen rekening gehouden met de scope ‘fytosanitaire controle’.Gevalideerde autocontrole, bewezen Belgische doeltreffendheid

Autocontrole is het geheel van maatregelen die door de operatoren worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten:
  • voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid;
  • voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van zijn producten, waarvoor het FAVV bevoegd is;
  • voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften.


En dit, in alle stadia van de productie, verwerking en distributie.

Sinds 2005 moeten alle bedrijven actief in de voedselketen in hun inrichting een autocontrolesysteem implementeren om aan de consumenten een betere bescherming te bieden wat de voedselveiligheid betreft. Om de bedrijven te helpen aan deze verplichting te voldoen, worden door de beroepsorganisaties autocontrolegidsen opgesteld die door het FAVV gevalideerd worden.

Bedrijven die hun autocontrolesysteem hebben laten valideren, genieten van een verlaging van de inspectiefrequentie door het FAVV en van een lagere jaarlijkse heffing. De audits zijn gebaseerd op de goedgekeurde autocontrolegidsen en worden uitgevoerd aan de hand van checklists die door het FAVV zijn opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken beroepsverenigingen. Voor enkele activiteiten die nog niet door een gids gedekt zijn (er is een gids beschikbaar voor meer dan 99% van de operatoren) heeft het FAVV specifieke instrumenten uitgewerkt om de bedrijven te helpen.

Eind 2020 beschikten 25.234 inrichtingen over een gevalideerd autocontrolesysteem voor al hun activiteiten.Een vergelijking met de cijfers van 2019 en eerder is niet mogelijk wegens een nieuwe aanpak in indeling van de activiteiten en bedrijven.


De resultaten van de inspectiemissies zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS)

   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren