www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLHormonen en residuen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.08.2021

Verdachte stalen van dieren

In 2020 analyseerde de Nationale Opsporingseenheid (NOE) 929 stalen hormonen en residuen. 570 stalen waren verdacht of niet conform.

De stalen werden genomen naar aanleiding van: een controle in het slachthuis, een controle op het bedrijf, een melding naar aanleiding van een labelcontrole in het slachthuis of op een bedrijf, een verdenking in het slachthuis, een verzoek van de hormonencel (nu PFCP genoemd) of van het Openbaar Ministerie, een verdacht zwaar dier in het slachthuis, een niet-conform postpakket, een wegcontrole, een klacht of een melding van een extern laboratorium.

Ontvangen verdachte of niet-conforme stalen Aantal
Varkens 92
Runderen 214
Kalveren 47
Pluimvee 8
Paarden 6
Schapen 7
Geiten 2
Vis en schaaldieren 26
Voedingssupplementen 33
Diervoeders 21
Materieel 86
Verwerkte producten 4
Andere 24

Bij deze stalen werden ofwel stoffen met hormonale werking, diergeneesmiddelen, additieven of stoffen waarvan het gebruik verboden is, teruggevonden.

De NOE heeft 43 kennisgevingen naar buitenlandse autoriteiten gestuurd (Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Nederland) voor 102 niet-conforme analyseresultaten van dieren die geslacht werden in België maar afkomstig waren uit deze landen.Verdachte stalen in bedrijven

Na het onderzoeken van de ontvangen analyseresultaten werden er 64 inspecties op bedrijven uitgevoerd. De bedoeling van deze inspecties is het controleren van het gebruik van diergeneesmiddelen. Er werden stalen genomen van de aanwezige dieren, het materiaal en de diervoeders.

Vijf van deze dossiers hebben geleid tot gerechtelijke procedures waarbij er grondige controles werden uitgevoerd op de landbouwbedrijven onder toezicht van een onderzoeksrechter.

De NOE voerde daarnaast ook een specifiek onderzoek naar verdachte zware dieren. Hier werden vrouwelijke karkassen van meer dan 630 kg in het slachthuis onderzocht. Meer specifiek ging het om 14 inspecties op het bedrijf.

De NOE heeft in elke LCE (lokale controle eenheid) één melkveebedrijf bezocht. Dit om het gebruik van het Bovine Somatotroop Hormoon bij melkveebedrijven te onderzoeken. In totaal werden er 24 plasmastalen bij melkkoeien genomen. Alle analyseresultaten waren conform.

Tijdens deze inspecties op het bedrijf heeft de NOE 714 stalen genomen:
  Bedrijven Dieren Materieel Diervoeders
Varken 14 113 22 20
Runderen 48 362 68 60
Kalveren 4 40 13 5
Pluimvee 1 10 0 1
Paarden 0 0 0 0
Schapen 0 0 0 0
Totaal 67 525 103 86

170 stalen werden genomen specifiek voor de opsporing van natuurlijke hormonen, waarvan er 1 definitief niet-conform bleek te zijn.


Maatregelen genomen in 2020

Deze onderzoeken hebben geleid tot de toekenning van:
  • 8 processen-verbaal aan veehouders (vaststelling van overtreding)
  • 5 processen-verbaal aan de dierenartsen van de betrokken bedrijven
  • 1 code H07: dit zijn specifieke maatregelen die zorgen voor een versterkte controle op het in de handel brengen van producten van bedrijven waarbij niet-conforme analyseresultaten van stalen werden vastgesteld.

In 2 bedrijven zijn verscherpte toezichtsmaatregelen opgelegd (overeenkomstig artikel 138 van Verordening (EG) nr. 625/2017).Resultaten in 2020 van de cel 2: levende dieren

Cel 2, de cel van de NOE die belast is met de controles op levende dieren, slachthuizen en residuen heeft 181 dossiers (+ lopende zaken) afgesloten. Deze werden verdeeld in de volgende categorieën: aanwezigheid van residuen, hormonale stoffen, doping, fraude met paardenpaspoorten, illegale uitoefening van diergeneeskunde, clandestiene slachtingen, certificering, identificatie en handel in levende dieren.

Er werden 79 verzoeken van het parket betreffende dossiers in verband met deze onderwerpen behandeld.

Van de acties die in 2020 zijn ondernomen, heeft de NOE deelgenomen en leiding gegeven aan het deel van de Europese actie OPSON IX inzake paardenhandel, in samenwerking met Europol en Interpol.

In verschillende Europese slachthuizen werden levende dieren en meer dan 17 ton paardenvlees in beslag genomen. Uit inspecties van slachtpaarden in verschillende landen is gebleken dat ongeveer 20% van de buitenlandse paspoorten die voor deze paarden werden gebruikt, tekenen van vervalsing vertoonden.

In België werden 20 controles uitgevoerd, waarvan vier in slachthuizen. Naar aanleiding van deze controles werden 13 dossiers geopend door het FAVV en 12 sanitaire inbeslagnames werden uitgevoerd. Bij één van deze controles werd door de NOE een vrachtwagen in beslag genomen die werd gebruikt voor het vervoer van paarden met vervalste identificatiegegevens.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren