Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Wetenschappelijk Comité > De barometer voor de veiligheid van de voedselketen > Voedselveiligheid
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


De voedselveiligheidsbarometer 
 
Meten van de voedselveiligheid
Resultaten
F.A.Q.
Resultaten

 

Voor alle 30 voedselveiligheidsindicatoren werden gegevens verzameld vanaf 2007 en werd het procentueel verschil tussen de resultaten van twee opeenvolgende jaren berekend. Rekening houdend met het relatief belang van elke indicator, geeft het gemiddelde van deze procentuele verschillen de barometerwaarde weer die de toestand van de voedselveiligheid reflecteert.

- Resultaten Voedselveiligheidsbarometer 2008
- Resultaten Voedselveiligheidsbarometer 2009
- Resultaten Voedselveiligheidsbarometer 2010
- Resultaten Voedselveiligheidsbarometer 2011
- Resultaten Voedselveiligheidsbarometer 2012
- Resultaten Voedselveiligheidsbarometer 2013
- Resultaten Voedselveiligheidsbarometer 2014

- Resultaten Voedselveiligheidsbarometer 2015

- Resultaten Voedselveiligheidsbarometer 2016

- Resultaten Voedselveiligheidsbarometer 2017

EVOLUTIE


De barometer van de voedselveiligheid vertoont, sinds de aanvang van de metingen in 2007 een positieve trend. Deze is voornamelijk het gevolg van een toename van het aantal operatoren met een gevalideerd autocontrolesysteem en een afname van het aantal gevallen van salmonellose bij de mens. De productcontroles tonen elk jaar een hoge graad van conformiteit. Doordat deze resultaten jaarlijks weinig veranderen, hebben ze echter slechts een beperkte invloed op de evolutie van de barometer.


Naar bovenVOEDSELVEILIGHEIDSBAROMETER 2008De voedselveiligheidsbarometer 2008 geeft aan dat tussen 2007 en 2008 de voedselveiligheid in het algemeen beperkt toenam, nl. met 0,11%. Ofschoon er in 2008 een beduidende verhoging was van het aantal gevalideerde autocontrolesystemen in de primaire productiesector (VVI3), werden er evenwel minder goede resultaten bekomen voor de inspectie van de autocontrole (VVI6), en van infrastructuur, inrichting en hygiëne in de distributie, horeca en gemeenschapskeukens (VVI7). Deze schijnbaar minder goede resultaten waren toe te schrijven aan een nieuwe, strengere evaluatiemethode. In het algemeen geven de achterliggende resultaten van de indicatoren aan dat de voedselveiligheid in ons land zich op een hoog niveau bevindt; een groot aantal indicatoren scoorden immers zeer hoog (meer dan 95 % conformiteit).

Figuur A - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2008 :
volledige weergave (schaal –40% tot +100%)
 

Figuur B - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2008 :
detailweergave (schaal –30% tot +10%)

Klik op de afbeelding om die te vergroten
 
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar bovenVOEDSELVEILIGHEIDSBAROMETER 2009De voedselveiligheidsbarometer 2009 geeft aan dat ten opzichte van 2008 de voedselveiligheid steeg met 11,26%. Deze verbetering was vooral te danken aan een zeer sterke toename van het aantal gevalideerde autocontrolesystemen in de transformatiesector (VVI4). Maar zelfs wanneer deze indicator niet beschouwd wordt, wordt er nog steeds een toename van 2,37% waargenomen voor de voedselveiligheid in 2009 ten opzichte van 2008. Net zoals in 2008 was er een toename van het aantal gevalideerde autocontrolesystemen in de primaire productiesector (VVI3). Autocontrole en de validatie ervan is een relatief nieuw systeem dat steeds meer ingang vindt in de voedselketen. Daarentegen werden net zoals in 2008 minder goede resultaten bekomen voor de inspectie van de autocontrole (VVI6). Evenwel, voor een groot aantal indicatoren werden zeer goede resultaten geregistreerd (meer dan 95% conformiteit) waaruit blijkt dat de voedselveiligheid in België zich op een hoog niveau bevindt.

Figuur A - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2009 :
volledige weergave (schaal –50% tot +250%)
  Figuur B - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2009 :
detailweergave (schaal –30% tot +30%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten
 
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar bovenVOEDSELVEILIGHEIDSBAROMETER 2010De voedselveiligheidsbarometer 2010 geeft een toename aan van 3,73% ten opzichte van 2009. Dit is het derde opeenvolgende jaar dat de voedselveiligheidsbarometer een stijgende tendens aangeeft. Deze verbetering is, net als in 2009, voornamelijk het resultaat van een toename van het aantal gevalideerde autocontrolesystemen in de transformatiesector (VVI 4), maar ook in de primaire productiesector (VVI 3) en de sector van toeleveranciers aan de primaire productie (VVI 2). De resultaten voor de inspecties waren echter minder goed dan in 2009 (VVI 6). M.b.t. de controles van producten werden gelijkaardige en in sommige gevallen betere resultaten bekomen dan in 2009 (bv. VVI 24 en 25, analyse van Salmonella en E. coli in slachthuizen en uitsnijderijen). In 2010 was er een opvallende toename van het aantal personen getroffen door een collectieve voedseltoxi-infectie (VVI 28), hoofdzakelijk als gevolg van Norovirus infecties. Het aantal gerapporteerde humane gevallen van salmonellose en listeriose nam daarentegen af (respectievelijk VVI 29 en 30).

Figuur A - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2010 :
volledige weergave (schaal –50% tot +100%)
  Figuur B - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2010 :
detailweergave (schaal –60% tot +40%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten
 
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar bovenVOEDSELVEILIGHEIDSBAROMETER 2011Ook voor 2011 geeft de voedselveiligheidsbarometer een lichte toename van +1,8% aan ten opzichte van 2010. Deze positieve trend is weerom voornamelijk het resultaat van een toename van het aantal gevalideerde autocontrolesystemen in de transformatiesector (VVI 4) en in de primaire productiesector (VVI 3). In tegenstelling tot 2010, nam het aantal gunstige inspecties m.b.t. een goed functionerend autocontrolesysteem (VVI 6) en m.b.t. de infrastructuur, inrichting en hygiëne in de horeca, gemeenschapskeukens, groot- en kleinhandel (VVI 7) toe. Voor wat de controles van producten betreft (VVI 9 – VVI 27), werd net zoals voorgaande jaren voor het merendeel van de indicatoren een conformiteit boven 95% waargenomen. Net als in 2010 was er echter ook in 2011 een opvallende toename van het aantal personen dat getroffen werd door een collectieve voedseltoxi-infectie (VVI 28), wat deels te verklaren is door een verbeterde rapportering. Belangrijke door voedsel overgedragen bacteriële zoönoses zijn Salmonella en Listeria monocytogenes. Terwijl salmonellosis minder gerapporteerd werd in 2011 (VVI 29), was er evenwel een toename van het aantal gerapporteerde humane gevallen van L. monocytogenes (VVI 30), wat te wijten is aan een incident met Listeria in kaas en een tweede incident, vermoedelijk afkomstig van paté.

Figuur A - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2011 :
volledige weergave (schaal –50% tot +100%)
  Figuur B - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2011 :
detailweergave (schaal –50% tot +50%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten
 
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar bovenVOEDSELVEILIGHEIDSBAROMETER 2012Sinds 2007 (aanvang van de beoordeling van de veiligheid van de voedselketen via de barometers), is een standvastige positieve trend waarneembaar. Ten opzicht van 2011 steeg de barometer met + 2,9 % in 2012. Deze stijging is vooral het resultaat van een toename van het aantal gevalideerde autocontrolesystemen in de transformatiesector  (VVI 4) en van een verbetering van de inspectieresultaten van de autocontrolesystemen in primaire productie, transformatie en distributie (VVI 6) en deze van de infrastructuur, inrichting en hygiëne in de horeca, gemeenschapskeukens, groot- en kleinhandel (VVI 7). In 2012 werden tevens meer meldingen inzake voedselveiligheid geregistreerd (VVI 1). Dit wijst op een grotere alertheid van de operatoren en van de personen die beroepshalve vaststellen dat producten niet beantwoorden aan de voedselveiligheidsvoorschriften. Voor wat de controles van producten betreft (VVI 9 – VVI 27), werd net zoals tijdens voorgaande jaren, een hoge graad van conformiteit waargenomen. Het aantal personen betrokken bij een voedseltoxi-infectie in 2012 was vergelijkbaar met 2010 en 2011 (VVI 28).

Figuur A - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2012 :
volledige weergave (schaal –50% tot +100%)
  Figuur B - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2012 :
detailweergave (schaal –50% tot +50%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten
 
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar bovenVOEDSELVEILIGHEIDSBAROMETER 2013De barometer van de voedselveiligheid vertoont voor het zesde opeenvolgende jaar een positieve evolutie. Deze toename met 5,6% in 2013 ten opzichte van 2012 is het resultaat van aanzienlijk meer gevalideerde autocontrolesystemen in de verschillende sectoren (VVI 2, 3, 4 & 5), betere inspectieresultaten (VVI 6 & 7), minder gevallen van voedseltoxi-infecties (VVI 28) en salmonellose (VVI 29) bij de bevolking, en meer meldingen inzake voedselveiligheid (VVI 1). Dit laatste wijst op een toenemende waakzaamheid van de operatoren. Een minder gunstige evolutie werd vastgesteld bij de resultaten van de inspecties van de traceerbaarheid in de voedselketen (VVI 8). Ook het aantal gerapporteerde besmettingen met Listeria monocytogenes nam toe (VVI 30), wat vermoedelijk het gevolg is van een betere diagnostiek.

Figuur A - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2013 :
volledige weergave (schaal –50% tot +100%)
  Figuur B - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2013 :
detailweergave (schaal –30% tot +40%)
Klik op de afbeelding om die te vergroten
 
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar bovenVOEDSELVEILIGHEIDSBAROMETER 2014

Na jarenlange toename sinds 2008 stagneert de barometer voor de voedselveiligheid in 2014 voor het eerst. De barometer vertoont slechts een minimale verbetering van 0,2% ten opzichte van 2013. Dit is een gevolg van schommelingen waargenomen voor diverse indicatoren. Een gunstige evolutie werd waargenomen voor de indicatoren die betrekking hebben op preventieve maatregelen om de voedselveiligheid te waarborgen, waaronder het aantal meldingen inzake voedselveiligheid (VVI1) en, zij het in mindere mate dan in 2013, het aantal gevalideerde autocontrolesystemen in verschillende sectoren (VVI2-5). Een minder gunstige evolutie werd echter waargenomen voor de indicatoren verbonden met voedseltoxi-infecties (VVI28) en listeriose bij de mens (VVI30). De productcontroles vertonen opnieuw een zeer hoge graad van conformiteit (voor het merendeel van de indicatoren > 95% conformiteit).


Figuur A - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2014 :
volledige weergave (schaal –50% tot +100%)
  Figuur B - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2014 :
detailweergave (schaal –40% tot +40%)

Klik op de afbeelding om die te vergroten

 
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar bovenVOEDSELVEILIGHEIDSBAROMETER 2015

Ten opzichte van 2014 is de barometer van de voedselveiligheid in 2015 globaal met 1% verbeterd, wat het resultaat is van zowel positieve als negatieve veranderingen van een aantal indicatoren.

Voor het vijfde jaar op rij wordt er een toename waargenomen van het aantal meldingen met betrekking tot de voedselveiligheid (VVI01) en van het aantal gunstige inspecties van het autocontrolesysteem (VVI06). Dit wijst op een toegenomen proactieve benadering van de voedselveiligheid. Daarnaast wordt er eveneens een toename vastgesteld van het aantal operatoren met een gevalideerd autocontrolesysteem in de transformatiesector (VVI04) en de sector van de grootkeukens (VVI05), alsook van het aantal gunstige inspecties van de infrastructuur, inrichting en hygiëne in de sectoren distributie, horeca en gemeenschapskeukens (VVI07). De indicator verbonden met voedseltoxi-infecties (VVI28) geeft daarentegen een minder gunstige evolutie aan. Voor dit type indicator wordt het resultaat evenwel vergeleken met het gemiddelde van drie voorgaande jaren (zie SciCom advies 28-2010).

Merk op dat in 2015 de bewaking van Salmonella bij varkens werd opgeheven. Bijgevolg kon het aantal vleesvarkensbedrijven die niet als risicobedrijf voor Salmonella sp. werden aangeduid, niet meer als indicator (VVI22) in de barometer opgenomen worden.


Figuur A - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2015 :
volledige weergave (schaal –50% tot +100%)
  Figuur B - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2015 :
detailweergave (schaal –30% tot +30%)

Klik op de afbeelding om die te vergroten

 
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar bovenVOEDSELVEILIGHEIDSBAROMETER 2016

De barometer geeft in 2016 voor het eerst sinds haar berekening een achteruitgang weer van de voedselveiligheid. Deze negatieve evolutie (-2,2 % ten opzichte van 2015) is voornamelijk het gevolg van een toename van het aantal personen getroffen door een collectieve voedseltoxi-infectie (VVI28) en van het aantal gerapporteerde listeriose gevallen bij de mens (VVI30). Beide indicatoren hebben een relatief grote impact op het finale barometerresultaat (zie wegingsfactoren). Daarnaast is er ook een lichte afname van het aantal gunstige inspecties van de traceerbaarheid (VVI08) en een iets minder gunstige situatie voor wat betreft de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen in Belgische producten (VVI09), ofschoon de conformiteit van de producten nog steeds hoger is dan 95%.

Verder is er opnieuw een gunstige evolutie van het aantal meldingen met betrekking tot de voedselveiligheid (VVI01) en van het aantal operatoren met een gevalideerd autocontrolesysteem in de transformatiesector (VVI04) en in de sector van de gemeenschapskeukens (VVI05). Deze resultaten wijzen op een toenemende proactieve benadering van de voedselveiligheid. Op ‘business-to-consumer’-niveau wordt er bijkomend een toename vastgesteld van het totaalaantal gunstige inspecties van de infrastructuur, inrichting en hygiëne (VVI07).

 


Figuur A - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2016 :
volledige weergave (schaal –50% tot +100%)
  Figuur B - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2016 :
detailweergave (schaal –50% tot +20%)

Klik op de afbeelding om die te vergroten

 
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar bovenVOEDSELVEILIGHEIDSBAROMETER 2017

Na een éénmalige negatieve evolutie in 2016, geeft de barometer van 2017 opnieuw een positieve trend aan (+ 2,2 % ten opzichte van 2016). In 2017 waren er namelijk minder personen betrokken bij voedseltoxi-infecties (VVI 28) en werden er minder gevallen van door voedsel overgedragen Salmonella- (VVI 29) en Listeria- (VVI 30) infecties gerapporteerd. Nochtans was er een belangrijke afname van het aantal gunstige inspecties met betrekking tot een goed functionerend autocontrolesysteem (VVI 6) en met betrekking tot de infrastructuur, inrichting en hygiëne in de sectoren distributie, horeca en gemeenschapskeukens (VVI 7). Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat er wijzigingen werden uitgevoerd m.b.t. het uitvoeren van de inspecties m.b.t. autocontrole en m.b.t. infrastructuur, inrichting en hygiëne in de B2C- (business-to-consumer) sector, wat deels de minder gunstige resultaten kan verklaren.

Tot slot werden er eveneens meer meldingen inzake voedselveiligheid geregistreerd (VVI 1), hetgeen wijst op een grotere waakzaamheid van de operatoren.


Figuur A - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2017 :
volledige weergave (schaal –50% tot +100%)
  Figuur B - Visuele voorstelling van de voedselveiligheidsbarometer 2017 :
detailweergave (schaal –40% tot +40%)

Klik op de afbeelding om die te vergroten

 
Klik op de afbeelding om die te vergroten


Naar boven

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.07.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet