WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2004 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.05.2016


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 38-2004 (PDF) Ontwerp KB tot wijziging van het KB van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren. (dossier Sci Com 2004/31)  
Advies 37-2004 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de gids “Gids voor autocontrole voor de primaire productie van rauwe melk”. (dossier Sci Com 2004/35)  
Advies 36-2004 (PDF) Risico-evaluatie van grondstoffen opgesteld door Ovocom (dossier Sci Com 2004/22)  
Advies 35-2004 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de gids “Autocontrolesysteem (ACS) Zuivel”. (dossier Sci Com 2004/46)  
Advies 34-2004 (PDF) Uitbreiding toepassingsgebied recuperatiewater slachthuizen. (dossier Sci Com 2004/30)  
Advies 33-2004 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen. (dossier Sci Com 2004/33)  
Advies 32-2004 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan lood, cadmium, kwik, 3-MCPD en dioxines en voor de gehaltebepaling van dioxineachtige PCB’s in voedingsmiddelen. (dossier Sci Com 2004/47)  
Advies 31-2004 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 2003 tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen Omzetting van richtlijn 2004/43/EG van de Commissie van 13 april 2004 tot wijziging van richtlijn 98/53/EG en richtlijn 2002/26/EG wat de bemonsteringswijzen en analysemethoden betreft voor de officiële controle op de gehalten aan aflatoxine en ochratoxine A in levensmiddelen voor zuigelingen en peuters (dossier Sci Com 2004/36)  
Advies 30-2004 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 betreffende de productie van melk en tot instelling van een officiële controle van melk geleverd aan kopers (dossier Sci Com 2004/42)  
Advies 29-2004 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen voor de afgifte van fytosanitaire certificaten (dossier Sci Com 2004/41)  
Advies 28-2004 (PDF)
Bijlage (PDF)
Risico’s verbonden aan Enterobacter sakazakii (dossier Sci Com 2004/09)  
Advies 27-2004 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen (Sci Com 2004/21).  
Advies 26-2004 (PDF) Wetenschappelijke evaluatie van de gids ‘‘IKZ-Zuivel’’ (dossier Sci Com 2004/26)  
Advies 25-2004 (PDF) Programmatie van inspecties en audits van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor 2004 (dossier Sci Com 2003/41)  
Advies 24-2004 (PDF)
Amendement (PDF)
« Actielimieten voor de aanwezigheid van residuen van bepaalde additieven en bepaalde diergeneesmiddelen in levensmiddelen wanneer er geen maximumwaarde voor residuen (MRL) is en waarboven maatregelen moeten worden getroffen ter vrijwaring van de veiligheid van de voedselketen » (dossier Sci Com 2004/24)  
Advies 23-2004 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van bemonsteringswijzen voor de officiële controle op het tingehalte in levensmiddelen in blik. Omzetting van richtlijn 2004/16/EG van Commissie van 12 februari 2004 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op het tingehalte in levensmiddelen in blik. (Dossier Sci Com 2004/32 ).  
Advies 22-2004 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit houdende maatregelen van diergeneeskundige politie voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers. (dossier Sci Com 2004/18)  
Advies 21-2004 (PDF) Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 30 april 1976 betreffende de keuring van en de handel in vis. (dossier Sci Com 2004/23)  
Advies 20-2004 (PDF) Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van slachthuizen en andere inrichtingen. (dossier Sci Com 2004/12)  
Advies 19-2004 (PDF) Ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de operatoren die deelnemen aan de voedselketen in de sector aardappelen verschuldigde bijdragen (dossier Sci Com 2004/20)  
Advies 18-2004 (PDF) Boviene spongiforme encefalopathie – Herziening van de leeftijd van runderen met betrekking tot het verwijderen van de wervelkolom van karkassen (dossier Sci Com 2004/02)  
Advies 17-2004 (PDF) Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden voor de erkenning van sommige laboratoria die analysen uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (dossier Sci Com 2004/10)  
Advies 16-2004 (PDF)
Bijlage (PDF)
Bemonsteringsplan van OVOCOM, bijkomende vragen met betrekking tot de statistische methoden (dossier Sci Com 2004/03)  
Advies 15-2004 (PDF) Koninklijk besluit betreffende het gebruik door behandelaars en producenten van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van ISPM-norm 15 bevestigt – (dossier Sci Com 2004/08)  
Advies 14-2004 (PDF) Gebruik van recuperatiewater in de slachthuizen – (dossier Sci Com 2003/28)  
Advies 13-2004 (PDF) Programmatie van de chemische analyses van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor 2004 – (dossier Sci Com 2003/34 – luik chemie)  
Advies 12-2004 (PDF) Programmatie van de biologische analysen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor 2004 – (dossier Sci Com 2003/34 – biologisch luik)  
Advies 11-2004 (PDF) Voorstel tot de ontwikkeling van een nieuwe testmethode voor de diagnose van Klassieke Varkenspest (KVP) - (dossier Sci Com 2004/04)  
Advies 10-2004 (PDF) Ontwerpen van wetgevende wijzigingen om in te voeren via Programmawet (dossier Sci Com 2004/17)  
Advies 09-2004 (PDF) Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 2003 tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen (dossier Sci Com 2004/14)  
Advies 08-2004 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de financiering van de opsporing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij dieren (dossier Sci Com 2004/13)  
Advies 07-2004 (PDF) Bewakingsprogramma ter reductie van de Salmonella prevalentie in Belgische varkensbedrijven (dossier Sci Com 2003-22)  
Advies 06-2004 (PDF) (eigen initiatief) Evaluatie van het risico voor overdracht van het aviaire influenzavirus op mensen (dossier Sci Com 2003-14)  
Advies 05-2004 (PDF) Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest (dossier Sci Com 2004-07)  
Advies 04-2004 (PDF) Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde producten bestemd voor menselijke consumptie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong ingevoerd uit derde landen (dossier Sci Com 2004-06)  
Advies 03-2004 (PDF) Advies 2004/03 - Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1986 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dierenartsen, die op de wervingsreserve van het Instituut voor veterinaire keuring zijn ingeschreven, met bijzondere opdrachten kunnen belast worden (dossier Sci Com 2004-05)  
Advies 02-2004 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de financiering van de opsporing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij dieren (dossier Sci Com 2004-01)  
Advies 01-2004 (PDF) Problematiek van het vervoer van niet volledig doorkoeld vlees (‘warm vervoer’) (dossier Sci Com 2003-25)  
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.