www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLFraudebestrijding Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.04.2021

Het FAVV staat in voor de preventie, opsporing en repressie van fraude, de bestrijding van bepaalde illegale praktijken met economisch belang en van het gebruik van sommige verboden stoffen. Om efficiënt te zijn is de bestrijding van fraude in de voedselketen gebaseerd op een beleid dat voorziet in specifieke acties en het sensibiliseren van de medewerkers.

De Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV is belast met de preventie, de opsporing en de repressie van fraude en het gebruik van verboden stoffen (zoals hormonen). Door de complexiteit (geografisch, technisch, …) en/of het georganiseerd karakter van deze inbreuken worden dossiers die een gespecialiseerde, gecoördineerde en/of multidisciplinaire aanpak vergen (samenwerking met de parketten, federale of lokale politie) aan de NOE toevertrouwd.

In de strategische doelstellingen van het businessplan 2018 – 2020 wordt fraudebestrijding in de voedselketen als aandachtspunt weerhouden; het voorziet een efficiënte fraudebestrijding op basis van een beleid dat voorziet in specifieke acties en het sensibiliseren van alle medewerkers om fraude in de voedselketen te detecteren en mee te helpen bestrijden in het kader van hun opdrachten.

Bij de uitvoering van deze doelstelling werd een nieuwe visie over fraudebeleid opgesteld op basis van een bevraging van de verschillende diensten van het FAVV, andere inspectiediensten en belanghebbenden.

In dit document wordt “Food Fraud” gedefinieerd als een algemene term dat het volgende omvat: het opzettelijk of intentioneel substitueren, toevoegen, wijzigen of verkeerd voorstellen van voeding, ingrediënten, verpakkingen, etiketten, productinformatie, of valse of misleidende claims aangaande een product, met als doel een economisch voordeel te behalen, of in voorkomend geval met mogelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid van consument, plant of dier.

Gezien de missie van het FAVV wordt dezelfde definitie overgenomen voor Feed, Plant en Animal fraud. De controleurs op het terrein hebben naast hun toezichthoudende functie ook een opsporingsfunctie en dus een belangrijke rol bij de captatie van mogelijke fraudesignalen op het terrein.

Het document benadrukt ook de samenwerking met andere actoren zoals:
  • de andere inspectiediensten (FOD Financiën, FOD Economie, FOD Volksgezondheid-Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FAGG, FOD Sociale Zaken, …);
  • de externe diensten zoals politie en justitie;
  • de belanghebbenden;
  • de verschillende multidisciplinaire vergadergroepen;
  • de Europese Food Fraud Workgroup.

Door deze samenwerking dient er een netwerk opgezet te worden om fraude in de voedselsector te kunnen bestrijden, zowel preventief als repressief.

Het document is een basisdocument voor de werking van de NOE.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren