Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Maatregelen BRUINROT Provincies Antwerpen en Limburg. ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling


Mededeling van het FAVV : Herinnering.
Maatregelen BRUINROT Provincies Antwerpen en Limburg.

Koninklijk Besluit 26/01/2014, art5,§2 en art6,§5 en bijlage VII, en Ministerieel Besluit 14/02/2014 (15/04/2014)


Aangezien de bruinrotbacterie vorig jaar nog in verscheidene waterlopen van de provincies Antwerpen en Limburg aangetroffen werd, blijft het gevaar bestaan voor de besmetting van aardappelteelten via het oppervlaktewater. Daarom zijn de beschermende maatregelen die destijds voor de betrokken zone uitgevaardigd werden, nog altijd van toepassing. Zij worden in het kort hieronder samengevat.

1. Beschermingszone van 44 gemeenten:

Op grond van de verspreiding van de bacterie in de verschillende waterlopen werd een beschermingszone afgebakend die volgende gemeenten omvat: Arendonk, Balen, Beerse, Berlaar, Brecht, Dessel, Dilsen-Stokkem, Geel, Grobbendonk, Ham, Hamont-Achel, Heist-o/d-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Kinrooi, Leopoldsburg, Lier, Lille, Lommel, Maaseik, Malle, Meerhout, Merksplas, Mol, Neerpelt, Nijlen, Olen, Oud-Turnhout, Overpelt, Ranst, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Zandhoven en Zoersel.

We vestigen de aandacht van producenten die percelen van aardappelen in de gemeente Hamont-Achel hebben erop, dat ze als gevolg van besmettingen ontdekt in de rivieren gelegen in deze gemeente, deze percelen vanaf nu moeten aangeven en de in het volgende punt beschreven maatregelen nauwgezet moeten toepassen.

Wij wijzen alle betrokken telers er in het bijzonder op dat het noodzakelijk is die maatregelen nauwgezet toe te passen omdat zij anders bij eventuele besmetting volledig aansprakelijk kunnen worden gesteld. In dat geval kan het recht op schadevergoeding in het gedrang komen (KB van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen).

2. Maatregelen die binnen deze 44 gemeenten van kracht zijn:

a)  Het is verboden om oppervlaktewater (o.a. uit kanalen, beken, vijvers,...) op enigerlei wijze te gebruiken bij de teelt van aardappelen, tomaten en aubergines;


b) Oppervlaktewater mag aangewend worden voor het beregenen van andere percelen dan percelen met aardappelen, tomaten of aubergines, mits:
- alle nodige voorzorgen worden genomen om te beletten dat aardappelpercelen met het gebruikte oppervlaktewater in aanraking komen – bijgevolg voldoende afstand van aardappelpercelen  houden;
- de installaties of delen ervan die gebruikt worden voor het beregenen van deze percelen, niet in aanraking komen met aardappelpercelen.     

c) Aardappelpercelen mogen beregend worden met ander dan oppervlaktewater (bijvoorbeeld grondwater) mits vooraf de daartoe gebruikte installatie volledig en grondig te spoelen met ander dan oppervlaktewater

d) Iedere aardappelteler in de beschermingszone moet volgende verplichtingen naleven:

- vóór 30 april aangifte doen van al zijn met aardappelen beteelde percelen met een oppervlakte van meer dan 10 aren. De melding moet ingediend worden bij de Provinciale Controle-Eenheid van de provincie waarin de percelen gelegen zijn. De vereiste formulieren kunnen op de hieronder vermelde kantoren bekomen worden;

-  de teeltrotatie respecteren: aardappelen mogen niet méér dan 1 keer om de 3 jaar op hetzelfde perceel geteeld worden.

e) Onder de verantwoordelijkheid van de teler kan voor beregening van tomaten of aubergines oppervlaktewater afkomstig uit een vergaarbekken gebruikt worden op voorwaarde dat:

-   de teler vóór 30 april een aangifte indient bij het FAVV. Formulieren kunnen op de hieronder vermelde kantoren bekomen worden;

-    het betreffende vergaarbekken vrij is van waardplanten van de bruinrotbacterie;

-    het vergaarbekken gevuld is met grond- of regenwater of wanneer het gevuld wordt met oppervlaktewater dient het water minstens 48 uur opgeslagen te worden alvorens gebruik ervan bij de teelt van tomaten of aubergines is toegelaten;

-   regelmatige analyses van oppervlaktewatermonsters (genomen door het FAVV) aantonen dat er géén fytosanitair risico aanwezig is.

3- Contactpunten:

Provincie Antwerpen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Primaire Productie – Plantaardige Sector

Italiëlei 124 Bus 92

2000 Antwerpen

Tel: 03/202 27 11

Fax: 03/202 28 11

Provincie Limburg

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Primaire Productie – Plantaardige Sector

Kempische Steenweg 297 bus 4

3500 Hasselt

Tel : 011/26 39 84

Fax : 011/26 39 85

 


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet