Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Over het FAVV > Kwaliteitsmanagement en interne controle bij het FAVV
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Kwaliteitsmanagement en interne controle bij het FAVV


Het FAVV spoort de operatoren er dag na dag toe aan om een betrouwbaar autocontrolesysteem op te zetten en te laten certificeren. Maar hoe zit het met het kwaliteitsmanagement bij het FAVV zelf ?


Het geïntegreerde kwaliteits- en milieusysteem van het FAVV

Het kwaliteitsbeleid steunt op de hoofdopdracht van het FAVV : “Waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.”

Men vindt het streven naar kwaliteit dan ook permanent terug in de strategische doelstellingen van het FAVV. Een van de doelstellingen uit het businessplan 2009-2011 was onder meer om alle activiteiten in overeenstemming te brengen met de internationale normen voor kwaliteitsmanagement die relevant zijn voor het Agentschap, namelijk ISO 9001, ISO 17020 en ISO 17025. Tegelijk werkte het Agentschap een milieumanagementsysteem uit.

Dat doel is thans geconcretiseerd. De eisen van de verschillende normen werden samengebracht in één enkel kwaliteits- en milieusysteem om te kunnen beschikken over een instrument dat efficiënter en gebruiksvriendelijker is voor de gebruikers. Dat geïntegreerde systeem biedt thans een vast in het Agentschap verankerd platform dat het mogelijk maakt om te voldoen aan de verschillende wettelijke, normatieve of andere eisen en om inspanningen en activiteiten op het vlak van kwaliteit te ontwikkelen, te ondersteunen of aan te moedigen.

De in die context geboekte resultaten zijn hierna weergegeven.ISO 9001ISO 9001-certificaat
ISO 9001-certificering van de centrale processen

In oktober 2008 verkreeg het Agentschap een eerste ISO 9001:2000 certificaat voor een deel van zijn activiteiten bij het hoofdbestuur en in de LCE Vlaams-Brabant.

In een tweede fase werd in juli 2010 nog een groot deel van de centrale activiteiten door Vinçotte gecertificeerd volgens ISO 9001 in aansluiting op een uitbreidingsaudit.

Het project werd in december 2011 met succes afgesloten met de laatste fase van de uitbreidingsaudits.

In 2016 werd de overgang naar de nieuwe versie van de norm doorgevoerd en verkreeg het FAVV voor diezelfde activiteiten het certificaat ISO 9001:2015.

Het ISO 9001-certficaat (PDF) door het FAVV verkregen, bestrijkt thans :
 • De kernprocessen en de activiteiten van het FAVV die betrekking hebben op de voedselveiligheid
 • Alle activiteiten die van belang zijn voor of van invloed zijn op de consument, de gemeenschap, de operatoren, de nationale en internationale autoriteiten en instanties en de externe partners
 • Alle andere activiteiten in verband met het managen en verstrekken van ondersteunende diensten
 • Proces milieubeheer binnen het FAVV


Een gedetailleerde opgave van die activiteiten is vermeld in de bij het certificaat gevoegde bijlage.Waarom werd voor ISO-norm 9001 gekozen ?

De ISO 9001-certificaten worden gebruikt om de tevredenheid over en het vertrouwen van de klanten in de door een onderneming geleverde producten en diensten te vergroten. Die certificaten zijn reeds goed ingeburgerd in de privésector maar in de publieke sector is dat minder het geval omdat begrippen als “klant” en “product” daar minder voor de hand liggen. Onder onze klanten bevinden zich burgers en ondernemingen die van de overheidssector verwachten dat hij de goede managementprincipes naleeft en inzonderheid dat hij zijn opdracht en zijn doelstellingen op efficiënte wijze uitvoert, dat wil zeggen door met zo weinig mogelijk middelen zijn opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.

Men erkent dat kwaliteitsmanagementsystemen de efficiëntie en het professionalisme van organisaties vergroten en wel des te meer naarmate die omvangrijker zijn en hun nood aan standaardisering groter is.

De norm ISO 9001 legt ook de nadruk op de verplichting tot overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften en ondersteunt zo de toepassing van dit basisprincipe.

Naast die voordelen zijn er duidelijk nog andere specifieke pluspunten voor het FAVV :
 • de operatoren van de voedselketen verwachten dat de controles geharmoniseerd en de analyses betrouwbaar zijn;
 • standaardisering van de activiteiten leidt tot administratieve vereenvoudiging ;
 • op internationaal vlak kan ISO-norm 9001 het image van het FAVV versterken, met een mogelijk positieve weerslag voor operatoren die graag willen exporteren ;
 • tot slot is ISO-norm 9001 compatibel met de normen ISO 17020 (inspectie-instellingen) en ISO 17025 (competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria) en wordt hij dus idealiter gebruikt als gemeenschappelijke basis voor de centrale processen van het Agentschap, met inbegrip van links naar de geaccrediteerde controle- en analyseactiviteiten.
De accreditaties

De BELAC-accreditaties bevestigen, naast de toepassing van een kwaliteitsmanagementsysteem, de technische competenties van de controle- en analyse-entiteiten van het Agentschap.


ISO 17020 : Inspectie-instellingen

Accreditatiecertificaat afgegeven door BELAC in overeenstemming met de criteria uit norm ISO/IEC 17020 voor de controleactiviteiten in de sectoren primaire productie, transformatie, distributie en invoercontroles uitgevoerd in de grenscontroleposten, zoals beschreven in certificaat nr. 428-INSP (PDF) en de technische bijlage (PDF) daarbij.


ISO 17025 : Beproevings- en kalibratielaboratoria

Door BELAC aan DG Laboratoria met de vijf laboratoria van het Agentschap afgegeven accreditatiecertificaat, conform de criteria van norm ISO/IEC 17025 ter bevestiging van hun competentie voor het uitvoeren van proeven zoals beschreven in certificaat nr. 014-TEST (PDF) en de technische bijlage (PDF) daarbij.

Door BELAC aan het Federale Laboratorium voor Voedselveiligheid van Melle afgegeven accreditatiecertificaat conform de criteria van norm ISO/IEC 17025 ter bevestiging van zijn competentie voor het uitvoeren van kalibraties zoals beschreven in certificaat nr. 014-CAL (PDF) en de technische bijlage (PDF) daarbij.


ISO 17043 : Organisatoren van interlaboratorium onderzoeken

Door BELAC aan het Federaal Laboratorium voor Voedselveiligheid van Gembloux afgegeven accreditatiecertificaat conform de criteria van norm ISO/IEC 17043 ter bevestiging van zijn competentie voor het uitvoeren van geschiktheidsbeproevingen zoals beschreven in certificaat nr. 014-PT (PDF) en de technische bijlage (PDF) daarbij.
Interne controle

Volgens INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) en de “Richtlijnen omtrent de interne controlenormen die in de overheidssector moeten worden bevorderd” (F. VANSTAPEL, 2004) is interne controle een geïntegreerd proces dat door de verantwoordelijken en het personeel van een organisatie wordt uitgevoerd en bedoeld is om risico’s te behandelen en een redelijke zekerheid te verstrekken met betrekking tot de verwezenlijking, in samenhang met de opdracht van de organisatie, van de volgende algemene doelstellingen :

 • Uitvoering van geordende, ethische, economische, efficiënte en doelmatige verrichtingen ;
 • Naleving van de verplichtingen inzake rapportering ;
 • Overeenstemming met de geldende wetten en regelgevingen ;
 • Bescherming van de middelen tegen verlies, verkeerd gebruik en beschadiging.


Het gaat om een geïntegreerd en dynamisch proces dat voortdurend wordt aangepast aan de veranderingen waarmee een organisatie wordt geconfronteerd.

Het geïntegreerde kwaliteits- en milieusysteem van het FAVV, met een structuur op basis van zijn processen, dient als werkbasis voor de toepassing van de interne controle. In dat verband werd het systeem onlangs vervolledigd met een methodologie voor het management van de aan de processen verbonden risico’s met als doel de risico’s te beheersen die, ondanks een goed management, steeds kunnen optreden en de verwezenlijking van de doelstellingen in het gedrang kunnen brengen.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.07.2022   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet