Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Waterkwaliteit in de voedingssector
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Autocontrole


Waterkwaliteit in de voedingssector


   

Introductie


Water bestemd als (voorverpakt) drinkwater


Water gebruikt voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelenNaar bovenIntroductie

Een operator actief in de voedingsindustrie kan door verschillende soorten en bronnen van water bevoorraad worden:

 • water afkomstig uit het openbaar leidingnetwerk (leidingwater);
 • water opgepompt uit een grondwaterput;
 • water aangevoerd met tankwagens of tankschepen;
 • water afkomstig van andere bronnen, zoals regenwater, productwater, gerecycleerd water en oppervlaktewater.

Hierbij zijn mengelingen mogelijk en dienen al dan niet extensieve behandelingstreinen voor geïmplementeerd te worden om het water tot een bepaalde kwaliteit te brengen.

 Naar boven


Water bestemd als (voorverpakt) drinkwater

Water dat wordt aangeboden als drinkwater of gebotteld wordt in flessen of andere verpakkingen dient uiteraard drinkbaar te zijn. Betreffende voorverpakt drinkwater kunnen drie types water onderscheiden worden:

Voor meer informatie betreffende de wettelijke vereisten voor elk van deze types water wordt u via bovenstaande linken doorverwezen naar de betreffende webpagina’s opgesteld door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding (mail FOD VVVL DG APF: apf.food@health.fgov.be ).

In de levensmiddelensector wordt ook niet-voorverpakt drinkwater aangeboden: zo bieden bepaalde horecazaken zelf gebotteld en/of (on)behandeld water aan als drinkwater en kunnen de klanten in bepaalde detailhandelaars zelf drinkwater aftappen. Dergelijk water valt binnen de scope van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt ALS het hierbij gaat over één van volgende types water:

 • behandeld leidingwater. (Let op louter ‘koelen’ of ‘bruis opsteken’ wordt niet als ‘behandeling’ beschouwd in het kader van het toepassingsgebied van het KB van 14 januari 2002);
 • zelf geproduceerd drinkbaar water (bv. vertrekkende van een eigen grondwaterwinning);
 • water geleverd uit een tankschip of tankauto.

Het Agentschap is bevoegd voor de controle betreffende de vereisten opgelegd in dit KB, dewelke is afgeleid van de Europese richtlijn 98/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. Ter verduidelijking van de vereisten in dit KB betreffende o.a. dit niet-voorverpakt water is volgende omzendbrief beschikbaar:

 • Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector. (PCCB/S3/1140519).

In deze omzendbrief worden tevens versoepelingen voorzien betreffende de controlevereisten voor behandeld leidingwater, indien aan de gespecifieerde voorwaarden voldaan wordt.

Merk op dat de bevoegdheid betreffende de controle van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water complex is, en niet geheel valt binnen de bevoegdheid van het Agentschap. Zo valt o.a. de controle op drinkwater geleverd via het openbare distributienet onder de bevoegdheid van de regionale autoriteiten. Meer informatie hierover vindt u via volgende link:

 Naar boven


Water gebruikt voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen

Een operator kan water gebruiken voor verschillende doeleinden in zijn onderneming. Zo kan water gebruikt worden:

 • voor het reinigen van levensmiddelen en  (levensmiddelen contact-)oppervlakken,
 • voor specifieke processen zoals extractiestappen, blancheer/stoom/opwarm stappen, koelen, invriezen, pekelen, …
 • als ingrediënt,
 • voor toepassingen niet direct gelinkt aan levensmiddelenproductie zoals brandbestrijding, luchtzuiveringstechnieken, …

In de meerderheid van de gevallen dient het water gebruikt voor een toepassing gelinkt met de productie of verhandeling van levensmiddelen van drinkwaterkwaliteit te zijn. Meer informatie over de reglementaire vereisten betreffende het eventuele zelf geproduceerde drinkwater of behandelde leidingwater dat gebruikt wordt voor toepassingen waar water van drinkwaterkwaliteit dient gebruikt te worden, kunt u vinden op volgende webpagina:

Indien een operator actief in de voedingssector zelf geproduceerd water (zijnde water van een andere bron dan het openbare netwerk) en/of behandeld leidingwater gebruikt voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen, en dit voor een toepassing waarbij water van drinkwaterkwaliteit vereist is, dan is het KB van 14 januari 2002 van toepassing.

 • KB van 14/01/2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt
  (Nummer NUMAC – 2002022096 – voor de gecoördineerde wetgeving).

Ter verduidelijking van de reglementaire vereisten en verplichtingen van de operatoren betreffende dergelijk water dat gebruikt wordt voor toepassingen waar water van drinkwaterkwaliteit dient te zijn, wordt volgende omzendbrief voorzien:

 • Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector. (PCCB/S3/1140519).

In deze omzendbrief worden tevens versoepelingen voorzien betreffende de controlevereisten voor behandeld leidingwater, indien aan de gespecifieerde voorwaarden voldaan worden.

Indien men voor (een) toepassing(en) gelinkt aan de productie van levensmiddelen niet-drinkbaar water (zijnde water dat niet voldoet aan alle parametervereisten opgelegd in het KB van 14 januari 2002 (zie o.a. bijlage I, II en III)) wenst te gebruiken voor een toepassing waar normaal water van drinkwaterkwaliteit dient gebruikt te worden, dan kan men gebruik maken van de procedure voorzien in volgende omzendbrief:

 • Omzendbrief betreffende de aanvraag van een vrijstelling met het oog op het gebruik van niet-drinkbaar water voor de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen. (PCCB/S3/1252620).
Via deze procedure kan aldus een vrijstelling verkregen worden op de vereiste dat gebruik van drinkbaar water verplicht is. Merk echter op dat er voorwaarden worden voorzien in deze procedure voor dergelijke aanvragen.

 


 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.01.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet