Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Invoer derde landen > Invoer van levensmiddelen (van niet dierlijke oorsprong) en contactmaterialen (FCM)
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Invoer van levensmiddelen (van niet dierlijke oorsprong) en contactmaterialen (FCM)Levensmiddelen
 
 
 
 
 
 
Contactmaterialen (FCM)
 
 

Levensmiddelen

Inleiding

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 legt enerzijds bijzondere voorwaarden op aan zeer specifieke producten en voorziet anderzijds in een tijdelijke verhoging van de officiële controles op levensmiddelen (en diervoeders) afkomstig uit welbepaalde derde landen die bestemd zijn om in de EU in de handel te brengen. (Nummer CELEX – 32019R1793 - de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

De lijst van de te controleren levensmiddelen bevindt zich in de bijlage van de verordening. Deze lijst wordt om de zes maanden geëvalueerd en indien nodig aangepast.Naar boven


Grenscontroleposten (BCP)

Deze producten mogen enkel op het EU grondgebied binnenkomen via de grenscontroleposten (GCP).

België : lijst GCP/Controlepunten

Alle lidstaten: BCP - CPNaar boven


Voorafgaande kennisgeving

Elke zending levensmiddelen (en diervoeders) moet ten minste één werkdag voor aankomst op het grondgebied van de EU door de exploitant verantwoordelijk voor de zending gemeld worden aan het FAVV in de GCP waar de zending binnenkomt. De voorafgaande kennisgeving moet worden ingediend met een Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (vastgelegd in uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 (IMSOC)) het GGB, waarvan deel I volledig en correct wordt ingevuld. Per zending dient een GGB te worden opgemaakt in TRACES-NT.Naar boven


Controles

De controles worden uitgevoerd in de GCP, op zijn minst de documentaire controle.

Overeenstemming- en materiële controles kunnen ook uitgevoerd worden in de bedrijven (inspectiecentra) op voorwaarde dat ze voldoen aan de minimumvoorschriften opgesomd in uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014.

Bovendien kunnen de goederen al vertrekken uit de GCP en inspectiecentra naar het bedrijf van bestemming vermeld in het GGB in afwachting van de resultaten van de monstername tijdens de materiële controle om dan vrijgegeven te worden bij een gunstige uitkomst. De voorwaarden waaronder deze goederen in aanmerking kunnen genomen worden voor verder vervoer staan in gedelegeerde verordening (EU) 2019/2124. De voorzieningen voor verder vervoer (VVV) die de goederen ontvangen moeten voldoen aan de volgende eisen:

- het zijn douane-entrepots of opslagruimten voor tijdelijke opslag onder verordening (EU) 952/2013

- het zijn voorzieningen bij het FAVV geregistreerd onder verordening (EG) 852/2004

  • Documentencontrole

Elke zending van producten van bijlage I en II wordt aan een documentaire controle onderworpen. Hiertoe dient indien van toepassing, het bij de zending behorende originele officieel certificaat voor de EU met het GGB te worden ingediend op de GCP waar de zending binnenkomt. Er wordt o.a. beoordeeld of het officieel certificaat origineel is, voldoet aan het model dat de EU voorschrijft en/of  het GGB de juiste gegevens bevat.

  • Overeenstemmingscontrole

Beide genoemde controles laten toe om indien tot een materiële controle wordt beslist, het correcte product te bemonsteren en te laten analyseren.

  • Materiële controle
Deze gaat meestal gepaard met een bemonstering van het product; als de zending zichtbaar gecontamineerd is, wordt onmiddellijk tot weigering overgegaan.


Naar boven


Levensmiddelen onder vrijwarings- of noodmaatregelen

Een aantal producten uit welbepaalde derde landen kennen een gelijkaardige invoerprocedure. De voorwaarden voor invoer en indien van toepassing, de begeleidende documenten zijn terug te vinden in de verordeningen en besluiten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1533 van de Commissie van 17 september 2021 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6. (Nummer CELEX – 32021R1533 - de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Verordening (EU) Nr. 1635/2006 van de Commissie van 6 november 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 737/90 van de Raad betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl. (Nummer CELEX – 32006R1635 - de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU van de Commissie van 22 december 2011 inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 2008/289/EG. . (Nummer CELEX – 32011D0884 - de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Omzendbrief

 

Omzendbrief betreffende noodmaatregelen voor de controle op niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst en rijstproducten van oorsprong uit China (PCCB/S3/799241)Naar boven


Andere

Omzendbrief met betrekking tot de invoer van pijnboompitten uit China (PCCB/S3/1055311)

Meer weten

Naar de sectorale paginaNaar boven


Contactmaterialen (FCM)

Inleiding

De wetgever verplicht via verordening (EU) 284/2011 grenscontroles enkel voor contactmaterialen afkomstig uit China en Hongkong en meer bepaald voor deze gemaakt uit polyamide- of melaminekunststof. (Nummer CELEX - 32011R0284 - de geconsolideerde wetgeving raadplegen)  

TRACES-NT wordt gebruikt voor de aanmelding van deze contactmaterialen


Naar boven


Meer weten

Meer weten

Zie Controle op de invoer van keukengerei van polyamide- of melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit China en Hongkong

Naar de sectorale pagina

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.10.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet