Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > O.S.E. > Reglementering
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Reglementering inzake bestrijding van overdraagbare spongiforme encefalopathieën

Vorige pagina


Europese regelgeving
 
Belgische federale regelgeving
 
Gewestelijke Belgische regelgeving


Naar boven
Europese regelgeving

De gezondheids- en veterinairrechtelijke voorschriften die gelden bij de bestrijding van OSE bij diersoorten die in de voedselketen terecht kunnen komen, strekken er vooral toe alle risico’s voor de diergezondheid of de volksgezondheid te vermijden bij het in de handel brengen, de uitvoer en de doorvoer van dieren en van daarvan afgeleide producten.

De maatregelen zijn op Europees vlak geharmoniseerd en vastgelegd.

De voorwaarden inzake deze bestrijding zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 999/2001 (gecoördineerde versie) van het Europees Parlement en de Raad van 22/05/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde O.S.E.

België verkrijgt het BSE-statuut ‘verwaarloosbaar risico’

Gezien de gunstige evolutie van de BSE-situatie in België de laatste jaren diende het FAVV in 2011 een dossier in bij de Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE) ter verkrijging van het BSE-statuut “land met verwaarloosbaar risico”.

Het Belgische dossier werd geëvalueerd door een expertenwerkgroep van het OIE en werd positief beoordeeld. Finaal formuleerden deze experten een gunstig advies bij de Belgische aanvraag voor het bekomen van het statuut “verwaarloosbaar risico”.

Op 22/05/2012 verkreeg België tijdens de 80ste Algemene Vergadering van het OIE in Parijs, officieel het statuut verwaarloosbaar risico (gepubliceerd bij Resolutie XVI).

De Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE) heeft een lijst opgesteld waarin de landen worden ingedeeld volgens hun BSE-status: “verwaarloosbaar BSE-risico”, “gecontroleerd BSE-risico” of “onbepaald BSE-risico”.

België is sinds 22/05/2012 geclassificeerd als land met ‘verwaarloosbaar BSE-risico’ overeenkomstig de bepalingen van artikel 11.5.2.van de ‘Terrestrial Animal Health Code’ van het OIE: officieel certificaat.

Een interessante samenvatting van Verordening (EG) Nr. 999/2001 is in de vorm van een gebruiksvriendelijke informatiefiche terug te vinden op de website van de Europese Commissie.

Alle geldende Europese wetgevende teksten zijn terug te vinden op de website over TSE/BSE van de Europese Commissie (Engelstalige site maar teksten ook in het Frans beschikbaar), via de link "legislation" in rubriek "topics".Naar bovenBelgische federale regelgeving

Met het oog op de tenuitvoerlegging in België van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Parlement en de Raad van 22/05/2001 moesten een aantal van de bepalingen daarvan in het eigen recht worden overgenomen, met name wat het treffen van bepaalde maatregelen betreft die onder de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel vallen, alsook andere voorschriften in verband met de financiering of repressieve, administratieve of strafrechtelijke maatregelen.

Epidemiologisch toezicht :

  Koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij herkauwers  ( Organisatie van het actieve en het passieve toezicht op levende en dode dieren, uitroeiing, schadevergoeding)

  (Nummer NUMAC - 1997016080 - voor de gecoördineerde wetgeving)

   

  Ministerieel besluit van 13 maart 2009 tot vaststelling van bepaalde maatregelen ter uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (Wijze van uitroeiing)

  (Nummer NUMAC - 2009018114 - voor de gecoördineerde wetgeving)Toezicht in de slachthuizen :

  Koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (Verplichte snelle test op alle runderen die worden geslacht voor menselijke consumptie (noodslachting > 48 maanden voor runderen die geboren zijn in één van de 25 EU-lidstaten die vermeld zijn in de  bijlage bij dit koninklijk besluit. Volledige inbeslagneming van karkassen die niet aan de test werden onderworpen wanneer dat verplicht is of bij ongunstig testresultaat))

  (Nummer NUMAC - 2005023111 - voor de gecoördineerde wetgeving)
In de handel brengen :

  Koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen (Voorwaarden die gelden bij het in de handel brengen van vlees van runderen van >  30 maanden dat gespecificeerd risicomateriaal van de wervelkolom bevat, verbod op gebruik beenderen van herkauwers voor productie separatorvlees)

  (Nummer NUMAC - 1996022422 - voor de gecoördineerde wetgeving)

  Koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen (Bijzondere vermelding op het begeleidend handelsdocument van rundvlees dat nog delen van de wervelkolom bevat (aantal delen waaruit de wervelkolom moet worden verwijderd, aantal delen waaruit de wervelkolom niet moet worden verwijderd)

  (Nummer NUMAC - 1992025313 - voor de gecoördineerde wetgeving)Diervoeding :

  Koninklijk besluit van 21 februari 2006 (+ KB van 16 januari 2006) betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en tussenpersonen in de sector dierenvoeding (Erkenning en registratie van fabrikanten en tussenpersonen, toelating van operatoren en handelaars in de sector diervoeding, voorwaarden inzake invoer en uitvoer van verwerkt dierlijk eiwit, voorwaarden inzake de productie van petfood met verwerkt dierlijk eiwit (VDE) met uitzondering van vismeel, dicalciumfosfaat en gehydrolyseerd eiwit (afzonderlijke fabrieken))

  (Nummer NUMAC - 2006022223 - voor de gecoördineerde wetgeving)


  Koninklijk besluit van 28 juni 2011 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders (Reglementering van de handel in en het gebruik van voor de diervoeding bestemde grondstoffen (Lijst van ingrediënten die niet mogen worden verwerkt in mengvoeders en voormengsels, Lijst van toegelaten ingrediënten, Etikettering van voormengsels en mengvoeders, Verbod op het gebruik van VDE))

  (Nummer NUMAC - 2011024174 - voor de gecoördineerde wetgeving)

  Koninklijk besluit van 1 maart 2009 betreffende de officiële controle van diervoeders (Controlemaatregelen betreffende het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten in de diervoeding (Voorwaarden inzake gebruik van toegelaten producten, Vermijden van kruisbesmetting en controle, Responsabilisering van fabrikanten van diervoeders voor levering aan landbouwbedrijven met herkauwers en andere gebruiksdieren, Bijzondere toelating voor fabrikanten van gemengd voeder))

  (Nummer NUMAC - 2009018052 - voor de gecoördineerde wetgeving)Gespecificeerd risicomateriaal (GRM) :

  Koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen (Definitie van GRM, Voorwaarden betreffende de verwijdering van GRM in daartoe gemachtigde slachthuizen en uitsnijderijen, Verbod op GRM in andere inrichtingen, Voorwaarden die gelden bij « kanalisering » : versnijden van de koppen en verwijderen van GRM van koppen van runderen van > 12 maanden in speciaal erkende uitsnijderijen, Voorwaarden die gelden bij de verwijdering van de wervelkolom van runderen van > 30 maanden in uitsnijderijen)

  (Nummer NUMAC - 1996022422 - voor de gecoördineerde wetgeving)

  Koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (« schadelijk » verklaren)

  (Nummer NUMAC - 2005023111 - voor de gecoördineerde wetgeving)

  Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne (Principe van het algemeen verbod op GRM in slagerijen, Afwijking op de vastgelegde voorwaarden voor het verwijderen van de wervelkolom bij runderen van > 30 maanden (bijzondere toelating, register, hygiëne bij het verwijderen, inachtneming van door de Hoge Gezondheidsraad voorgeschreven voorzorgen, gelijkstelling van alle dierlijke bijproducten met GRM, verwijdering van GRM in bijzondere recipiënten, denaturatie, ophalen als categorie 1-materiaal)

  rgen, gelijkstelling van alle dierlijke bijproducten met GRM, verwijdering van GRM in bijzondere recipiënten, denaturatie, ophalen als categorie 1-materiaal)

  (Nummer NUMAC - 2014018271 - voor de gecoördineerde wetgeving)Naar bovenGewestelijke Belgische regelgeving

In België zijn de Gewesten bevoegd voor alles wat het ophalen en verwijderen van gespecificeerd risicomateriaal betreft.
Informatie over de regelgeving en de lijsten van daartoe erkende, gemachtigde of geregistreerde operatoren zijn terug te vinden via de volgende sites :

Vlaams Gewest - Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij (OVAM)

De OVAM is het bestuur dat op het grondgebied van het Vlaamse Gewest bevoegd is voor afvalbeheer, in het bijzonder met betrekking tot sommige niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. Op de site vindt men met name de gewestelijke regelgeving dienaangaande en de lijsten van erkende inrichtingen voor het opslaan, verwerken en verwijderen van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.
Website van de OVAM

Waals Gewest - Office wallon des déchets (OWD)

De OWD is het bestuur dat op het grondgebied van het Waalse Gewest bevoegd is voor afvalbeheer, in het bijzonder met betrekking tot sommige niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. Op de site vindt men met name de gewestelijke regelgeving en de lijsten van erkende inrichtingen voor het opslaan, verwerken en verwijderen van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.
Website van de OWD

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)

Het BIM is het bestuur dat op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is voor afvalbeheer, in het bijzonder met betrekking tot sommige niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. Op de site vindt men met name de gewestelijke regelgeving dienaangaande en de lijsten van erkende inrichtingen voor het opslaan, verwerken en verwijderen van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten.
Website van het BIM


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet