www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL 

Invoer vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK): Plantaardige sector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 01.03.2021

Algemeen

De voorwaarden van invoer zijn eveneens op Europese Unie regelgeving gebaseerd. De mogelijkheden van de lidstaten om hiervan af te wijken zijn zeer beperkt en zijn meestal al voorzien in de wetgeving. Voor bepaalde categorieën planten kunnen de controles met een geringere frequentie worden uitgevoerd, zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1756/2004 van de Commissie.

 

Invoer van levende planten en nader omschreven levende delen van planten, met inbegrip van zaden

Een groot aantal producten mag wel in de Europese Unie ingevoerd worden geïmporteerd, maar moet eerst door het FAVV gecontroleerd worden op de aanwezigheid van schadelijke organismen.

Deze fytosanitaire controles gebeuren in principe in de fytosanitaire grenscontroleposten in de nabijheid van het punt van binnenkomst (havens en luchthavens), maar kunnen deels ook uitgevoerd worden in erkende inspectieplaatsen.

Het Verenigd Koninkrijk zal bij de uitvoer van deze goederen naar de Europese Unie een fytosanitair certificaat moeten voorleggen.

Voor elk land dat wil uitvoeren naar de Europese Unie kan het fytosanitair certificaat er anders uitzien maar het moet wel voldoen aan de internationale voorschriften (ISPM 12). Het FAVV controleert of het fytosanitair certificaat aan die eisen voldoet, of het geldig en origineel is, en of het de noodzakelijk aanvullende verklaringen, de juiste bewoordingen en codes vermeldt. Het model van het Verenigd Koninkrijk is nog niet bekend maar zal vermoedelijk hetzelfde zijn als datgene dat momenteel wordt gebruikt voor de handel van het Verenigd Koninkrijk met landen buiten de Europese Unie.

Belangrijke noot

Het Verenigd Koninkrijk is opgedeeld in verschillende regio’s die op veel vlakken een verregaande autonomie hebben zodat documenten en hoofdingen kunnen verschillen.

Informatie vanwege de Europese Commissie

Plants and seeds (PDF)

 

Invoer van hout en houten verpakkingsmateriaal

Ook alle vormen van hout, al dan niet gezaagd of ontschorst, brandhout, plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, resten en afval van hout, palen, stokken, dwarsliggers, pakkisten, kratten, trommels, vaten kuipen, enz. zijn onderworpen aan een fytosanitaire invoercontrole indien afkomstig van welbepaalde landen buiten de Europese Unie.

We weten nog niet of het Verenigd Koninkrijk ook onder dit regime zal vallen.

Dit is ook relevant voor het binnenbrengen van houten verpakkingsmateriaal in de Europese Unie: dergelijk houten verpakkingsmateriaal, ongeacht of het daadwerkelijk wordt gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen, moet voldoen aan de behandeling en het merkteken als vermeld in de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen ISPM 15.

Invoer van voeding en voeder van plantaardige oorsprong

Levensmiddelen

In tegenstelling tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong moeten producten van niet-dierlijke oorsprong niet afkomstig zijn van landen en bedrijven die hiervoor specifiek erkend zijn door de Europese Commissie.

De EU-lidstaten verrichten wel reguliere officiële controles van ingevoerde levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong. Die controles worden georganiseerd op basis van het meerjarige nationale controleplan en rekening houdend met de potentiële risico's. De controles bestrijken alle aspecten van de levensmiddelenwetgeving.

Bij bekende of opkomende risico's legt de Europese Commissie meer uitgebreide officiële controles op in de aangewezen plaatsen van binnenkomst in de Unie.

Levensmiddelen die zijn behandeld met ioniserende straling worden door EU-wetgeving gereguleerd. Vanaf het einde van de overgangsperiode is de invoer van doorstraalde levensmiddelen uit het Verenigd Koninkrijk in de EU-27 verboden, tenzij de Commissie de doorstralingsinstallatie in het Verenigd Koninkrijk heeft "vermeld".

Diervoeders

Een lijst van derde landen waaruit diervoeding in de EU mag worden ingevoerd is nog niet opgesteld.

Invoer van diervoeders – vertegenwoordiger

Indien uw bedrijf een product bestemd voor diervoeding wenst uit te voeren naar de EU en dit product wordt vermeld in onderstaande lijst, moet[1] U over een in de EU gevestigde vertegenwoordiger beschikken:

1. toevoegingsmiddelen behorende tot de groep van:
- antibiotica,
- groeibevorderende stoffen,
- coccidiostatica en andere gelijkaardige stoffen,
- vitaminen, provitaminen en stoffen met een gelijkaardige werking, die chemisch duidelijk omschreven zijn,
- sporenelementen,
- enzymen,
- micro-organismen,
- carotenoïden en xanthofylen,
- oxidatietegengaande stoffen met een vastgesteld maximumgehalte,
- aminozuren en zouten daarvan,
- hydroxy-analogen van aminozuren,
- andere toevoegingsmiddelen met een vastgesteld maximumgehalte.
2. Bijzonder stikstofhoudende producten
- verkregen uit bacteriën, gist, algen, draadvormige schimmels,
- nevenproducten van de door gisting verkregen aminozuren.
3. Voormengsels die de volgende toevoegingsmiddelen bevatten:
- antibiotica,
- groeibevorderende stoffen,
- coccidiostatica,
- vitaminen, provitaminen en stoffen met een gelijkaardige werking, die chemisch duidelijk omschreven zijn,
- sporenelementen,
- enzymen,
- micro-organismen,
- carotenoïden en xanthofylen,
- oxidatietegengaande stoffen met een vastgesteld maximumgehalte.
4. Mengvoeders die de volgende toevoegingsmiddelen bevatten:
- antibiotica,
- groeibevorderende stoffen,
- coccidiostatica,
- vitaminen, provitaminen en stoffen met een gelijkaardige werking, die chemisch duidelijk omschreven zijn,
- sporenelementen,
- enzymen,
- micro-organismen,
- carotenoïden en xanthofylen,
- oxidatietegengaande stoffen met een vastgesteld maximumgehalte.

Voor de invoer van producten welke niet in deze lijst vermeld worden, is er geen EU vertegenwoordiger nodig.

Naast het al dan niet nodig zijn van een EU vertegenwoordiger kunnen er ook andere eisen van toepassing zijn.

[1] overeenkomstig artikel 24 van de Verordening (EC) 183/2005

Lijst van vertegenwoordigers - Aanvraag vertegenwoordiger

De in de EU gevestigde vertegenwoordiger van uw bedrijf garandeert dat uw bedrijf voldoet aan hygiënevoorschriften die ten minste gelijkwaardig zijn aan die in de EU. Tevens moet deze vertegenwoordiger een register bijhouden van op de EU-markt gebrachte producten van uw bedrijf.
Uw in de EU gevestigde vertegenwoordiger moet door het FAVV goedgekeurd zijn.

Een lijst van de reeds goedgekeurde EU vertegenwoordigers kan teruggevonden worden op de website:
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dierenvoeding/intracommunautairehandel/default.asp

Deze lijst wordt beheerd door DG Controle, sector Transformatie van het FAVV.

Indien U wenst gebruik te maken van een in de EU gevestigde vertegenwoordiger welke nog niet op deze lijst vermeld wordt, kan uw vertegenwoordiger een aanvraagformulier via zijn LCE aan -DG controle, sector Transformatie bezorgen. Uw vertegenwoordiger moet voor de uitvoer plaatsvindt, goedgekeurd worden.

Bij het indienen van deze aanvraag verbindt uw vertegenwoordiger er zich toe:
- dat uw bedrijf aan de eisen voldoet welke minstens even streng zijn als deze in de Europese Verordening 183/2005 en
- dat hij een gegevensbestand bij zal houden van de producten die uw bedrijf zal uitvoeren naar de EU, ook van de partijen die eventueel niet via hemzelf in het verkeer gebracht worden.

Aanvragers, vergunninghouders van toevoegingsmiddelen en exploitanten van diervoederbedrijven moeten ruim op tijd handelen om te voorkomen dat de continue levering van diervoeders in de Europese Unie in gevaar komt. De benodigde informatie moet tijdig worden overgelegd gezien de procedurele termijnen.

Belangrijke noot

Bij invoer in België van producten van niet-dierlijke oorsprong voor de voeding van dieren is geen  voorafgaande kennisgeving verplicht.

Bij bekende of opkomende risico’s evenwel legt de Europese Commissie meer uitgebreide officiële controles op in de aangewezen plaatsen van binnenkomst in de Unie.  

Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong kunnen ook onderworpen zijn aan fytosanitaire eisen.

Bovendien moeten groenten en fruit uit derde landen ook conform zijn aan de handelsnormen in de EU vooraleer deze op de interne markt kunnen worden gebracht. Zie handelsnormcontrole.

Kennisgeving van de Europese Commissie

Plantengezondheid (PDF)

invoer levensmiddelen

invoer diervoeding

V&A diervoeding


 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Info voor export: Lokale controle-eenheden (LCE) van het FAVV
Info voor import: Grenscontroleposten (GCP) van het FAVV
Algemene info: Contactcenter Brexit - Via het online formulier of via email brexit@favv.be
Tel.: 02/211 98 98 - Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.00 tot 16.30 uur.