Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Invoer derde landen > DOORVOER – VERDER VERVOER – OVERLADING
DOORVOER – VERDER VERVOER – OVERLADING


Doorvoer (Transit)

 

Definitie

Doorvoer is het vervoer van dieren en goederen van een derde land via het grondgebied van de Unie naar een ander derde land.  

Welke goederencategorieën?

 • Gewervelde en ongewervelde dieren met uitzondering van voor wetenschappelijke doeleinden bestemde dieren als bedoeld in art. 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 en gezelschapsdieren zoals gedefinieerd in art. 4, punt 11 van Verordening (EU) 2016/429
 • planten, plantaardige producten en ander materiaal  (incl. diegene die vallen onder noodmaatregelen)
 • producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro, en samengestelde producten

De voorwaarden die moeten vervuld worden opdat doorvoer van een welbepaalde goederencategorie kan toegestaan worden, staan vermeld op de webpagina’s betreffende de specifieke goederencategorie.

Zendingen producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro, en samengestelde producten kunnen tijdelijk in erkende entrepots worden opgeslagen. De voorwaarden voor erkenning van entrepots en voor het vervoer van goederen uit de entrepots zijn vermeld in volgende link. (under construction)
Naar bovenVerder vervoer (onward transportation)

 

Definitie

Verder vervoer betekent het vervoer van zendingen van goederen van een grenscontrolepost naar hun plaats van eindbestemming in de Unie in afwachting van de beschikbaarheid van de resultaten van de laboratoriumanalyses die uitgevoerd worden op goederen die tijdens de materiële controle bemonsterd werden overeenkomstig de betreffende wetgeving.

Het verder vervoer wordt enkel toegestaan als de documenten-, overeenstemmings- en materiële controles, met uitzondering van de resultaten van de laboratoriumanalyses, gunstig beoordeeld werden.

De goederen worden verder vervoerd onder douanetoezicht en worden op hun plaats van eindbestemming opgeslagen in een voorziening voor verder vervoer.

Een voorziening voor verder vervoer wordt door de Lidstaat aangewezen voor de opslag van zendingen van welbepaalde goederencategorieën en

 • Heeft een douanevergunning ‘douane-entrepot’ of ‘opslagruimte voor tijdelijke opslag' (https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/douanevergunningen)
 • is geregistreerd bij het FAVV (de bevoegde autoriteit) indien het een voorziening betreft aangewezen voor opslag van levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong of diervoeders van niet-dierlijke oorsprong
 • beschikt over de technologie en de uitrusting om het TRACES-NT efficiënt te gebruiken
 • is geregistreerd in TRACES-NT (naam, adres en goederencategorie waarvoor de voorziening is aangewezen)

De aanwijzing kan tijdelijk opgeschort worden indien niet meer voldaan is aan bovenvermelde voorwaarden.

Welke goederencategorieën?

 • Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die onderworpen zijn aan een tijdelijke verhoging van de officiële controles, aan aanvullende voorwaarden of noodmaatregelen
 • planten, plantaardige producten en ander materiaal (incl. diegene die vallen onder noodmaatregelen)

De voorwaarden om toestemming tot verder vervoer te verlenen, de transport- en opslagvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden in volgende link (under construction)
Naar boven

 


Overlading (transhipment)

 

Definitie:

Overladen is het verplaatsen, onder douanetoezicht, van zendingen dieren en goederen die uit een derde land over zee of door de lucht in de Unie worden binnengebracht, uit een vaar- of vliegtuig naar een ander vaar- of vliegtuig in dezelfde haven of luchthaven, met het oog op verder vervoer.

Welke goederencategorieën?

 • Gewervelde en ongewervelde dieren met uitzondering van voor wetenschappelijke doeleinden bestemde dieren als bedoeld in art. 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 en gezelschapsdieren zoals gedefinieerd in art. 4, punt 11 van Verordening (EU) 2016/429
 • Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die onderworpen zijn aan een tijdelijke verhoging van de officiële controles, aan aanvullende voorwaarden of noodmaatregelen
 • planten, plantaardige producten en ander materiaal (incl. diegene die vallen onder noodmaatregelen)
 • producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro, en samengestelde producten

Meer informatie omtrent de officiële controles die gebeuren in de GCP van overlading bij de verschillende goederencategorieën kan u raadplegen op de webpagina’s betreffende de specifieke goederencategorie.
Naar boven


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.12.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet