Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Invoer derde landen > Invoer van planten en plantaardige producten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Invoer van planten en plantaardige producten


 

Inleiding
Wetgeving
   
De fytosanitaire invoercontrole
 
 
 
 
Handelsnormcontrole
 
 
 


Naar bovenInleiding

Om alle risico's voor de voeding van mens en dier uit te sluiten en de gezondheid en kwaliteit van gewassen te waarborgen, besteedt de EU bijzondere aandacht aan de bescherming van planten. Het verkeer van planten vanuit derde landen wordt dan ook gecontroleerd om te voorkomen dat schadelijke organismen binnengebracht worden, zich verspreiden en vestigen.

Voor sommige plantaardige producten (hooi en stro) gelden tevens veterinaire eisen. Deze producten mogen maar uit een beperkt aantal landen worden geïmporteerd verordening (EG) 136/2004.


Naar boven


Wetgeving

K.B. van 25 april 2017 betreffende de fytosanitaire controles op de eerste plaats van binnenkomst in de Europese Unie (B.S. van 12/05/2017).

(Nummer NUMAC - 2017011956 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Europese wetgeving

Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling van procedures voor de veterinaire controles in de grensinspectieposten van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen (P.B. van 28/01/2004).

(Nummer CELEX - 32004R0136 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (P.B. van 10/07/2000).

(Nummer CELEX - 32000L0029 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Richtlijn 2008/61/EG van de Commissie van 17 juni 2008 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde in de bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad vermelde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of naar een andere plaats overgebracht (P.B. van 18/06/2008).

(Nummer CELEX - 32008L0061 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (P.B. van 20/12/2013).

(Nummer CELEX - 32013R1308 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (P.B. van 15/06/2011).

(Nummer CELEX - 32011R0543 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1333/2011 van de Commissie van 19 december 2011 tot vaststelling van handelsnormen voor bananen, voorschriften inzake de controle op de naleving van die handelsnormen en voorschriften betreffende de mededelingen in de sector bananen (P.B. van 20/12/2011).

(Nummer CELEX - 32011R1333 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)Haut de la page

De fytosanitaire invoercontrole

Inleiding

In de richtlijn 2000/29/EG zijn maatregelen vastgesteld om lidstaten te beschermen tegen het binnenbrengen van organismen schadelijk voor planten en plantaardig materiaal.

Een groot aantal producten mag wel in de EU ingevoerd worden geïmporteerd, maar moet eerst door de bevoegde overheid (in België het FAVV) gecontroleerd worden. Uitgangspunt in de regelgeving is dat de fytosanitaire invoercontrole gebeurt aan de buitengrens. Douanetechnisch mag de zending pas worden ingevoerd nadat de fytosanitaire invoercontrole met gunstig resultaat is afgerond. Concreet betekent dit dat een zending onder douanetoezicht blijft, totdat de fytosanitaire invoercontrole is afgerond.

Richtlijn 2008/61/EG biedt voor onderzoeksdoeleinden en selectiewerkzaamheden de mogelijkheid om schadelijke organismen, verboden planten en plantaardige producten en/of planten en plantaardige producten die niet aan de invoereisen voldoen in te voeren, mits het respecteren van strikte voorwaarden.

 • Planten en plantaardige producten

De richtlijn 2000/29/EG heeft betrekking op levende planten en nader omschreven levende delen van planten, met inbegrip van zaden (botanisch): vers fruit en groenten, ondergrondse plantendelen (knollen, bollen, wortelstokken), snijbloemen en -groen,.. en op plantaardige producten zijnde voortbrengselen van plantaardige oorsprong die niet verwerkt zijn of die een eenvoudige bewerking hebben ondergaan.

De bepalingen van deze richtlijn hebben ook betrekking op hout onder gelijk welke vorm gaande van de oorspronkelijke ronde vorm al dan niet met schors over zaagsel tot houten verpakkingsmateriaal en stuwhout.

 
 

Fytosanitaire grenscontroleposten (GCP)
In België gebeuren de fytosanitaire invoercontroles in fytosanitaire grenscontroleposten, toegelaten overeenkomstig de bepalingen van het KB van 25 april 2017. Hetzelfde besluit voorziet ook in de verlegging van de fysieke controle naar een erkende inspectieplaats.

België : lijst GCP/Controlepunten

 

 
 

Controles en beslissing

De belanghebbende van de zending brengt het FAVV in de fytosanitaire grenscontrolepost in kennis via een gedeeltelijk ingevuld fytosanitair vervoersdocument (of in de nabije toekomst via het TRACES systeem). Elke zending wordt onderworpen aan een documentencontrole.

 • Documentencontrole

Hierbij wordt het fytosanitair certificaat van het land van oorsprong of herkomst nagekeken. Voor elk land kan het fytosanitair certificaat er anders uitzien maar het moet wel voldoen aan de internationale voorschriften (ISPM 12). Het FAVV controleert of het fytosanitair certificaat aan die eisen voldoet, of het geldig en origineel is, en of het de noodzakelijk aanvullende verklaringen, de juiste bewoordingen en codes vermeldt.

 • Controle van de identiteit

Bij de identiteitscontrole wordt vastgesteld of de inhoud van de zending overeenkomt met de informatie op het bijbehorende fytosanitair certificaat o.a. soort en hoeveelheid.

 • Fytosanitaire controle

Tijdens de fytosanitaire invoercontrole wordt, op grond van een visuele controle van de producten, inclusief een monsterneming en analyse indien noodzalekijk, nagegaan of de planten of plantaardige producten geen tekenen van besmetting door schadelijke organismen vertonen en dat ze voldoen aan de specifieke eisen van de bovengenoemde richtlijn of noodmaatregelen.

Zoals meegedeeld kunnen de controle van de identiteit en de fytosanitaire controles ook uitgevoerd worden in erkende inspectieplaatsen onder begeleiding van het originele fytosanitair certificaat en het fytosanitair vervoersdocument.

 • Beslissing

Als het resultaat van de controles (documenten, identiteit, fytosanitair) gunstig is, dan wordt de zending door het FAVV vrijgegeven. Het FAVV vult het fytosanitair vervoersdocument verder aan. Dit document moet aan kan bij de douane worden getoond als bewijs van fytosanitaire invoercontrole en vrijgave.

De zending kan ook worden geweigerd. Redenen hiervoor kunnen zijn:

- Er worden schadelijke organismen aangetroffen;

- Het originele fytosanitair certificaat is niet aanwezig;

- Het fytosanitair certificaat voldoet niet aan de eisen;

- De identiteit van de zending komt niet overeen met het fytosanitair certificaat (de samenstelling van de zending, de soorten planten en hun aantallen komen niet overeen met de beschrijving op het certificaat).

Bij vaststelling van (symptomen van) een schadelijk organisme wordt een monster genomen en verstuurd naar een erkend laboratorium. Het laboratorium identificeert het schadelijk organisme. Het FAVV oordeelt vervolgens over de te nemen maatregelen.

De belanghebbende wordt door het FAVV officieel geïnformeerd met vermelding van de reden van weigering en de te nemen maatregelen.

De te nemen maatregelen kunnen zijn: vernietiging of buiten de grenzen van de EU brengen. In het laatste geval kan de zending naar een ander land met andere eisen dan de EU worden getransporteerd. De zending moet dan wel aan de eisen van dit land voldoen. Een speciale behandeling onder door het FAVV bepaalde omstandigheden is eveneens mogelijk.

 
 

Meer weten

- Fytosanitaire controles bij invoer vanuit derde landen.

- Pagina "Plantaardige productie"


Naar boven


De handelsnormcontrole

Inleiding

Naast de bovengenoemde fytosanitaire controle wordt op groenten en fruit een handelsnormcontrole uitgevoerd. verordening (EG) 1308/2013 bepaalt in artikel 1 voor welke sectoren een gemeenschappelijke marktordening wordt ingesteld. Verse groenten en fruit worden vermeld in lid 1 en zijn opgelijst in bijlage I, deel IX en deel XI (bananen) van de verordening. Voor producten van bepaalde sectoren, waaronder de sector van groenten en fruit, kunnen handelsnormen worden vastgelegd (art. 75, leden 1 & 2). Dergelijke producten mogen slechts in de Unie worden afgezet als zij aan de handelsnormen voldoen (art. 75, lid 3). Groenten en fruit die vers aan de consument verkocht worden, moeten van een deugdelijke handelskwaliteit zijn en moeten het land van oorsprong vermelden (art. 76, lid 1). Dit geldt voor alle afzetstadia, inclusief invoer (art. 76, lid 2).

Het FAVV moet door middel van selectieve controles die gebaseerd zijn op een risicoanalyse, de naleving van de handelsnormen controleren (art. 76, lid 4). Voor producten die uit derde landen worden ingevoerd, moet de handelsnormcontrole uitgevoerd worden vooraleer de producten in het vrije verkeer worden gesteld.

Voor groenten en fruit zijn de normen vastgelegd in verordening (EG) 543/2011, voor bananen in verordening (EG) 1333/2011.
 
 

Controles en beslissing

 • Controle

De zending dient voorafgaand aangemeld te worden. Een zending is een hoeveelheid producten die vervoerd worden met 1 vervoermiddel en vergezeld gaan van één vervoersdocument (bv. B/L, AWB, CMR). De aanmelding moet gebeuren volgens de voorschriften van de omzendbrief met betrekking tot de aanmelding en de certificering van verse groenten en fruit die in – of uitgevoerd worden (PCCB/S1/LSW/597024) en aan de hand van het aanmeldingsformulier in bijlage 1 van die omzendbrief. 24 u op voorhand voor het zeeverkeer en 6u voor het luchtverkeer. De operator geeft de voorziene datum, het uur en de locatie waar de producten voor controle beschikbaar zullen zijn op in de bijlage 1. De handelsnormcontrole van groenten en fruit moet ten laatste voor het in vrije verkeer stellen uitgevoerd worden.

 • Beslissing 
  • Bewijs van kennisgeving

Voor een zending die niet voor controle geselecteerd wordt bij invoer, levert het FAVV een bewijs van kennisgeving teneinde de douane in te lichten.

  • Certificaat voor de handelsnormcontroles

  Het geïntegreerde certificaat bevat het normcontrolecertificaat, de verklaring van niet-conformiteit en het certificaat voor industriële verwerking.

  De producten die bij de controle aan de normen voldoen ontvangen een normcontrolecertifcaat.

  Indien de producten niet voldoen aan de voorschriften van de betreffende handelsnorm, wordt een verklaring van niet-conformiteit afgeleverd. De operator informeert het FAVV over de bestemming die hij aan de niet-conforme producten zal geven.

  Indien mogelijk, mag de operator zijn producten in overeenstemming met de handelsnormen brengen (bv. uitsorteren; heretiketteren). De operator kan de producten ook afvoeren naar de industriële verwerking, naar de diervoeding of naar een ander gebruik dan voeding. Producten voor industriële verwerking worden in eerste instantie beschouwd als producten die bestemd zijn om te worden verwerkt tot afgeleide levensmiddelen of diervoeding. Dergelijke producten moeten uiteraard voldoen aan de voorschriften van de levensmiddelen -of de diervoederwetgeving

 
 

Meer weten
Omzendbrief met betrekking tot de aanmelding en de certificering van verse groenten en fruit die in – of uitgevoerd worden (PCCB/S1/LSW/597024)Naar boven

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.07.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet